Čtvrtá veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

4. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU EPSILON

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE EPSILON

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) VYHLAŠUJE výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, vyhlášené dne 28. února 2018.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů, jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR - aktualizace 7. 6. 2019

Na základě vyhovění stížnosti předsednictvo TA ČR dodatečně projednalo a rozhodlo o hodnocení návrhu projektu TH04010144. Na základě tohoto projednání bylo doplněno odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR u uvedeného návrhu projektu.

Na základě vyhovění stížnosti předsednictvo TA ČR dodatečně projednalo a rozhodlo o hodnocení návrhu projektu TH04010309. Na základě tohoto projednání bylo doplněno odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR u uvedeného návrhu projektu.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 300 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 280 návrhů projektů, z nich bude podpořeno celkem 154, což znamená 52% míru úspěšnosti. Míra úspěšnosti je počítána k počtu podaných návrhů projektů do veřejné soutěže.

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy/Rozhodnutí”), platí následující:

 1. Před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí musí být za každý projekt doručeno čestné prohlášení o jedinečnosti řešeného projektu a jeho výsledků a výstupů. Čestné prohlášení je ke stažení zde.
 2. Před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí každý hlavní příjemce přihlásí svůj projekt k aplikačnímu odvětví a/nebo znalostní doméně z Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky schválené usnesením vlády ze dne 11. července 2016 č. 634. Formulář naleznete zde.
 3. V případě, že příjemcem projektu je společnost (podnik), která je mladší než 18 měsíců (tj. od data zápisu do Obchodního rejstříku do data odeslání elektronického návrhu projektu prostřednictvím ISTA), musí být před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí poskytovateli předložen finanční plán, kterým příjemce prokáže, že má zajištěno finanční krytí projektu a své činnosti. Finanční plán na celou dobu projektu, v jednoduché formě (roky, zdroje-příjmy, výdaje), by měl obsahovat i záruky (bankovní, mateřské firmy, vlastníků, akcionářů atp.) v podobě písemného dobrozdání nebo čestných prohlášení, vzhledem k neexistující účetní historii.
 4. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže. O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.
 5. Příjemcům, tedy hlavnímu příjemci a všem dalším účastníkům, může být dále uloženo: předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a všech dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Program EPSILON – údaje pro výpis z Rejstříku trestů“, anebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů, pouze pokud nebyly veškeré potřebné údaje pro získání výpisu z Rejstříku trestů poskytnuty již při podání návrhu projektu do veřejné soutěže, resp. nebylo možné získat konkrétní výpis z Rejstříku trestů. Formulář pro výpis z Rejstříku trestu je ke stažení ZDE.

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU EPSILON

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, vyhlášené dne 28. 2. 2018.

Po ukončení soutěžní lhůty (12. 4. 2018) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 17. 5. 2018 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 278 návrhů projektů z celkového počtu 300 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu EPSILON:

 

DOTAZY PODÁVANÉ V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU EPSILON

Technologická agentura ČR (TA ČR) oznamuje, že z důvodu blížícího se konce soutěžní lhůty a vzhledem k velkému množství dotazů podaných v souvislosti s vyhlášením 4. veřejné soutěže programu EPSILON (dále jen veřejná soutěž) a vzhledem ke lhůtám stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemůže TA ČR zaručit, že všechny dotazy, které budou doručeny od 10. 4. 2018 prostřednictvím aplikace Helpdesk, budou odpovězeny. Telefonické ani emailové dotazy nebudou přijímány.

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk a dále dokumenty spojené s veřejnou soutěží.

Pokud se Váš dotaz bude týkat problému technického rázu, směřujte jej, prosím, na helpdesk v informačním systému ISTA.

VIDEOZÁZNAM A PREZENTACE ZE SEMINÁŘE K PROGRAMU EPSILON

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádala 20. 3. 2018 seminář k 4. veřejné soutěži programu EPSILON. Uchazeči se na semináři seznámili zejména s koncepcí programu EPSILON, s podmínkami veřejné soutěže,  způsobem, jak podat úspěšný návrh projektu do veřejné soutěže, kdo je způsobilým uchazečem a dalšími informacemi, které jim pomohou při vyplnění návrhu projektu a jeho odeslání do veřejné soutěže.

 Videozáznam ze semináře naleznete ZDE

Prezentaci ze semináře naleznete ZDE

Dotazy ze semináře naleznete ZDE

Ukončení registrace na seminář k 4. veřejné soutěži EPSILON

Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že kapacita na seminář k 4. veřejné soutěži programu EPSILON, který se koná 20. března 2018 od 10:00 hod v Praze (Kancelář TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6) je již naplněna.

Rádi bychom Vás informovali, že tento seminář bude živě vysílán s možností on-line chatu pro Vaše případné dotazy. Odkaz naleznete před zahájením semináře na našich webových stránkách www.tacr.cz.

