První veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

Program Prostředí pro život: Upřesnění prioritních výzkumných cílů 1. VS

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje, že Ministerstvo životního prostředí (MŽP), na základě častých dotazů uchazečů, upřesnilo popis Prioritních výzkumných cílů 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život - podprogram 1 a 2.

Upřesnění je vodítkem zejména pro ty uchazeče, kteří mají zájem o externí aplikační garantství ze strany MŽP. Tento dokument naleznete ZDE.

Program Prostředí pro život – podprogram 1 a 2: Záznam a prezentace k 1. VS

Dne 25. června 2019 v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR) proběhl streamovaný seminář k 1. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život - podprogram 1 a 2.

Videozáznam ze semináře ke shlédnutí ZDE
Prezentace ze semináře ke stažení ZDE

Program Prostředí pro život, podprogram 1 a 2: Vyhlášení 1. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 12. června 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život - podprogram 1 a 2 (dále jen Program Prostředí pro život).

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu Prostředí pro život.

Soutěžní lhůta začíná dnem 13. června 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 19. září 2019 v níže uvedené hodiny:

  • 16:30:00 hod. - pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. - pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně) prostřednictvím své datové schránky.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ PROGRAMU PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

Zadávací dokumentace a její přílohy
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Aplikační garant
Příloha č. 2 - Prioritní výzkumné cíle

Související dokumentace a formuláře
Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant
Formulář potvrzení zájmu příslušného orgánu státní správy

Doplňující dokumentace
Struktura oborů CEP
Struktura oborů FORD
Struktura cílů NPOV
Program Prostředí pro život
Pravidla pro publicitu

Příručka
Základní informace pro uchazeče
Příručka pro oponenty

Dotazy k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK.

Než položíte dotaz, prosím, podívejte se do často kladených dotazů .

Hlavním cílem programu je podporovat návrhy projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí života české společnosti. Výstupy, výsledky a dopady z podpořených projektů zejména napomohou identifikaci skutečných rizik pro životní prostředí a navržení efektivních opatření pro jejich prevenci či odstranění jejich následků a tím zkvalitnění života obyvatel ČR.

Tato veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:

  • Podprogram 1 - Operativní výzkum ve veřejném zájmu (zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné zejména ve veřejné správě);
  • Podprogram 2 - Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (přispívá ve střednědobém a dlouhodobějším výhledu k technologickým změnám a změnám technik, které budou sloužit k naplnění strategických záměrů v resortu životního prostředí dle jeho strategických dokumentů).

TA ČR dále informuje, že do 1. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku - poskytovatel provede kontrolu dodržování u subjektů, které mají tuto povinnost za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu (2015, 2016, 2017);
  • splňují definici podniku v obtížích.

 

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby, která se podílí na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontaktování uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnoticích orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu .

TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.

Pozvánka: Seminář k 1. VS Programu Prostředí pro život - podprogram 1 a 2

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá seminář k 1. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život - podprogram 1 a 2, který se uskuteční dne 25. 6. 2019 v sídle TA ČR (Evropská 1692/37, Praha 6, zasedací místnost č. 043) od 10:00 do 12:00 hodin.

Seminář k 1. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život - podprogram 1 a 2 bude možné shlédnout v živém vysílání a následně bude dostupný z videozáznamu.

Registrace na seminář ZDE

190607 pozvanka seminar 1vs ppz

Program Prostředí pro život: Oznámení termínu vyhlášení 1. VS a předběžných parametrů

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, jejíž vyhlášení se plánuje na 12. června 2019.

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Návrhy projektů bude možné podat pouze do podprogramu 1 (Operativní výzkum ve veřejném zájmu) a do podprogramu 2 (Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí).
Po vyhlášení 1. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR.

Tabulka s předběžnými parametry 1. veřejné soutěže Prostředí pro život k nahlédnutí ZDE.

Více informací k 1. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Dále TA ČR upozorňuje uchazeče o podporu v Programu Prostředí pro život, že nepřijme do veřejné soutěže takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. TA ČR provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu, tzn. za roky 2015, 2016 a 2017.
  2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst. 4 písm. a) a c) a v čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Případné dotazy k 1. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.