Program Epsilon

Program Beta2

logo beta2

 

Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 (dále jen “program”) byl schválen usnesením vlády České republiky č. 278 ze dne 30. 3. 2016.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy, a to zejména pro potřeby těch orgánů, které nejsou poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací. Z programu nejsou vyloučeny ani ostatní orgány státní správy, které v přímé působnosti vykonávají státní správu a jsou zřízeny nebo řízeny ústředními orgány státní správy, pro které je v tomto programu zajišťováno řešení výzkumných potřeb.

Tematické oblasti výzkumu a vývoje v programu jsou vzhledem k průřezovosti programu členěny dle potřeb příslušných orgánů státní správy. Potřeby orgánů státní správy by měly odrážet jejich priority např. ukotvené ve strategických a koncepčních dokumentech. Cíle jednotlivých projektů budou jasně definovány v zadávací dokumentaci.

CÍLE PROGRAMU

Cílem programu je podpora realizace výzkumných aktivit za účelem vývoje nových nebo zdokonalení současných postupů, regulačních mechanismů, dozorových činností, dovedností, služeb, informačních a řídicích produktů a postupů určených pro kvalitnější a efektivnější výkon státní správy.

Program podporuje zejména vytváření a inovace modelů, novel právních norem a strategií pro aktuální politiku státu, v národním i evropském kontextu (např. hospodářskou či sociální). Součástí očekávaných výsledků je také návrh metod vyhodnocování účinnosti těchto politik a strategií k získání zpětné vazby a tvorba podkladů pro budoucí směřování politik v rámci zkvalitnění výkonu státní správy a efektivní alokace veřejných prostředků. Program tak naplňuje Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zejména systémové opatření 5.1.2 Zvýšit efektivitu a kvalitu veřejných služeb, veřejné správy a veřejných politik.

Konkrétně bude Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) zadávat projekty pro potřeby následujících orgánů státní správy (odborných garantů):

 • Ministerstva dopravy (vč. Úřadu pro civilní letectví);
 • Ministerstva práce a sociálních věcí;
 • Ministerstva pro místní rozvoj;
 • Ministerstva vnitra;
 • Ministerstva zahraničních věcí;
 • Ministerstva průmyslu a obchodu;
 • Ministerstva životního prostředí;
 • Českého báňského úřadu;
 • Českého statistického úřadu;
 • Českého úřadu zeměměřického a katastrálního;
 • Energetického regulačního úřadu;
 • Správy státních hmotných rezerv;
 • Státního úřadu pro jadernou bezpečnost;
 • Úřadu vlády ČR;
 • dalších ústředních orgánů státní správy a ostatních poskytovatelů účelové podpory dle § 4 zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.

DOBA TRVÁNÍ A TERMÍN VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2017 - 2021, t.j. 5 let. Identifikace a sběr výzkumných potřeb určených orgánů státní správy bude probíhat v průběhu každého kalendářního roku v období 2016 - 2020 se zahájením podpory v roce 2017. Minimální a maximální doba realizace schválených projektů bude určena s ohledem na zaměření na aplikovaný výzkum a rozdílný charakter realizovaných potřeb. Doba realizace projektů nepřesáhne dobu trvání programu.

Pro účely dosažení cílů je program rozdělen na osm podprogramů.

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM

Celkové výdaje na program ve výši 1 635 062 000 Kč jsou na období trvání programu rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným financováním projektů a ve vazbě na jejich očekávanou průměrnou délku. Podíl výdajů státního rozpočtu na celkových výdajích reflektuje charakter programu realizovaného prostřednictvím projektů veřejných zakázek, jejichž uznané náklady budou hrazeny v plné výši. Postupný nárůst výdajů odráží nutnost financovat v následujících letech zároveň projekty z aktuálního i předcházejícího roku.