ZVEŘEJNĚNÍ POSTUPU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR PRO PŘIDĚLOVÁNÍ APLIKAČNÍCH GARANCÍ

Technologická agentura ČR informuje, že Ministerstvo životního prostředí ČR zveřejnilo svůj postup pro přidělování aplikačních garancí v rámci 4. veřejné soutěže programu EPSILON.

Metodika k postupu získání aplikačního garanta ze strany Ministerstva životního prostředí ČR se váže na podprogram 3 - Životní prostředí a je k nalezení ZDE

 

SEMINÁŘ KE 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU EPSILON

Dne 20. března 2018 od 10:00 hod se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, 160 00 Praha) v místnosti č. 043, bude konat seminář ke 4.veřejné soutěži programu EPSILON.

Uchazeči se na semináři podrobně seznámí zejm. se zaměřením a s podmínkami veřejné soutěže, se strukturou návrhu projektu (přihláškou) a se způsobem a kritérii hodnocení. Uchazečům budou sděleny informace, které jim pomohou při vyplnění návrhu projektu a jeho odeslání do veřejné soutěže. Na semináři se uchazeči dále dozvědí, kdo je způsobilým uchazečem, o významu a roli aplikačního garanta při řešení projektu, o způsobu hodnocení návrhů projektů apod.

Rádi bychom Vás informovali, že seminář bude vysílán živě s možností on-line chatu pro Vaše případné dotazy k této veřejné soutěži. V den konání semináře bude na našich webových stránkách www.tacr.cz zveřejněn odkaz na živé vysílání. 

formulář pro registraci: https://goo.gl/forms/JJmCVVgWonI6VGUB3

EPSILON_pozvanka

VYHLÁŠENÍ 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU EPSILON

Technologická agentura (TA ČR) vyhlásila 28. února 2018 čtvrtou veřejnou soutěž pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014. Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON. Očekávají se návrhy projektů zaměřené mimo jiné na definované prioritní výzkumné cíle relevantních rezortů a dále např. na Průmysl 4.0 a autonomní mobilitu.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná v 9:00 hod dnem 1. 3. 2018 a končí dnem 12. 4. 2018 v níže uvedené hodiny:

 1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod.
 2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod prostřednictvím datové schránky TA ČR.
 3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod prostřednictvím datové schránky TA ČR.

V aktuálně vyhlášené veřejné soutěži programu EPSILON mají uchazeči možnost vyjádřit svůj zájem o produkty Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). TA ČR vyzývá všechny zájemce, kteří podávají návrh projektu do této veřejné soutěže aby vyjádřili svůj zájem o tuto formu finančního nástroje, prostřednictvím označovacího pole v aplikaci návrhu projektu v informačním systému ISTA. ČMZRB poskytuje podporu především malým a středním podnikům. O poskytnutí prostředků z některého z finančních nástrojů rozhoduje výhradně ČMZRB, a na poskytnutí není právní nárok. Cílem této iniciativy je usnadnit financování projektů zaměřených na podporu výzkumu a vývoje z neveřejných (soukromých) zdrojů.

Uchazeč je povinen odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného přes webové stránky TA ČR www.tacr.cz  a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „4. veřejná soutěž – program EPSILON – NÁVRH PROJEKTU“.

Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „4. veřejná soutěž – program EPSILON – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 4. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk  v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány. K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk.

V souvislosti s velkým množstvím dotazů podávaných ve spojení s vyhlášenými veřejnými soutěžemi a vzhledem ke lhůtám na odpověď stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemusí být zodpovězeny dotazy podané uchazeči v kratší lhůtě než 10 dnů před ukončením soutěžní lhůty. Přednostně budou zodpovídány dotazy, které zatím nebyly zveřejněny v často kladených dotazech k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk, nebo jím obdobné. 

TA ČR dále informuje, že do 4. veřejné soutěže programu EPSILON nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena.
  Poskytovatel provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu (2014, 2015, 2016), v případě subjektů, které nemají tuto povinnost stanovenou zákonem za celé toto období, bude její plnění kontrolováno za období, za které mají tuto povinnost stanovenou.
 2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst 4 písm. a) a c) a čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Splnění těchto povinností, bude hodnoceno v rámci kontroly splnění podmínek veřejné soutěže dle § 21 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ TA ČR

v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby podílející se na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontakt uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnotících orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností spolu může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu .

TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.  

NOVINKY VE 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU EPSILON

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje uchazeče o novinkách ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON.

Po vzoru 1. veřejné soutěže programu ÉTA a THÉTA se zavádí role tzv. aplikačního garanta, jehož hlavní úlohou je přispět k tomu, aby výsledek řešení projektu byl aplikovatelný a také následně aplikovaný v praxi. V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden aplikační garant nebo může být aplikačních garantů více. Aplikační garant vystupuje jak při přípravě návrhu projektu, tak v průběhu realizace projektu i při následné implementaci výstupů/výsledků v praxi.  Role aplikačního garanta bude specifikována v Zadávací dokumentaci ke 4. veřejné soutěži EPSILON.

