Druhá veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

2. veřejná soutěž programu EPSILON

INFORMACE PRO PŘÍJEMCE PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

Poskytovatel oznamuje, že vzhledem k přibývajícím dotazům týkajících se doložení skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory byly doplněny často kladené dotazy k veřejné soutěži v aplikaci HELPDESK dostupné na https://www.tacr.cz/hesk/knowledgebase.php?category=76. Před podáním Vašeho dotazu, je, prosím, prostudujte.

Poskytovatel dále oznamuje, že povinnou přílohou Smlouvy o poskytnutí podpory jsou pouze Závazné parametry řešení projektu, nikoliv Všeobecné podmínky. Všeobecné podmínky již nemusíte zasílat společně se Smlouvou o poskytnutí podpory.

Zveřejněno 22. 11. 2016


 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE EPSILON

Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, vyhlášené dne 15. března 2016. 

Poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů

Poskytovatel nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů, jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře. 

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí poskytovatele vyrozuměni i písemně. Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR

Pro projekty, u nichž poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy/Rozhodnutí”), platí následující:

 1. V případě, že výsledkem projektu bude Nmet – certifikovaná metodika, příjemce musí doložit, který certifikační orgán, nebo orgán státní správy bude tuto metodiku schvalovat (certifikovat). Pokud tato skutečnost nebude doložena, poskytovatel Smlouvu/Rozhodnutí s příjemcem neuzavře. Formulář potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku Nmet – certifikovaná metodika dle struktury databáze RIV naleznete zde. Pokud příjemce toto potvrzení vložil jako přílohu návrhu projektu, nemusí ho již dokládat.
 2. V případě, že příjemcem projektu je společnost (podnik), která je mladší než 18 měsíců (tj. od data zápisu do Obchodního rejstříku do data odeslání elektronického návrhu projektu prostřednictvím IS Patriot), musí být před podpisem Smlouvy/Rozhodnutí poskytovateli předložen finanční plán, kterým příjemce prokáže, že má zajištěno finanční krytí projektu a své činnosti. Finanční plán na celou dobu projektu, v jednoduché formě (roky, zdroje-příjmy, výdaje), by měl obsahovat i záruky (bankovní, mateřské firmy, vlastníků, akcionářů atp.) v podobě písemného dobrozdání nebo čestných prohlášení, vzhledem k neexistující účetní historii.
 3. V případě, že příjemce nedoložil řádně v návrhu projektu vlastnickou strukturu v souladu s ustanovením § 14 odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících dokumentů (rozpočtová pravidla) a v souladu se Zadávací dokumentací pro 2. veřejnou soutěž programu EPSILON, je povinen před podpisem Smlouvy/Rozhodnutí tyto skutečnosti doložit.
 4. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.
 5. Příjemcům, tedy hlavnímu příjemci a dalším účastníkům, se ukládá:
  1. předložit za hlavního příjemce i další účastníky ověřenou kopii, a to oprávnění k činnosti, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, anebo doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, ne starší než 90 kalendářních dnů,
  2. předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Program EPSILON – údaje pro výpis z Rejstříku trestů“, který je ke stažení zde anebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni.

Zveřejněno 17.10.2016


  

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, vyhlášené dne 15. března 2016.

Po ukončení soutěžní lhůty (27. 4. 2016) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo Technologické agentury České republiky dne 26. 5. 2016 schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 452 návrhů projektů z celkového počtu 538 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže programu EPSILON:

Zveřejněno 27.5.2016


 

Dotazy podávané v souvislosti s vyhlášením 2. veřejné soutěže programu EPSILON

Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) oznamuje, že z důvodu blížícího se konce soutěžní lhůty a vzhledem k velkému množství dotazů podaných v souvislosti s vyhlášením 2. veřejné soutěže programu EPSILON (dále jen veřejná soutěž) a vzhledem ke lhůtám stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nebude možné od 26. 4. 2016 podat nové dotazy prostřednictvím HELPDESK a telefonické ani emailové dotazy nebudou přijímány.

Doba pro řádné zodpovězení dotazů uplynula 18. 4. 2016, ale i přesto TA ČR lhůtu pro podání dotazů prodloužila do 25. 4. 2016 tak, aby mohlo být zodpovězeno co největší množství dotazů.


K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk a dále dokumenty spojené s veřejnou soutěží.


