První veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

1. veřejná soutěž v programu Kappa

Program KAPPA: Aplikace pro hledání partnerů

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o spuštění Aplikace pro hledání partnerů v Programu KAPPA, financovaného Fondy EHP a Norska. Aplikace tak rozšíří stávající možnosti, jak najít vhodné zahraniční partnery v oblasti výzkumu a inovací. Slouží primárně účastníkům kontaktních seminářů po vyhlášení veřejné soutěže, ale také ostatním uchazečům o podporu v Programu KAPPA, kteří se seminářů účastnit nebudou. Aplikace je v angličtině a najdete ji na stránkách matchmakingkappa.tacr.cz.

Registrací v Aplikaci získáte kontakt na potenciální partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. V Aplikaci naleznete jméno společnosti, kontakt pro oslovení, obor plánovaného výzkumného projektu, anotaci, klíčová slova a popis partnera, kterého daná společnost hledá. V rámci kontaktních seminářů bude možné Aplikaci využít pro sjednávání schůzek s potenciálními partnery a pro společnou práci nad projektovým záměrem.

matchmaking kappa appFoto: Aplikace pro hledání partnerů v Programu KAPPA

Program KAPPA: Pozvánka na konferenci o CCS

Technologická agentura ČR (TA ČR) by ráda informovala o konání konference, která se uskuteční 5. září 2019 v Oslu, jejímž cílem je usnadnit zavedení technologií zachytávání a ukládání CO2 (CCS z anglického Carbon Capture and Strorage) do běžné praxe.

Na konferenci nebude chybět většina evropských ministrů a generálních ředitelů průmyslových a energetických společností a společně se pokusí podnítit rozvoj nízkouhlíkových technologií v Evropě. Konferenci zaštítili a osobně se zúčastní norský ministr pro ropu a energetiku Kjell-Børge Freiberg a komisař EU pro opatření v oblasti klimatu a energetiky Miguel Arias Cañete.

V Programu KAPPA je na česko-norské projekty řešící problematiku CCS vyčleněno 5,2 milionů EUR, tedy více než 130 milionů korun.

Konference by měla také posoudit úlohu CCS v evropské strategické dlouhodobé vizi a zdůraznit naléhavou potřebu podpory projektů CCS. Více informací o konferenci naleznete ZDE.

 

190806 pozvanka konference oslo

Program KAPPA: základní parametry první veřejné soutěže

Předsednictvo Technologické agentury ČR (TA ČR) na svém posledním zasedání schválilo základní parametry první veřejné soutěže Programu KAPPA, financovaného z Fondů EHP a Norska v rámci programu Výzkum, které vycházejí ze schválené Programové dohody. Výzva bude vyhlášena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019. Přesné datum vyhlášení bude stanoveno po zářijovém jednání Programového výboru KAPPA v Oslu. Celkem bude v Programu KAPPA rozděleno téměř 32,5 milionu EUR.

Programová dohoda plní roli mezinárodního programu a definuje základní parametry celého Programu KAPPA, tedy i první veřejné soutěže, které jsou vypsány níže.

Způsobilými uchazeči jsou výzkumné organizace a podniky. Subjekt, který nesplňuje definici výzkumné organizace podle Nařízení Komise EU, vystupuje v projektu jako uchazeč typu podnik. Hlavní uchazeč musí být z Česka a musí mít alespoň jednoho partnera z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. Výzkumné organizace ze třetích zemí, tj. z ostatních států kromě Česka, Norska, Islandu a Lichtenštejnska, mohou být partneři projektu a mají nárok na omezenou výši podpory, která bude blíže specifikována v textu Zadávací dokumentace. Podnik mladší 18 měsíců (od data zápisu do podání návrhu projektu) musí povinně předložit finanční plán vzhledem k neexistující účetní historii.

Program KAPPA není tematicky zaměřen, nicméně část alokace (5,2 milionů EUR) je vyčleněna na projekty řešící problematiku zachytávání a ukládání uhlíku (Carbon Capture and Storage, zkráceně CCS).