Finanční prostředky budou rozloženy do celého období v poměru dle očekávaného množství výzkumných potřeb a cen vysoutěžených veřejných zakázek s tím, že největší objem finančních prostředků bude využit v roce 2019 a 2020, kdy se očekává nejvíce projektů ve fázi realizace. Nejmenší objem finančních prostředků je plánován na začátek programu, kdy zároveň proběhne první identifikace aktuálních výzkumných potřeb určených orgánů státní správy. Rozdělení prostředků mezi orgány státní správy odpovídá jejich očekávaným potřebám v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací. Současně navržené rozdělení vychází z gescí jednotlivých orgánů státní správy a příslušných prostředků státního rozpočtu, kterými byl dosud podporován potřebný výzkum a vývoj.

ZPŮSOBILOST UCHAZEČŮ

Řešení projektu se může zúčastnit pouze ten uchazeč, který prokáže splnění podmínek způsobilosti dle § 18 zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Uchází-li se o řešení jednoho projektu společně více uchazečů, vztahuje se povinnost prokázat svoji způsobilost všechny tyto uchazeče. Způsobilost prokazuje uchazeč doklady povinně předkládanými k návrhu projektu. Vybraný uchazeč doloží vlastnickou strukturu dle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech před podpisem Smlouvy či vydání Rozhodnutí. Poskytovatel je oprávněn požadovat i splnění kvalifikačních kritérií uvedených v zákoně o zadávání veřejných zakázek.

DOKUMENTY

Program Delta

 

logo deltaProgram podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále jen „program DELTA“) byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 28. srpna 2013 č. 668.

Program DELTA je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných Technologickou agenturou české republiky (dále jen „TA ČR“) a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými institucemi, se kterými má/bude mít TA ČR v době vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) navázánu spolupráci.

K 14. 2. 2014 má TA ČR navázánu spolupráci ve formě Memoranda o porozumění (MoU) s těmito institucemi: National Science Council (Taiwan), New and Renewable Energy Centre – Korea Energy Management Corporation (Korea), State Agency for Technology Innovation (Vietnamská socialistická republika), Suzhou Industrial Park Administrative Committee (Čínská lidová republika).

Cílem programu DELTA je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost České republiky, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce špičkových českých a zahraničních účastníků. Vybrané projekty musí reagovat na aktuální či budoucí potřeby dané země, které jsou v České republice definovány Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

 

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2014 až 2021.
Veřejná soutěž v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích na výběr projektů do programu bude vyhlášena poprvé v roce 2014. Následně se předpokládá vyhlášení veřejné soutěže každoročně v letech 2015 až 2019. Předpokládaná maximální délka řešení projektů je 36 měsíců. Doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání programu.
 
 
Programu DELTA se musí účastnit vždy minimálně jeden uchazeč ze země, v níž sídlí partnerská agentura a minimálně jeden uchazeč z České republiky, který je podnikem. Výzkumná organizace z České republiky splňující definici výzkumné organizace dle čl. 2.2 Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – Úřední věstník Evropské unie C 323, 30. 12. 2006 může být uchazečem o podporu pouze v případě, že je mezi dalšími účastníky projektu minimálně jeden podnik z České republiky. Z prostředků státního rozpočtu České republiky mohou být prostřednictvím TA ČR hrazeny pouze náklady uchazečů z České republiky.

Program DELTA zlepší přístup týmů z České republiky k mezinárodním znalostem a know-how, zahraničním výzkumným kapacitám a usnadní pronikání na zahraniční trhy. Synergickým efektem programu DELTA je také přenos „dobré praxe“ a osvědčených postupů ze zahraničí do České republiky. Program DELTA rovněž naplní Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve vztahu k podpoře zapojení výzkumných týmů z České republiky do mezinárodního výzkumu.
.

V programu DELTA mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků (kategorizace dle rejstříku informací o výsledcích):

P – Patent

Z – poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno

F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor

G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek

N – certifikovaná metodika, léčebný postup, památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem

R – softwareDOKUMENTY
 
 
ARCHIV DOKUMENTŮ