První veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Gama / Gama 2 - rozcestník

logo gama2

Na Program GAMA navazuje Program GAMA 2 (doba trvání programu se předpokládá v letech 2020 – 2022).

Program GAMA 2 je rovněž zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti.

Program je rozdělen na dva podprogramy:

Podprogram 1 přispěje k systematickému ověřování aplikačního potenciálu dosažených výsledků výzkumu a vývoje v případech, kdy není zcela zřejmé jejich konečné využití, či není znám konkrétní partner v aplikační sféře. Jedná se o využití výsledků, kdy výzkumná organizace musí provést dodatečné činnosti pro ověření aplikačního potenciálu.

Podprogram 2 bude využit pro synergie s unijním programem Horizont 2020 a jeho nástupcem Horizont Evropa. Podpora bude mj. určena projektům, které uspějí v mezinárodním hodnocení, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyly v rámci daného nástroje podpořeny.

logo gama

Program GAMA je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití.

Delta / Delta 2 - rozcestník

Delta 2

Na Program DELTA navazuje Program DELTA 2 (doba trvání programu se předpokládá v letech 2020 až 2025).

 

 • Program je zaměřen na mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích českých podniků a výzkumných organizací a jejich zahraničních partnerů
 • Podporovány budou projekty zaměřené na konkrétní výstupy v aplikovaném výzkumu, které budou po jejich ukončení uvedeny do praxe
 • Do projektu se mohou zapojit podniky a výzkumné organizace
 • Seznam zahraničních partnerů bude zveřejněn vždy pro danou veřejnou soutěž
 • Doba trvání programu je mezi lety 2020 až 2025
 • Předpokládaná maximální délka projektů 36 měsíců
 • Intenzita financování projektů 74 %
 • Veřejné soutěže předpokládá TA ČR vyhlašovat v letech 2019-2023

Klíčové znaky projektu výzkumu a vývoje:

 • novost
 • kreativita
 • nejistota
 • systematičnost
 • převoditelnost a/nebo reprodukovatelnost

logo Delta

Program DELTA je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů českých podniků a výzkumných organizací s jejich zahraničními partnery.

Beta / Beta2 - rozcestník

logo beta2

Na program BETA navazuje svým posláním program BETA2 a zavádí nové postupy v celém procesu veřejných zakázek aplikovaného výzkumu ve státní správě (doba trvání programu se předpokládá v letech 2017 až 2020).

logo beta

Program BETA řeší potřeby státní správy ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích prostřednictvím veřejných zakázek.

Centra kompetence - rozcestník

logo národní centra kompetence 1

​Na program Centra kompetence navazuje program Národní centra kompetence (NCK), který je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu (doba trvání programu se předpokládá v letech 2018 až 2026).

logo Centra kompetence

Program Centra kompetence (CK) je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky.

Program Beta2

logo beta2

 

Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 (dále jen “program”) byl schválen usnesením vlády České republiky č. 278 ze dne 30. 3. 2016.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy, a to zejména pro potřeby těch orgánů, které nejsou poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací. Z programu nejsou vyloučeny ani ostatní orgány státní správy, které v přímé působnosti vykonávají státní správu a jsou zřízeny nebo řízeny ústředními orgány státní správy, pro které je v tomto programu zajišťováno řešení výzkumných potřeb.

Tematické oblasti výzkumu a vývoje v programu jsou vzhledem k průřezovosti programu členěny dle potřeb příslušných orgánů státní správy. Potřeby orgánů státní správy by měly odrážet jejich priority např. ukotvené ve strategických a koncepčních dokumentech. Cíle jednotlivých projektů budou jasně definovány v zadávací dokumentaci.

CÍLE PROGRAMU

Cílem programu je podpora realizace výzkumných aktivit za účelem vývoje nových nebo zdokonalení současných postupů, regulačních mechanismů, dozorových činností, dovedností, služeb, informačních a řídicích produktů a postupů určených pro kvalitnější a efektivnější výkon státní správy.

