První veřejná soutěž

1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU ÉTA

VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU ÉTA

1. veřejná soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA bude vyhlášena 15. 8. 2017. Více informací k veřejné soutěži, k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, spolu se strukturou elektronického návrhu projektu a s podmínkami pro jeho podání, v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení první veřejné soutěže v novém programu ÉTA bude TA ČR pořádat v Praze a v Brně informační semináře. Termíny a místa konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR.

Dále Technologická agentura ČR (TA ČR) upozorňuje uchazeče o podporu v programu ÉTA, že nepřijme do veřejné soutěže takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  1. nezveřejní účetní závěrku v Obchodním rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. TA ČR provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu, tzn. za roky 2013, 2014 a 2015.
  2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst. 4 písm. a) a c) a v čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

VIDEOZÁZNAM A PREZENTACE ZE SEMINÁŘE K PROGRAMU ÉTA

Vzhledem k blížícímu se vyhlášení 1. veřejné soutěže v programu ÉTA pořádala TA ČR v Praze a Brně informační semináře. Hosté se na nich seznámili s vizí a s cíli programu, s jeho zaměřením a s dalšími skutečnostmi, zejména se způsobem, jak podat úspěšný návrh projektu do veřejné soutěže, kdo je způsobilým uchazečem nebo způsobem hodnocení návrhů projektů apod.

Videozáznam ze semináře naleznete ZDE
Prezentaci ze semináře naleznete ZDE

170718 ETA 

UKONČENÍ REGISTRACE NA SEMINÁŘ K PROGRAMU ÉTA

Technologická agentura ČR tímto informuje, že kapacita na seminář k programu ÉTA, který se koná 19. července 2017 od 10:00 hodin v Brně – hotel Orea Resort Santon*** (Přístavní 38, 635 00 Brno-Bystrc) je již naplněna.

Rádi bychom vás informovali, že seminář, který se uskuteční dne 18. července v Praze bude živě vysílán s možností on-line chatu pro Vaše případné dotazy k veřejné soutěži. Odkaz naleznete před zahájením semináře na našich webových stránkách.

V případě zájmu o zasílání informací ohledně dalších akcí k programu, zanechejte prosím Váš kontakt na tomto odkaze: https://goo.gl/forms/TDXZFFRoIzzBDKqf1

UKONČENÍ REGISTRACE NA SEMINÁŘ K PROGRAMU ÉTA

Technologická agentura ČR tímto informuje, že kapacita na seminář k programu ÉTA, který se koná 18. července 2017 od 10:00 hodin v Praze (Janáčkovo nábřeží 2/3249, 150 00 Praha 5 - Smíchov) je již naplněna.

Rádi bychom vás informovali, že celý seminář bude živě vysílán s možností on-line chatu pro Vaše případné dotazy k veřejné soutěži. Odkaz naleznete před zahájením semináře na našich webových stránkách.

V případě zájmu o zasílání informací ohledně dalších akcí k programu, zanechejte prosím Váš kontakt na tomto odkaze: https://goo.gl/forms/TDXZFFRoIzzBDKqf1

Blíží se vyhlášení 1. veřejné soutěže v programu ÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že dne 15. 8. 2017 bude vyhlášena 1. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Více informací k vyhlašované 1. veřejné soutěži programu ÉTA , jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou zveřejněny v den vyhlášení veřejné soutěže.

Vzhledem k blížící se první veřejné soutěži v novém programu ÉTA na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje pořádá TA ČR v Praze a v Brně informační semináře.

Akce jsou určeny jak pro výzkumné pracovníky, tak pro zástupce podniků a také zástupce fyzických a právnických osob veřejného i soukromého práva, např. kraje, obce, neziskové organizace, kulturní organizace atd. a další širokou odbornou veřejnost se zájmem o zapojení se do programu.

Na semináři se seznámíte s vizí a s cíli programu, s jeho zaměřením a s dalšími skutečnostmi, zejm. se způsobem, jak podat návrh projektu do veřejné soutěže. Dále pohovoříme o tom, kdo je způsobilým uchazečem, o významu a roli aplikačního garanta při řešení projektu, o způsobu hodnocení návrhů projektů apod. Setkání bude koncipováno i jako matchmaking pro setkání možných budoucích partnerů v projektu.

Semináře se uskuteční 18. července 2017 v Praze v Jazz Dock na břehu Vltavy od 10 hod. a 19. července 2017 v Brně v hotelu Santon na Brněnské přehradě od 10 hod.

Pro účast na seminářích se prosím registrujte skrze tyto formuláře níže:

20170616-seminar-eta