Třetí veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

3. veřejná soutěž programu DELTA

INFORMACE PRO PŘÍJEMCE PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

Poskytovatel oznamuje, že vzhledem k přibývajícím dotazům týkajících se doložení skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory byly doplněny často kladené dotazy k veřejné soutěži v aplikaci HELPDESK dostupné na https://www.tacr.cz/hesk/knowledgebase.php?category=76. Před podáním Vašeho dotazu, je, prosím, prostudujte.

Poskytovatel dále oznamuje, že povinnou přílohou Smlouvy o poskytnutí podpory jsou pouze Závazné parametry řešení projektu, nikoliv Všeobecné podmínky. Všeobecné podmínky již nemusíte zasílat společně se Smlouvou o poskytnutí podpory.

Zveřejněno 22. 11. 2016


 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU PODPORY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE DELTA

Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky třetí veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA, vyhlášené dne 27. dubna 2016.

Poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

Poskytovatel nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů, z těchto důvodů:

 • Projekty byly doporučeny k podpoře odborným poradním orgánem, ale nejsou podpořeny z důvodu nesplnění podmínky Zadávací dokumentace dle bodu 3.2 Specifické podmínky pro uchazeče, kdy musí být splněna následující skutečnost: „Předsednictvo TA ČR může podpořit návrh projektu pouze v případě, že tento návrh projektu bude podpořen také partnerskou agenturou KIAT nebo KETEP.“
 • Projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí poskytovatele vyrozuměni i písemně. 

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.
Poskytovatel dále zveřejnuje výsledky hodnocení partnerskými agenturami KIAT a KETEP. Tyto výsledky jsou dostupné zde.


Pro projekty, u nichž poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy/Rozhodnutí”), platí následující:

 1. V případě, že příjemce nedoložil řádně v návrhu projektu vlastnickou strukturu v souladu s ustanovením § 14 odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících dokumentů (rozpočtová pravidla) a v souladu se Zadávací dokumentací pro 3. veřejnou soutěž programu DELTA, je povinen před podpisem Smlouvy/Rozhodnutí tyto skutečnosti doložit.
 2. Příjemce musí mít se zahraničním partnerem uzavřenou smlouvu, ve které bude vymezen způsob spolupráce na řešení projektu a dále zde bude ošetřena problematika ochrany práv duševního vlastnictví. Tuto smlouvu je povinen před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory poskytovateli předložit. Smlouvu je možné nahradit tak, že zahraniční partner bude stranou Smlouvy o účasti na řešení projektu, aniž by zahraniční partner byl v roli dalšího účastníka
 3. Doložit Smlouvu o účasti na řešení projektu před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory.
 4. Za účelem ochrany výsledků projektu a partnerů projektu musí příjemce doložit před uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory formulář Pre-existent knowledge a popsat projektový “background” za předpokladu, že bude mezi řešiteli projektu tento dokument smluvně vypracován. V případě, že příjemce v návrhu projektu deklaroval, že dokument před uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory poskytovateli dodá, musí tak učinit. Formulář Pre-existent knowledge je dostupný zde.
 5. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.
 6. Příjemcům, tedy hlavnímu příjemci a dalším účastníkům, se ukládá: 
  1. předložit za hlavního příjemce i další účastníky ověřenou kopii, a to oprávnění k činnosti, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, anebo doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, ne starší než 90 kalendářních dnů,
  2. předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Program DELTA – údaje pro výpis z Rejstříku trestů“, který je ke stažení zde anebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni.

Zveřejněno 26.10. 2016


 

 

VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA, vyhlášené dne 27. dubna 2016.

Po ukončení soutěžní lhůty (20. 7. 2016) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo Technologické agentury České republiky dne 4. 8. 2016 schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 11 návrhů projektů z celkového počtu 13 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže programu DELTA:

Zveřejněno 5. 8. 2016


 

KOMENTOVANÁ PREZENTACE K SEMINÁŘI KE 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA

Dne 31. 5. 2016 proběhl seminář pro uchazeče o podporu k 3. veřejné soutěži programu DELTA, na kterém se zúčastnění blíže seznámili s programem samotným a s podmínkami podání návrhu projektu do 3. veřejné soutěže. Pro ty, kteří se nemohli semináře zúčastnit, jsme připravili komentovanou prezentaci, která doplňuje a rozšiřuje informace o programu DELTA a o podmínkách podání návrhu projektu do 3. veřejné soutěže.