V rámci diskuze s jednotlivými resorty proběhla specifikace prioritních výzkumných cílů, které jsou uvedeny v článku zveřejněném dne 14. 2. 2018. Uchazeč v příslušném poli elektronického návrhu projektu popíše, zda a jak jeho návrh projektu naplňuje daný prioritní výzkumný cíl nebo cíl z Akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR. V případě, že návrh projektu bude v souladu s popisem prioritního výzkumného cíle daného resortu nebo s cílem z Akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR, bude návrh projektu v oponentském posudku bonifikován dle podmínek stanovených v Zadávací dokumentaci.

Výzkumné organizace mohou, v případě realizace projektů zaměřených na plnění prioritních výzkumných cílů relevantních institucí, kde tyto instituce budou zároveň tzv. aplikačními garanty, spolufinancovat projekt z jiných veřejných zdrojů.

Návrh projektu může získat i další bonifikační body a to za soulad s iniciativou Průmysl 4.0, za prokázání komerčního potenciálu a za přínos pro ekonomiku.

Ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON je stanovena samostatná alokace pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj, a to v celkové výši 70 mil. Kč pro první dva roky řešení, tj. 2018 a 2019. Alokace bude využita pro projekty, kde hlavním uchazečem bude výzkumná organizace nebo podnik se sídlem v jednom z vybraných tří krajů. Podmínka pro tuto samostatnou alokaci je, že projekty musí být doporučeny k podpoře.

Dále TA ČR upozorňuje, že uchazeč ke každému hlavnímu výsledku musí doložit jednu povinnou přílohu, a to průzkum trhu. V případě, že je průzkum trhu zpracován tak, že se vztahuje k více plánovaným výstupům/výsledkům, může být k těmto výstupům/výsledkům přiložen. V této příloze musí být jasně uvedeno, kterých výstupů/výsledků se příloha týká.  Výjimku tvoří výsledek druhu P - patent, kde je vyžadováno doložení průzkumu trhu včetně patentové rešerše; výsledek druhu NmetS - metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá, kde je povinnou přílohou potvrzení certifikačního orgánu; a výsledek druhu O - ostatní výsledky, kde povinnou přílohou odhad potenciálního využití.

PRIORITNÍ VÝZKUMNÉ CÍLE PRO POTŘEBY 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU EPSILON

Technologická agentura ČR (TA ČR) představuje seznam prioritních výzkumných cílů pro potřeby 4. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje EPSILON.

Tato veřejná soutěž bude vyhlášena 28. února 2018 v následujících podprogramech:

 • Podprogram 1 - Znalostní ekonomika
 • Podprogram 2 - Energetika a materiály
 • Podprogram 3 - Životní prostředí

Ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON je zavedena role tzv. aplikačního garanta, jehož hlavní úlohou je přispět k tomu, aby výsledek řešení projektu byl aplikovatelný a také následně aplikovaný v praxi. V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden aplikační garant nebo může být aplikačních garantů více. Aplikační garant vystupuje jak při přípravě návrhu projektu, tak v průběhu realizace projektu i při následné implementaci výstupů/výsledků v praxi.  Role aplikačního garanta bude specifikována v Zadávací dokumentaci ke 4. veřejné soutěži EPSILON.

Předpokládaný seznam prioritních výzkumných cílů ke stažení včetně uvedení možných aplikačních garantů z řad veřejného sektoru  naleznete zde.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU EPSILON

Technologická agentura ČR (dále TA ČR) informuje, že 4. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje EPSILON bude vyhlášena 28. 2. 2018. Více informací k veřejné soutěži, k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže bude uvedeno v Zadávací dokumentaci spolu se strukturou elektronického návrhu projektu a s podmínkami pro jeho podání v den vyhlášení veřejné soutěže.

Pro 4. veřejnou soutěž programu EPSILON je stanovena maximální míra podpory za projekt 60 % celkových uznaných nákladů a nebude dále navyšována.

V této veřejné soutěži je nově zavedena role tzv. aplikačního garanta (dále AG). AG je organizace (právnická osoba či podnikající fyzická osoba), která má zájem na uplatnění a využití plánovaných výstupů projektu výzkumu a vývoje v praxi. Hlavní rolí AG je přispět k tomu, aby výsledek projektu byl uplatnitelný a také následně uplatněný a využitý v praxi. Role AG je jak při přípravě návrhu projektu, v průběhu realizace projektu tak i po jeho ukončení. Role AG bude specifikována v Zadávací dokumentaci.

Po vyhlášení čtvrté veřejné soutěže programu EPSILON bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR.

Dále TA ČR upozorňuje uchazeče o podporu v programu EPSILON, že nepřijme do veřejné soutěže takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. TA ČR provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu, tzn. za roky 2014, 2015 a 2016.
 2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst. 4 písm. a) a c) a v čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Případné dotazy k 4. veřejné soutěži programu EPSILON směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.