Program podporuje zejména vytváření a inovace modelů, novel právních norem a strategií pro aktuální politiku státu, v národním i evropském kontextu (např. hospodářskou či sociální). Součástí očekávaných výsledků je také návrh metod vyhodnocování účinnosti těchto politik a strategií k získání zpětné vazby a tvorba podkladů pro budoucí směřování politik v rámci zkvalitnění výkonu státní správy a efektivní alokace veřejných prostředků. Program tak naplňuje Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zejména systémové opatření 5.1.2 Zvýšit efektivitu a kvalitu veřejných služeb, veřejné správy a veřejných politik.

Konkrétně bude Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) zadávat projekty pro potřeby následujících orgánů státní správy (odborných garantů):

 • Ministerstva dopravy (vč. Úřadu pro civilní letectví);
 • Ministerstva práce a sociálních věcí;
 • Ministerstva pro místní rozvoj;
 • Ministerstva vnitra;
 • Ministerstva zahraničních věcí;
 • Ministerstva průmyslu a obchodu;
 • Ministerstva životního prostředí;
 • Českého báňského úřadu;
 • Českého statistického úřadu;
 • Českého úřadu zeměměřického a katastrálního;
 • Energetického regulačního úřadu;
 • Správy státních hmotných rezerv;
 • Státního úřadu pro jadernou bezpečnost;
 • Úřadu vlády ČR;
 • dalších ústředních orgánů státní správy a ostatních poskytovatelů účelové podpory dle § 4 zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.

DOBA TRVÁNÍ A TERMÍN VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2017 - 2021, t.j. 5 let. Identifikace a sběr výzkumných potřeb určených orgánů státní správy bude probíhat v průběhu každého kalendářního roku v období 2016 - 2020 se zahájením podpory v roce 2017. Minimální a maximální doba realizace schválených projektů bude určena s ohledem na zaměření na aplikovaný výzkum a rozdílný charakter realizovaných potřeb. Doba realizace projektů nepřesáhne dobu trvání programu.

Pro účely dosažení cílů je program rozdělen na osm podprogramů.

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM

Celkové výdaje na program ve výši 1 635 062 000 Kč jsou na období trvání programu rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným financováním projektů a ve vazbě na jejich očekávanou průměrnou délku. Podíl výdajů státního rozpočtu na celkových výdajích reflektuje charakter programu realizovaného prostřednictvím projektů veřejných zakázek, jejichž uznané náklady budou hrazeny v plné výši. Postupný nárůst výdajů odráží nutnost financovat v následujících letech zároveň projekty z aktuálního i předcházejícího roku.

Finanční prostředky budou rozloženy do celého období v poměru dle očekávaného množství výzkumných potřeb a cen vysoutěžených veřejných zakázek s tím, že největší objem finančních prostředků bude využit v roce 2019 a 2020, kdy se očekává nejvíce projektů ve fázi realizace. Nejmenší objem finančních prostředků je plánován na začátek programu, kdy zároveň proběhne první identifikace aktuálních výzkumných potřeb určených orgánů státní správy. Rozdělení prostředků mezi orgány státní správy odpovídá jejich očekávaným potřebám v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací. Současně navržené rozdělení vychází z gescí jednotlivých orgánů státní správy a příslušných prostředků státního rozpočtu, kterými byl dosud podporován potřebný výzkum a vývoj.

ZPŮSOBILOST UCHAZEČŮ

Řešení projektu se může zúčastnit pouze ten uchazeč, který prokáže splnění podmínek způsobilosti dle § 18 zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Uchází-li se o řešení jednoho projektu společně více uchazečů, vztahuje se povinnost prokázat svoji způsobilost všechny tyto uchazeče. Způsobilost prokazuje uchazeč doklady povinně předkládanými k návrhu projektu. Vybraný uchazeč doloží vlastnickou strukturu dle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech před podpisem Smlouvy či vydání Rozhodnutí. Poskytovatel je oprávněn požadovat i splnění kvalifikačních kritérií uvedených v zákoně o zadávání veřejných zakázek.

DOKUMENTY