Komentovaná prezentace je ke shlédnutí ZDE.

Zveřejněno 10. 6. 2016


 

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY KOREJSKÝCH PODNIKŮ A VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

Technologická agentura České republiky byla v souvislosti s vyhlášenou 3. veřejnou soutěží programu DELTA kontaktována korejskou stranou s prosbou o identifikaci případných zájemců (českých podniků či výzkumných organizací) o spolupráci s korejskými partnery v rámci této veřejné soutěže.

Profily a projektové záměry korejských podniků a výzkumných organizací:

 • KIMM - High-speed composite (HSC) gearbox

 • Shin-A T&C Co, Ltd - Achievements and Business Fields

 • Telefield - IoT based Industrial Safety Care Service

 • RIST - Multi-blade fan for low energy consumption and low vibration

 • RIST - Semi-Permanent Timing belt with Corner Groove for Automobile

 • Kyungsung University - PROTOTYPE OF IOT ENABLED SMART FACTORY

 • Kyungsung University -Iot enabled smart factory which can utilize many sensor network. The smart factory can handle highly complex and efficient systems in terms of quality, cost, responsiveness and customer satisfaction

 • Hans Creative Co, Ltd - Development of Energy Saving for Electric Equipments and PC Security Solution based on User Location using Bluetooth Low Energy Technology

 • ENERGY PLUS Technology Co, Ltd. - Development of a build-up plan for the efficient low-carbon small combined heat & power plant using waste of its regional area as combustible energy resource

 • ICE CO, Ltd - Method for generating electricity using both waterpower generation and pumping-up power generation of low head, equipment for generating electricity, and flood control system using these method and equipment

V případě zájmu o spolupráci s výše uvedenými institucemi nebo v případě požadavku na nalezení jiného vhodného korejského partnera je možné se (v anglickém jazyce) obrátit na níže uvedený kontakt:

Global Technical Trade Unit / DeltaTech-Korea Ltd.

Enterprise Europe Network-KOREA

13th Fl, Keumkang Penterium IT Tower, Dangsan-dong 4-ga 74-2

Yeongdeungpo-gu, Seoul, South Korea

TEL : +82-2-3278-2715

E-mail : / URL : eng.dtk3.com

Zveřejněno 6. 6. 2016


 

SEMINÁŘ KE 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA

Dne 31. 5. 2016 proběhl v sídle Technologické agentury ČR seminář pro uchazeče o podporu ke 3. veřejné soutěži Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA, na kterém se uchazeči blíže seznámili s programem DELTA a s podmínkami podání návrhu projektu do 3. veřejné soutěže.

Prezentace ze semináře je ke stažení zde.

Zveřejněno 1. 6. 2016


 

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ SEMINÁŘE

Vzhledem k nenaplněné kapacitě semináře ke 3. veřejné soutěži Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA se seminář v Brně neuskuteční. V případě zájmu se, prosím, přihlašte na seminář v Praze, který se uskuteční dne 31. 5. 2016 v Praze - Kancelář TA ČR Evropská 1692/37, Praha 6. Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno 16. 5. 2016


 

VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 27. dubna 2016 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále jen program DELTA), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu DELTA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná dnem 28. 4. 2016 a končí dnem 20. 7. 2016 v níže uvedené hodiny:

 • Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS Partiot do 16:30:00 hod.
 • Potvrzení podání návrhu projektu do IS Patriot bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.
 • Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupného přes webové stránky poskytovatele www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ do datové schránky poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „3. veřejná soutěž – program DELTA – NÁVRH PROJEKTU“. Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky poskytovatele, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „3. veřejná soutěž – program DELTA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.

ID datové schránky poskytovatele: afth9xp.

Elektronická přihláška: https://vyzvy.tacr.cz/

DOKUMENTY SPOJENÉ S 3. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese https://www.tacr.cz/hesk/ v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány.

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na https://www.tacr.cz/hesk/.

Poskytovatel dále oznamuje, že v souvislosti s velkým množstvím dotazů podávaných ve spojení s vyhlášenými veřejnými soutěžemi a vzhledem ke lhůtám na odpověď stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemusí být zodpovězeny dotazy podané uchazeči v kratší lhůtě než 10 dnů před ukončením soutěžní lhůty. Přednostně budou zodpovídány dotazy, které zatím nebyly zveřejněny v často kladených dotazech k veřejné soutěži dostupné na https://www.tacr.cz/hesk/, nebo jím obdobné.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

Poskytovatel v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby podílející se na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontakt uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnotících orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností spolu může poskytovateli výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu .

Poskytovatel uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.

SEMINÁŘE KE 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA

Poskytovatel pořádá semináře ke 3. veřejné soutěži Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA.

Semináře se uskuteční 25. 5. 2016 v Brně - VUT, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, místnost č. 321 od 10 hod. a 31. 5. 2016 v Praze - Kancelář TA ČR Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, zasedací místnost č. 043.

Seminář v Brně se uskuteční pouze v případě, že minimální počet přihlášených osob bude 50. V opačném případě se uskuteční pouze seminář v Praze.

Registrační formulář a pozvánku naleznete zde: Brno / Praha

Zveřejněno 27. 4. 2016

 


OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura ČR (dále poskytovatel) tímto informuje, že 3. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále program DELTA) bude vyhlášena dne 27. 4. 2016.

Více informací k vyhlašované 3. veřejné soutěži programu DELTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura elektronického návrhu projektu se nebude příliš lišit od verze 2. veřejné soutěže.

KONTAKTNÍ OSOBY JEDNOTLIVÝCH PARTNERSKÝCH AGENTUR A TERMÍNY VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ/VÝZEV O PODPORU TĚCHTO PARTNERSKÝCH AGENTUR

Poskytovatel informuje uchazeče o podporu ve 3. veřejné soutěži programu DELTA o kontaktních osobách jednotlivých partnerských agentur, na které je možné se v případě potřeby obrátit. Dále poskytovatel uvádí, termíny vyhlášení soutěží/výzvy o podporu partnerských agentur.

Partnerská agentura KIAT vyhlásila soutěž / výzvu o podporu dne 1. 4. 2016. Partnerská agentura KETEP bude vyhlašovat soutěž / výzvu o podporu 27. 4. 2016 nebo 28. 4. 2016.

Název partnerské agentury

Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT)

Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP)
Jméno kontaktní osoby

Mr. Dongwan Park

Mr. Kim Sang Kyoung

E-mail

Telefon

+82 2 6009 3185

+82 2 3469 8349

Termín vyhlášení soutěže/výzvy

1. 4. 2016*

27. nebo 28. 4. 2016

Předpokládaný termín výsledků soutěže/výzvy

31. 10. 2016

31. 10. 2016

* Informace k vyhlášené výzvě k podávání projektů na straně KIAT jsou dostupné zde.

Zveřejněno 11. 4. 2016

 


Podmínky pro podání návrhů projektů do veřejných soutěží programů Technologické agentury ČR

Technologická agentura České republiky jako poskytovatel účelové podpory (dále jen poskytovatel) informuje uchazeče o podporu ve veřejných soutěžích programů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje o následujících skutečnostech:

Poskytovatel nepřijme do veřejné soutěže takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • nezveřejní účetní závěrku v Obchodním rejstříku a tím nedodrží povinnost dle § 66 písm. c) a § 72 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena.

  Poskytovatel provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu.

 • splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Splnění těchto povinností, bude hodnoceno v rámci kontroly splnění podmínek veřejné soutěže dle § 21 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

  

Zveřejněno 22. 1. 2016

 


OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura ČR tímto informuje, že 3. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále program DELTA) bude vyhlášena ve druhém čtvrtletí roku 2016.

3. veřejná soutěž programu DELTA bude zaměřena na spolupráci se zahraničními partnery, kteří mají sídlo v Korejské republice. V rámci 3. veřejné soutěže může zahraniční partner požádat o podporu níže uvedené partnerské agentury:

Korea Institute for Advancement of Technology  (KIAT)
135-780, 5th Fl. Korea Technology Center 305,
Teheranno, Kangnam-Gu, Seoul
Republic of Korea

Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP)
Teheranro 114gil 14
Gangnamgu, Seoul
Republic of Korea

Partnerská agentura plánuje vyhlásit komplementární veřejnou soutěž. O této skutečnosti Vás budeme průběžně informovat.

Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou obdobné 1. a 2. veřejné soutěži. Povinnou přílohou návrhu projektu bude “Letter of Intent”, který slouží jako potvrzení závazku zahraničního partnera účastnit se řešení projektu. Více informací k vyhlašované 3. veřejné soutěži programu DELTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení.

 

Zveřejněno 22. 12. 2015