Průměrná předpokládaná intenzita podpory na Program je 80 %. Každý uchazeč musí dodržet maximální intenzitu podpory dle typu uchazeče a charakteru činností v souladu s Nařízením Komise EU. Přesné podmínky k výši intenzity podpory na projekt a na dofinancování z ostatních zdrojů bude stanovena v Zadávací dokumentaci. Minimální finanční podpora na projekt je 500 000 EUR, maximální pak 1 500 000 EUR (pro projekty CCS 2 500 000 EUR). Investice nejsou způsobilý výdaj, uznatelné jsou pouze odpisy. Uznatelné náklady, respektive konec řešení všech projektů je maximálně do 30. dubna 2024. Vykazování nepřímých nákladů je možné pouze na základě pevné sazby, tzv. metodou „flat rate“, do výše 25 %.

Návrhy projektů budou hodnoceny třemi zahraničními oponenty mimo Česko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko, oborový panel (případně oborové panely), Programový výbor a předsednictvo TA ČR. Výstupem hodnocení budou dva pořadníky, pro projekty CCS a pro ostatní projekty Fondů EHP a Norska.

Přesný termín vyhlášení veřejné soutěže bude stanoven i s ohledem na ostatní výzvy v rámci Fondů EHP a Norska v programu Výzkum. V Polsku se výzva pro základní výzkum uzavře v září, ale současně s tím bude otevřena výzva pro výzkum aplikovaný. V Rumunsku se výzva v programu Výzkum uzavírá koncem října. Portugalský program pro výzkum oceánu otevře výzvu v listopadu. Uchazečům proto doporučujeme, aby neváhali s hledáním potenciálních partnerů, kteří mohou být v druhé polovině roku velmi vytíženi.

Veškeré informace o tom, jak najít vhodného partnera naleznete na webu kappa.tacr.cz v sekci Hledání partnerů.

Mezinárodní spolupráce s Islandem

Zástupci Technologické agentury ČR (TA ČR) se zúčastnili studijní cesty na Island a seznámili se s fungováním agentur The Icelandic Center of Research (RANNÍS) a Innovation Center Island (Innovation Center) v Reykjavíku. Zároveň byl představen nový Program KAPPA a možnosti spolupráce na mezinárodní úrovni. 

Cílem setkání TA ČR s agenturou RANNÍS a Innovation Centre bylo seznámit se blíže s fungováním agentur, postupem implementace programů a sdílení dobrých zkušeností. Důležitým cílem setkání bylo navázání užšího kontaktu ve smyslu sdílení příležitostí financování projektů na mezinárodní úrovni, zejména v rámci Programu KAPPA financovaného z Fondů EHP a Norska. I proto bylo jedním z témat diskuze o možnosti vyhledávání zahraničních partnerů. 

Studijní cesta pokračovala návštěvou dvou výzkumných ústavů, které jsou úspěšnými řešiteli řady výzkumných projektů. Na Islandu je vzhledem k malé komunitě velmi silná sociální koheze a je zde navázán velmi úzký vztah mezi organizacemi nejen z oblasti podpory aplikovaného výzkumu a inovací. Island a všechna jejich navštívená pracoviště jsou na špičkové úrovni a získání cenných zkušeností bylo pro TA ČR velkým přínosem. 

O projekty s českými účastníky byl vyjádřen velký zájem. Na své by si tak mohli přijít především energetici, genetici, IT specialisté, ale i biologové, geologové, sociologové a další.

190701 mezinarodni spoluprace islandFoto: Předseda TA ČR Petr Konvalinka a generální ředitel agentury RANNÍS, Hallgrímur Jónasson.

Program KAPPA: Najděte partnera na Islandu

V rámci příprav první veřejné soutěže Programu KAPPA, která bude vyhlášena na podzim tohoto roku, se vedení Technologické agentury ČR (TA ČR) setká v červnu se zástupci islandské agentury RANNÍS. Ta má na starosti podporu islandského aplikovaného výzkumu. Českým výzkumníkům a firmám se tak nabízí jedna z možností, jak oslovit a vyhledat partnery na Islandu.

Stačí vyplnit jednoduchý a krátký formulář s anotací projektu. TA ČR tyto informace předá islandské agentuře RANNÍS, která se následně postará o vyhledání vhodných partnerů ke spolupráci.

Formulář najdete ZDE.

Program KAPPA je financovaný Fondy EHP a Norska a je obecně zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu. Celkem bude rozděleno téměř 800 milionů Kč.

Video představující Program KAPPA najdete ZDE.

