Program Kappa
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

Program Kappa

logo eea

logo kappaProgram na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA (dále jen „program“) je financovaný Fondy EHP a Norska, byl schválen usnesením vlády České republiky č. 308 ze dne 16. 5. 2018.

 

DOBA TRVÁNÍ A TERMÍN VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2019 až 2024, tj. 6 let. Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na výběr projektů do programu je předpokládáno poprvé ve 4.Q 2018 / 1.Q 2019 se zahájením poskytování podpory od roku 2019. Předpokládá se realizace jedné až dvou veřejných soutěží po dobu trvání programu. Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 24 měsíců. Maximální doba řešení projektu je 5 let. Všechny projekty musí být ukončeny nejpozději 30. dubna 2024.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program je obecně zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tedy s aplikační sférou (především s podniky a s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni) působící v různých společenských oblastech. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum (zahrnující ovšem také nezbytné činnosti orientovaného základního výzkumu) a také podporu projektů s převahou experimentálního vývoje.

CÍLE PROGRAMU

Cílem programu je posílit rozvoj znalostí založených na výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu. Dále také zvýšení množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků. Vedlejším cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachytávání a ukládání uhlíku (carbon capture and storage). Pro tyto projekty bude vyčleněno přibližně 124 890 326 Kč. Cílů programu bude dosaženo podporou společných projektů uskutečňovaných uchazeči z ČR, Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM

Celkové účelové výdaje programu činí 780 564 696 Kč. Z toho účelové výdaje z Finančních mechanismů EHP a Norska činí 663 480 000 Kč a účelové výdaje ze státního rozpočtu (kapitoly Technologická agentura České republiky) činí 117 084 696 Kč. Předpokládaná průměrná intenzita podpory na program je 80 %.

INFOGRAFIKA KAPPA

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY