První veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

1. veřejná soutěž programu Doprava 2020+

Program DOPRAVA 2020+: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 1.VS

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+, vyhlášené dne 12. června 2019.

Po ukončení soutěžní lhůty (13. srpna 2019) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 120 návrhů projektů z celkového počtu 141 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+:

Program DOPRAVA 2020+: Záznam a prezentace k 1. VS

Dne 26. června 2019 v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR) proběhl streamovaný seminář k 1. veřejné soutěži Programu DOPRAVA 2020+.

Videozáznam ze semináře ke shlédnutí ZDE
Prezentace ze semináře ke stažení ZDE

Program DOPRAVA 2020+: Žádost o aplikační garantství Ministerstva dopravy ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje uchazeče, aby v případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy ČR poslali vyplněnou Žádost na e-mailovou adresu nejpozději do 26. 7. 2019. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty. Podrobnější informace naleznete v Zadávací dokumentaci v kapitole 5.6.2.

Pokud plánujete druh výsledku NmetS, posílejte Formulář potvrzení zájmu příslušného orgánu státní správy současně s Žádostí o aplikační garantství.

Program Doprava 2020+: Vyhlášení 1. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 12. června 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+ (dále jen Program DOPRAVA 2020+).

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu DOPRAVA 2020+.

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

Soutěžní lhůta začíná dnem 13. června 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 13. srpna 2019 v níže uvedené hodiny:

  • 16:30:00 hod. - pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. - pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně) prostřednictvím své datové schránky.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ PROGRAMU 2020+

Zadávací dokumentace a její příloha
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Prioritní výzkumné cíle

Související dokumentace a formuláře
Všeobecné podmínky v6
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant
Formulář potvrzení zájmu příslušného orgánu státní správy

Doplňující dokumentace
Aplikační garant
Program DOPRAVA 2020+
Struktura cílů NPOV
Pravidla pro publicitu

Příručky
Základní informace pro uchazeče
Příručka pro oponenty

Dotazy k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK.

Než položíte dotaz, prosím, podívejte se do často kladených dotazů.

TA ČR dále informuje, že do 1. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+ nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku - poskytovatel provede kontrolu dodržování u subjektů, které mají tuto povinnost za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu (2015, 2016, 2017);
  • splňují definici podniku v obtížích.

 

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby, která se podílí na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontaktování uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnoticích orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu .

TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.

Pozvánka: Seminář k 1. VS Programu DOPRAVA 2020+

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá seminář k 1. veřejné soutěži programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+, který se uskuteční dne 26. 6. 2019 v sídle TA ČR (Evropská 1692/37, Praha 6, zasedací místnost č. 043) od 10:30 do 12:30 hodin.

Seminář k 1. veřejné soutěži Programu DOPRAVA 2020+ bude možné shlédnout v živém vysílání a následně bude dostupný z videozáznamu.

Registrace na seminář ZDE

190606 seminar doprava2020

Oznámení termínu vyhlášení a předběžných parametrů 1. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+, jejíž vyhlášení se plánuje dne 12. 6. 2019.

Program je zaměřen na podporu projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Zvláštní důraz je kladen na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti.

Tabulku s předběžnými parametry 1. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+ naleznete ZDE.

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

K této veřejné soutěži bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR.

Dále TA ČR upozorňuje uchazeče, že nepřijme do veřejné soutěže takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. TA ČR provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu, tzn. za roky 2015, 2016 a 2017.
  2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst. 4 písm. a) a c) a v čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Případné dotazy k 1. veřejné soutěži programu DOPRAVA 2020+ směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.