Pokud se Váš dotaz bude týkat problému technického rázu, směřujte jej, prosím, na tým technické podpory na telefonním čísle +420 607 661 411 nebo na adresu v době od 9 do 14 hodin v pracovních dnech.

 

 Zveřejněno 21.4.2016


 

SEMINÁŘE KE 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU EPSILON

Technologická agentura ČR pořádá semináře ke 2. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.

Semináře se uskuteční 30. března 2016 v Brně - VUT, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, místnost č. 321 od 10 hod. a 5. dubna 2016 v Praze - Masarykova kolej, Thákurova 1, 160 00 Praha 6 - Kongresový sál

 

Registrační formulář a pozvánku naleznete zde: Brno / Praha

Prezentace ze seminářů je ke stažení zde.

Zveřejněno 17.3.2016 


 

VYHLÁŠENÍ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU EPSILON


Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 15. března 2016 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (dále jen Program), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu EPSILON.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná dnem 16. 3. 2016 a končí dnem 27. 4. 2016 v níže uvedené hodiny:

1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS Patriot do 16:30:00 hodin

2. Potvrzení podání návrhu projektu do IS Patriot bude přijímáno do 23:59:59 hodin prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hodin prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupného přes webové stránky poskytovatele http://www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ do datové schránky poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – program EPSILON – NÁVRH PROJEKTU“. Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky poskytovatele, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – program EPSILON – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.

ID datové schránky poskytovatele: afth9xp.

Elektronická přihláška: https://vyzvy.tacr.cz/

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace ke 2. VS programu EPSILON 

Příloha č. 1 - Cíle NPOV a popis prioritních výzkumných cílů resortů pro potřeby 2. veřejné soutěže programu EPSILON

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant

Příručka pro uchazeče ke 2. veřejné soutěži EPSILON

Výsledky podporované programem EPSILON

Smlouva o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Všeobecné podmínky

Příklady prokázání způsobilosti uchazeče

Formulář Žádost o výpis z rejstříku trestů - fyzická osoba

Formulář Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku Nmet

Poskytovatel dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese http://www.tacr.cz/hesk/ v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány.

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na http://www.tacr.cz/hesk/.

Poskytovatel dále oznamuje, že v souvislosti s velkým množstvím dotazů podávaných ve spojení s vyhlášenými veřejnými soutěžemi a vzhledem ke lhůtám na odpověď stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemusí být zodpovězeny dotazy podané uchazeči v kratší lhůtě než 10 dnů před ukončením soutěžní lhůty. Přednostně budou zodpovídány dotazy, které zatím nebyly zveřejněny v často kladených dotazech k veřejné soutěži dostupné na http://www.tacr.cz/hesk/, nebo jím obdobné.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

Poskytovatel v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jej neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby podílející se na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontakt uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnotících orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností spolu může poskytovateli výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu . Poskytovatel uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.

 

Zveřejněno 15.3.2016

 


OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU EPSILON

 


Technologická agentura ČR tímto informuje, že 2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (dále program EPSILON) bude vyhlášena dne 15. března 2016.


Více informací k vyhlašované 2. veřejné soutěži programu EPSILON, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura elektronického návrhu projektu se nebude příliš lišit od verze 1. veřejné soutěže.

  

Zveřejněno 25.2.2016

 


Podmínky pro podání návrhů projektů do veřejných soutěží programů Technologické agentury ČR

Technologická agentura České republiky jako poskytovatel účelové podpory (dále jen poskytovatel) informuje uchazeče o podporu ve veřejných soutěžích programů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje o následujících skutečnostech:

Poskytovatel nepřijme do veřejné soutěže takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 1. nezveřejní účetní závěrku v Obchodním rejstříku a tím nedodrží povinnost dle § 66 písm. c) a § 72 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena.

  Poskytovatel provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu.

 2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Splnění těchto povinností, bude hodnoceno v rámci kontroly splnění podmínek veřejné soutěže dle § 21 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

  

Zveřejněno 22.1.2016

 


OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM VYHLÁŠENÍ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU EPSILON

Technologická agentura ČR tímto informuje, že 2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (dále program EPSILON) bude vyhlášena v prvním čtvrtletí 2016. Uchazeči tak již mohou začít s přípravou návrhů projektů do této veřejné soutěže.

Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou obdobné 1. veřejné soutěži. Více informací k vyhlašované 2. veřejné soutěži programu EPSILON, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci.

Zveřejněno 22.12.2015