Test programy
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Projekt Zefektivnění činnosti TA ČR

Projekt Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

KLÍČOVÉ AKTIVITY A VÝSTUPY PROJEKTU

 

O čem je projekt Zefektivnění činnosti TA ČR?

Projekt Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR (TA ČR) byl nástrojem pro zajištění rozvojových aktivit TA ČR, jimiž dochází k analýze, systemizaci a metodickému uchopení zkušeností, které při plnění povinností daných §36a zákona č. 130/2002 Sb. TA ČR získala během své pětileté působnosti. Vzhledem k tomu, že v TA ČR byla soustředěna podpora aplikovaného výzkumu z více než poloviny resortů státní správy, jedná se o koncentraci poznatků z podpory VaVaI v nebývalém rozsahu, využitelné také pro další poskytovatele.

Hlavním důvodem realizace projektu bylo, na základě existujících aktivit TA ČR naplňujících zákonem dané kompetence TA ČR a využití získaných zkušeností, rozvinout stávající aktivity a zvýšit tím efektivitu činností TA ČR.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu bylo zefektivnění poskytování podpory VaVaI ze strany TA ČR a využití získaných poznatků pro potřeby dalších organizací veřejné správy, posílení odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI, posílení chápání významu aplikovaného VaVaI a jeho výsledků pro další rozvoj České republiky a do budoucna možnost sjednocení způsobů a podmínek poskytování podpory VaVaI na základě znalostí získaných TA ČR.

Co je výstupem projektu?        

Výstupy projektu představují podklady, metodiky a doporučení pro efektivnější řízení a koordinaci podpory VaVaI a pro efektivnější fungování TA ČR jako jednoho z významných prvků uvedeného systému. Tyto výsledky projektu jsou k dispozici k širšímu využití.

Harmonogram

16 měsíců (1. 8. 2014 - 30. 11. 2015)

Cílová skupina

Technologická agentura ČR, správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci.

Projekt byl realizován prostřednictvím sedmi věcně zaměřených klíčových aktivit a reagoval na reálné potřeby indikované prostřednictvím dosavadní činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI. Tyto aktivity přispěly k plnění úkolů TA ČR daných § 36a, odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, v platném znění.

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY A VÝSTUPY:

KA 1:Zmapování a posouzení významu VaVaI ve strategických dokumentech veřejné správy

Více informací a výstupy

KA 2: Nastavení nového rámce pro odbornou podporu veřejné správy

Více informací a výstupy

KA 3: Příprava nových analytických metodik hodnocení VaVaI

Více informací a výstupy

KA 4: Zefektivnění spolupráce s externími experty TA ČR

Více informací a výstupy

KA 5: Příprava činnosti inovačního think-tanku

Více informací a výstupy

KA 6: Zefektivnění poradenských služeb v rámci TA ČR a pilotní ověření jejich poskytování

Více informací a výstupy

KA 7: Zvýšení informovanosti veřejné správy o inovacích a nastavení systému vzdělávání zaměstnanců organizací veřejné správy v oblasti VaVaI a zavedení metody PCP/SBIR

Více informací a výstupy

 

Projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Více informací naleznete na webových stránkách www.esfcr.cz

 

Podrobnější informace o projektu