1.PP - Druhá veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

GAMA - Druhá veřejná soutěž - 1. podprogram

Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 1

 

Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, Podprogram 1, vyhlášené dne 26. února 2015.

Poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

Poskytovatel nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů z těchto důvodů:

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí poskytovatele vyrozuměni i písemně. Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR

zveřejněno 31. 7. 2015

 


Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje GAMA, podprogramu 1, vyhlášené dne 26. února 2015.

Po ukončení soutěžní lhůty (16. 4. 2015) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo Technologické agentury České republiky dne 30. 4. 2015 schválilo Komisí předložené výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže a rozhodlo o přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje všech 24 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje GAMA, PP1

zveřejněno 30. 4. 2015

 

ZRUŠENÍ KONÁNÍ SEMINÁŘE KE 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU GAMA, PODPROGRAM 1 V OSTRAVĚ

Technologická agentura ČR oznamuje, že z důvodu nízkého počtu přihlášených účastníků na seminář v Ostravě dne 11. 3. 2015, bude tento seminář zrušen.

V případě zájmu se můžete přihlásit na semináře konané v Brně a v Praze.

zveřejněno 9. 3. 2015

 SEMINÁŘE KE 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU GAMA, PODPROGRAM 1

Technologická agentura ČR pořádá semináře k 2. veřejné soutěži programu GAMA, podprogram 1. Semináře se uskuteční 10. března 2015 v Brně, 11. března 2015 v Ostravě a 16. března 2015 v Praze.

Registrační formulář a pozvánku naleznete zde: Brno / Praha

Prezentace ze seminářů je ke stažení zde.

zveřejněno 2. 3. 2015

 


 

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 26. února 2015 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (dále jen Program GAMA), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu GAMA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná dnem 27. 2. 2015 a končí dnem 15. 4. 2015 v níže uvedené hodiny:

   1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS Patriot do 16:30:00 hod.
   2. Potvrzení podání návrhu projektu do IS Patriot bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.
   3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupného přes webové stránky poskytovatele www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ do datové schránky poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – program GAMA, PP1 – NÁVRH PROJEKTU“ a dále doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky poskytovatele. V náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – program GAMA, PP1 – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“.

 

   ID datové schránky poskytovatele: afth9xp.

 

   Elektronická přihláška: https://vyzvy.tacr.cz/DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

 

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese http://www.tacr.cz/hesk/ v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány.

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na http://www.tacr.cz/hesk/.

 

 

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby podílející se na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontakt uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnotících orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností spolu může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu .

TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.

Zároveň berte na vědomí, že zneužití této adresy stejně jako uvedení nepravdivých, neexistujících či zkreslených informací může mít za následek vyloučení návrhů projektů z veřejné soutěže či veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích toho uchazeče, který zapříčinil podání takového oznámení, a zakládá povinnost k náhradě škody, která tímto TA ČR vznikne. Zároveň takové jednání může být posuzováno jako protiprávní jednání podle příslušných právních předpisů.

zveřejněno 26. 2. 2015

 Oznámení o vyhlášení 2. veřejné soutěže programu GAMA

   Technologická agentura ČR tímto informuje, že 2. veřejná soutěž podprogramu 1 programu GAMA bude vyhlášena dne 26. února 2015. Více informací k vyhlašované veřejné soutěži, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude zveřejněno v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.zveřejněno 23. 2. 2015