Setkání REGON: Představení Programu KAPPA

REGON je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací a vysokých škol převážně z Jihomoravského kraje, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Na pořadu květnového setkání v Brně na půdě Jihomoravského inovačního centra bylo představení programu Technologické agentury ČR s názvem KAPPA.

regon kappa

Program KAPPA, který je financovaný Fondy EHP a Norska, představila účastníkům setkání Martina Kalášková, vedoucí oddělení poradenství a podpory komunikace. Nastínila také základní informace o první veřejné soutěži, která bude vyhlášena na podzim tohoto roku a další důležité informace. Její prezentaci si můžete stáhnout níže.

Cílem REGON je udržovat a rozvíjet regionální síť kvalifikovaných odborníků pro podporu mezinárodní výzkumné spolupráce a touto cestou posilovat internacionalizaci regionu a zvyšovat atraktivitu místního výzkumného prostředí. V tomto smyslu bylo vytvoření platformy identifikováno jako jedna z klíčových potřeb v roce 2011, v rámci realizace třetí generace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Od té doby probíhají setkání REGON každý měsíc. Kromě výměny informací mezi členy sítě, jsou na jednotlivá zasedání zváni hosté s tematicky zaměřenou prezentací.

Prezentace REGON ke stažení zde.

PROGRAM KAPPA: DŮVODY POSUNUTÍ PRVNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

Na základě častých dotazů potenciálních uchazečů k vyhlášení 1. veřejné soutěže v Programu KAPPA financovaného z Fondů EHP a Norska bychom vás rádi informovali o změně termínu vyhlášení a jejím důvodu.

Vyhlášení veřejné soutěže bylo plánováno na duben 2019, a to jako následný krok po podepsání Programové dohody, která definuje podmínky veřejné soutěže. Programová dohoda nebyla dosud podepsána, a proto je nutné posunout termín vyhlášení veřejné soutěže.

Tuto dohodu připravuje Kancelář finančních mechanismů (KFM) v Bruselu a uzavírá ji s Národním kontaktním místem pro Českou republiku, Ministerstvem financí ČR. Technologická agentura ČR (TA ČR), jako zprostředkovatel programu, podnikla veškeré kroky ke zdárnému uzavření Programové dohody v plánovaném termínu. Ve snaze dodržet původní harmonogram zpracovala TA ČR dokumenty k vyhlášení veřejné soutěže ještě před schválením programové dohody, KFM však dokumenty neakceptovala.

TA ČR si uvědomuje, že posunutí vyhlášení veřejné soutěže může uchazečům působit komplikace. TA ČR i nadále podniká veškeré potřebné kroky, aby veřejná soutěž byla vyhlášena co možná nejdříve v průběhu podzimu 2019, nicméně přesný termín bude stanoven až po uzavření Programové dohody.

Konečný termín bude upřesněn také ve spolupráci s partnerskou agenturou Research Council of Norway, vzhledem k vyhlášení veřejné soutěže v polsko-norském výzkumném programu a vzhledem k plánovaným veřejným soutěžím TA ČR.

TA ČR bude potenciální uchazeče o aktualitách informovat prostřednictvím webových stránek kappa.tacr.cz.

Program KAPPA: změna termínu vyhlášení 1. VS a jednání programového výboru

 Tento týden proběhlo první setkání Programového výboru Programu KAPPA financovaného Fondy EHP a Norska. Jedním z nejdůležitějších výstupů úvodního jednání je posunutí termínu vyhlášení první veřejné soutěže původně plánovaného na duben 2019. Důvodem této změny je sladění první veřejné soutěže s Kanceláří finančních mechanismů v Bruselu, s Ministerstvem financí ČR (MF ČR), s Research Council of Norway (RCN) a také s ostatními veřejnými soutěžemi Technologické agentury ČR (TA ČR). Nový termín vyhlášení první veřejné soutěže je plánován na podzim tohoto roku a bude upřesněn v následujících týdnech.

Hlavní náplní úvodního jednání bylo seznámení všech aktérů mezi sebou, s problematikou Fondů EHP a Norska a následně s Programem KAPPA. Programový výbor je složen z pěti zástupců České republiky a Norska. Jejich zásadní role je zejména při přípravě a hodnocení programu. Například finalizují podmínky veřejné soutěže, pomáhají nastavit hodnotící proces nebo hodnotící kritéria pro veřejnou soutěž. Diskutovány byly hlavní podmínky chystané první veřejné soutěže a harmonogram programu. Mimo jiné byl během jednání projednán Statut a Jednací řád Programového výboru a zvolen předseda a místopředseda výboru. Proběhla také výměna zkušeností z minulých programovacích období.

Jednání se zúčastnili kromě členů Programového výboru také zástupci TA ČR a RCN, dále pak v roli pozorovatele zástupci MF ČR jakožto národního kontaktního místa Fondů EHP a Norska a zástupce Ambasády Norského království v ČR.

Složení Programového výboru KAPPA (na fotografii zleva):
Nils Anders Røkke, SINTEF, Trondheim
Naďa Koníčková, Technologické centrum AV ČR
Miroslav Janeček, spoluzakladatel TA ČR
Marit Westergaard, The Arctic University of Norway, Tromsø
Ondřej Krejcar, Univerzita Hradec Králové

Nové informační video programu KAPPA

Vyhlášení první veřejné soutěže v Programu KAPPA klepe na dveře, proto jsme pro Vás připravili informační video, které přibližuje některá specifika Programu. Video je anglicky s českými titulky. Program KAPPA je financovaný Fondy EHP a Norska a je obecně zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v paplikovaném výzkumu. Celkem bude rozděleno téměř 800 milionů Kč. 

ROZŠIŘUJEME MOŽNOSTI MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE S NORSKEM

Minulý týden proběhla studijní návštěva zástupců Technologické agentury ČR (TA ČR) v Norsku, kteří se seznamovali s fungováním agentury Research Council of Norway (RCN) v Oslu a prezentovali nový Program KAPPA a možnosti spolupráce s Českou republikou na mezinárodní konferenci CLIMIT Summit.

Cílem setkání bylo seznámení obou agentur, bližší představení jejich činností a sdílení dobrých zkušeností. Proběhla diskuse o mezinárodní spolupráci a zároveň o programech, které obě agentury implementují. Za ČR byla zmíněna nová inovační strategie a nová role TA ČR jako implementátora resortních programů. Zároveň se debatovalo také o jedné ze strategií RCN s názvem Open Science.

Po setkání následovaly návštěvy dvou výzkumných ústavů, které jsou úspěšnými řešiteli řady výzkumných projektů. V Norsku je dobře nastavena úzká spolupráce podnikatelského sektoru, úřadů a výzkumných institucí. Je zde navíc vysoká úroveň vzdělání, sociální důvěry a rovnosti žen a mužů. Proto spolupráce s norskými subjekty je pro Česko výbornou příležitostí získat cenné zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci v rámci Programu KAPPA, financovaného z Fondů EHP a Norska nebo při přípravě společných projektů do jiných mezinárodních programů.

V Oslu v okolí skokanského můstku Holmenkollen minulý týden proběhla také konference CLIMIT Summit. Na té se setkalo více než 270 řečníků a odborníků z celého světa k výměně nápadů a budování znalostí v rámci důležitého nástroje pro zmírnění změn klimatu: zachytávání a ukládání uhlíku, tzv. CCS (z anglického Carbon Capture and Storage). Během druhého dne konference byla představena plánovaná výzva v Programu KAPPA. Část alokace této výzvy je vyhraněna právě na problematiku CCS.

Prezentaci TA ČR ze Summitu najdete ZDE.

kappa climit summit
Foto: TA ČR

Přátelského setkání mezi vedením TA ČR a RCN se zúčastnil předseda TA ČR Petr Konvalinka, ředitel kanceláře Martin Bunček, ředitelka sekce administrace projektů Markéta Kühnelová, předseda RCN John Arne Røttingen, mezinárodní ředitelka Kristin Danielsen, ředitelka pro průmysl a technologie Anne Kjersti Fahlvik, Aleksandra Witczak Haugstad odpovědná za Fondy EHP a Norska a také zástupce Ambasády ČR v Norsku Jakub Utěšený.

Program KAPPA uvolní mezi podniky a výzkumné organizace až 800 milionů Kč na mezinárodní spolupráci

V současné době probíhají v Technologické agentuře ČR přípravy veřejné soutěže nového Programu KAPPA financovaného Fondy EHP a Norska. Ten je zaměřený na spolupráci v aplikovaném výzkumu s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

První výzva bude vyhlášená v druhé polovině letošního roku a bude jí následovat série seminářů pro uchazeče. Důraz bude kladen především na vyhledávání projektových partnerů. Pro více informací sledujte webové stránky kappa.tacr.cz, které budeme pravidelně doplňovat.

Program KAPPA je realizován v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska v období 2014 – 2021 v programu Výzkum. Podívejte se na infografiku, která Program KAPPA představuje více vizuálně. 

kappa inforgraf