Třetí veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

3. Veřejná soutěž programu ÉTA

Pozvánka: Seminář ke 3. VS programu ÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá seminář ke 3. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, který se uskuteční dne 25. září 2019 v sídle TA ČR (Evropská 1692/37, Praha 6, zasedací místnost č. 043) od 13:00 do 15:00 hodin.

Seminář ke 3. veřejné soutěži Programu ÉTA bude možné sledovat v živém vysílání a následně bude dostupný z videozáznamu.

Registrace na seminář ZDE

190906 seminar eta

 

 

 

Program Éta: Oznámení termínu vyhlášení 3. VS a předběžných parametrů

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, jejíž vyhlášení se předpokládá 18. září 2019.

Program ÉTA se obrací na výzkumnou komunitu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV), aby navrhovala řešení výzev a příležitostí 21. století v reakci na sociální, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Další technické, lékařské nebo přírodovědní znalosti a kompetence jsou do této veřejné soutěže vítány pro své synergické efekty, jádro výzkumného týmu a metodický přístup musí však vycházet ze společensko-humanitních nebo uměleckých disciplín. Výzkumné projekty mohou podávat řešení založené na nových nebo inovovaných výrobcích, postupech, procesech, službách, nových zkušenostech nebo změnách v chování a postojích, jejichž záměrem jsou pozitivní kulturní, sociální nebo ekonomické dopady.

Zadání 3. veřejné soutěže Programu ÉTA nebude vyhověno, když:

  • návrh projektu neprokáže personální a metodické zajištění výzkumného řešení z oblasti společensko-humanitní nebo umělecké (zejm. vzdělání a kompetence v řešitelském týmu, vykonávané role, velikost úvazků, využití výzkumné metody, sociálně spravedlivé a odpovědné dopady projektu);
  • návrh projektu bude mít sice pozitivní dopad na společnost, ovšem budou založeny na ryze technickém, lékařském nebo přírodovědném základě.

Vodítkem pro určení, zda vědní oblast náleží do společenských věd, humanitních věd a umění je klasifikace oborů FORD – oblasti 5 a 6.

Stejně jako v předchozích veřejných soutěžích, i tato 3. veřejná soutěž předpokládá podpoření funkčnosti řešení a pozitivních dopadů výzkumného projektu na cílovou skupinu nebo trh pomocí tzv. aplikačního garantství. Podpořené projekty z předchozích veřejných soutěží ukazují, že se často může jednat o partnerství rozvíjená mezi akademickými institucemi, městy nebo regiony, školami všech stupňů vzdělání, sociálně-zdravotnickými organizacemi, kulturními institucemi, organizacemi zastupující určitý segment společnosti, podniky, ministerstvy, úřady, asociacemi a svazy, církvemi a charitami, inovačními agenturami atd. Principy aplikačního garantství může naplnit i uchazeč sám, pokud je příjemcem inovačního řešení

3. veřejná soutěž Programu ÉTA se od té předcházejí liší v několika parametrech, které jsou v tabulce s předběžnými parametry označeny červeně a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Tabulka s předběžnými parametry 3. veřejné soutěže Programu ÉTA je k nahlédnutí ZDE.

Více informací k 3. veřejné soutěži Programu ÉTA se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu ÉTA bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách www.tacr.cz.

Do 3. veřejné soutěže Programu ÉTA nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku - poskytovatel provede kontrolu dodržování u subjektů, které mají tuto povinnost za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu (2015, 2016, 2017);
  • splňují definici podniku v obtížích.

Případné dotazy k 3. veřejné soutěži Programu ÉTA směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.