První veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU TREND

Program TREND: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 1.VS

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 15. května 2019.

Po ukončení soutěžní lhůty (11. července 2019) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 15. srpna 2019 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 379 návrhů projektů z celkového počtu 396 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže, vč. zdůvodnění.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže Programu TREND:

Program TREND: Konec lhůty pro příjem návrhů projektů do 1. VS. Začínáme hodnotit

Technologická agentura ČR (TA ČR) dne 11. července 2019 ukončila příjem žádostí o podporu na projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do 1. veřejné soutěže v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND. 

Do Podprogramu 1 s názvem “Technologičtí lídři”, ve kterém je veřejná soutěž vyhlášena, bylo podáno celkem 396 návrhů projektů se souhrnným rozsahem požadované výše podpory ze státního rozpočtu 7,25 mld. Kč. Celková výše plánovaných nákladů společně s vlastními zdroji žadatelů dosahuje více než 11 mld. Kč. Plánovaná alokace podpory ze státního rozpočtu pro tuto soutěž dosahuje 2 mld. Kč. 

Ve veřejné soutěži, jejímž cílem je podpořit výzkum a vývoj, směřující k výraznějšímu zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podpořených subjektů, například realizací přelomových (technologicky významných) inovací umožňujících rozšířit trhy v zahraničí, a posunout se výše v globálních hodnotových řetězcích atd., se v rámci podaných projektů zúčastnilo celkem 931 uchazečů, z nichž je 518 podniků a 413 výzkumných organizací. Nejvíce zúčastněných, kteří se na podání projektů podíleli, má sídlo v Praze (36,3 %) a Jihomoravském kraji (20,6 %). V ostatních krajích byla účast již méně než 6 %. 

Průměrné celkové náklady na projekt dosahují téměř 28 mil. Kč a průměrná požadovaná podpora ze státního rozpočtu pak více než 18 mil. Kč. 

Nyní bude následovat proces hodnocení a výběru projektů k podpoře, který proběhne ve dvou etapách. Nejprve proběhne formální kontrola podaných návrhů projektů a následně odborné hodnocení projektů dle zákona č. 130/2002 Sb., tedy včetně zpracování oponentních posudků ke každému projektu. Technologická agentura ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu plánuje vyhlášení výsledků této veřejné soutěže na konci roku 2019 s možností zahájení řešení projektů od 1. 1. 2020.

Veškeré informace a aktuality k 1. veřejné soutěži Programu TREND naleznete zde.

Záznam a prezentace ze semináře k 1.VS

Dne 29. května 2019 proběhl v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR) streamovaný seminář k 1. veřejné soutěži Programu TREND, podprogram 1 - Technologičtí lídři.

Záznam ze semináře ke shlédnutí zde

Prezentace TA ČR ze semináře ke stažení zde

Prezentace MPO ze semináře ke stažení zde

Pozvánka: Další semináře k 1. VS Programu Trend - "Technologičtí lídři"

Pro zvýšený zájem uspořádá Technologická agentura ČR (TA ČR) další dva semináře k 1. veřejné soutěži Programu TREND, podprogram 1 - “Technologičtí lídři”. První seminář se uskuteční 5. června 2019 v Brně v JIC INMEC (Purkyňova 649/127, Brno-Medlánky, zasedací místnost Salm) od 13:00 do 15:00 hodin. Druhý seminář proběhne 11. června 2019 v Praze v sídle TA ČR (Evropská 1692/37, Praha 6, zasedací místnost č. 043) od 10:00 do 12:00 hodin.

 Prosíme o registraci k vybranému semináři ZDE.

 

190527 pozvanka seminar TREND

 

 

Program TREND: Ukončení registrace na seminář k 1. veřejné soutěži

Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že kapacita na seminář k 1. veřejné soutěži Programu TREND, podprogram 1 - Technologičtí lídři, který se koná 29. května 2019 od 10:00 hod v sídle TA ČR (Evropská 1692/37, Praha 6, zasedací místnost č. 043) je již naplněna.

Rádi bychom Vás informovali, že tento seminář bude živě vysílán. Odkaz naleznete před zahájením semináře na našich webových stránkách www.tacr.cz.

Připravujeme další semináře. Konkrétní termíny budou též zveřejněny na našich webových stránkách.

 

Pozvánka: Seminář k 1. VS Programu TREND, podprogram 1 - "Technologičtí lídři"

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá seminář k 1. veřejné soutěži Programu TREND, podprogram 1 - Technologičtí lídři, který se uskuteční  dne 29. května 2019 v sídle TA ČR (Evropská 1692/37, Praha 6, zasedací místnost č. 043) od 10:00 do 12:00 hodin.

Seminář k 1. veřejné soutěži Programu TREND bude možné shlédnout v živém vysílání a následně bude dostupný z videozáznamu.

Registrace na seminář ZDE.

190517 pozvanka seminar trendpp1

 

 

 

 

Program TREND: vyhlášení 1. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 15. května 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program TREND) - Podprogram 1 - „Technologičtí lídři“, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu TREND.

Očekávají se návrhy projektů zaměřené mimo jiné na podporu výzkumu a vývoje tzv. Key Enabling Technologies - KET´S a dále např. na témata z oblasti Průmyslu 4.0 či prioritní témata v návaznosti na Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná v 9:00 hodin dnem 16. 5. 2019 a končí dnem 11. 7. 2019 v níže uvedené hodiny:

  1. Návrh projektu, vč. povinných příloh, bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod.
  2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
  3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.

Uchazeč je povinen odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného přes webové stránky TA ČR ista.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – Program TREND – NÁVRH PROJEKTU“.

Každý uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – Program TREND – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace k 1. VS Programu TREND
Příloha č. 1 - Osnova představení projektu
Příloha č. 2 - Vzorová osnova marketingové studie
Příloha č. 3 - Vzorová tabulka ekonomických přínosů

Související dokumentace a formuláře
Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant

Doplňující dokumentace
Program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
Přehled bodovaných, binárních a bonifikačních kritérií - 1. VS TREND
Cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. VS Programu TREND
Oblasti inteligentní specializace v České republice – RIS3 v 1. VS programu TREND
Klíčové technologie pro země EU - KETs v 1. VS Programu TREND
Pravidla pro publicitu

Příručky
Základní informace pro uchazeče pro 1. veřejnou soutěž programu TREND
Příručka pro oponenty
Příručka pro zpravodaje

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. 

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk .
Kontaktní osobou za poskytovatele je Jiřina Čepičková, tel.: +420 770 142 188, (9:00 - 15:00)

TA ČR dále informuje, že do 1. veřejné soutěže Programu TREND nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena.
    Poskytovatel provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu (2015, 2016, 2017), v případě subjektů, které nemají tuto povinnost stanovenou zákonem za celé toto období, bude její plnění kontrolováno za období, za které mají tuto povinnost stanovenou.
  2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst 4 písm. a) a c) a čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Splnění těchto povinností, bude hodnoceno v rámci kontroly splnění podmínek veřejné soutěže dle § 21 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby podílející se na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontakt uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnotících orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností spolu může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu .

TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.

 

PROGRAM TREND: OZNÁMENÍ TERMÍNU VYHLÁŠENÍ VS A PŘEDBĚŽNÝCH PARAMETRŮ

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, jejíž vyhlášení se plánuje na 15. května 2019.

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Po vyhlášení 1. veřejné soutěže Programu TREND bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách www.tacr.cz.

Program TREND navazuje svým zaměřením na programy TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu a Program EPSILON TA ČR. Program TREND se liší od zmíněných programů v několika klíčových parametrech. Tyto parametry jsou označeny červeně v tabulce s předběžnými parametry a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost.

Tabulka s předběžnými parametry 1. veřejné soutěže Programu TREND k nahlédnutí ZDE.

Více informací k 1. veřejné soutěži Programu TREND se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Do veřejné soutěže Programu TREND není možné přijmout takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. TA ČR provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu, tzn. za roky 2015, 2016 a 2017.
  2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst. 4 písm. a) a c) a v čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Případné dotazy k 1. veřejné soutěži Programu TREND směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.