Program Delta
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Delta / Delta 2 - guidepost

logo Delta

The DELTA Programme aims to support international collaboration in applied research and experimental development through joint projects of Czech enterprises and research organizations with their international partners.

EN Delta 2

The DELTA Programme will be followed up by DELTA 2 (expected programme period 2020-2025).

 

 • The Programme is focused on international collaboration in the field of applied research and experimental development and innovations between Czech enterprises and research organisations, and their foreign counterparts
 • Funding will be provided to projects that are aiming at specific results in the applied research and that will be translated to praxis and introduced at market
 • Enterprises and research organisations are eligible to apply
 • The list of foreign partners will be announced yearly for each call
 • The programme period is 2020 - 2025
 • Expected maximum length of the projects is 36 months
 • Funding intensity per project is 74 %
 • The TA CR expects to open a call in the years of 2019-2023

Key features of research and development project:

 • novelty
 • creativity
 • uncertainty
 • systematic nature
 • transferability and/or reproducibility

4. veřejná soutěž programu DELTA

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU PODPORY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE DELTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) VYHLAŠUJE výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA, vyhlášené dne 28. února 2017.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů, z těchto důvodů:

 • Projekty byly doporučeny k podpoře odborným poradním orgánem, ale nejsou podpořeny z důvodu nesplnění podmínky Zadávací dokumentace dle bodu 3.2 Specifické podmínky pro uchazeče, kdy musí být splněna následující skutečnost: „Předsednictvo TA ČR může podpořit návrh projektu pouze v případě, že tento návrh projektu bude podpořen také partnerskou institucí BMBF.“
 • Projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR.

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy/Rozhodnutí”), platí následující:

 1. Příjemce musí mít se zahraničním partnerem uzavřenou smlouvu, ve které bude vymezen způsob spolupráce na řešení projektu a dále zde bude ošetřena problematika ochrany práv duševního vlastnictví. Tuto smlouvu je povinen před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory poskytovateli předložit. Tato smlouva musí být podepsána statutárními zástupci hlavního uchazeče na české i německé straně. Smlouvu je možné nahradit tak, že zahraniční partner bude stranou Smlouvy o účasti na řešení projektu, aniž by zahraniční partner byl v roli dalšího účastníka
 2. Doložit Smlouvu o účasti na řešení projektu před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory.
 3. Za účelem ochrany výsledků projektu a partnerů projektu musí příjemce doložit před uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory formulář Pre-existent knowledge a popsat projektový “background” za předpokladu, že bude mezi řešiteli projektu tento dokument smluvně vypracován. V případě, že příjemce v návrhu projektu deklaroval, že dokument před uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory poskytovateli dodá, musí tak učinit. Formulář Pre-existent knowledge je dostupný zde.
 4. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.
 5. Příjemcům, tedy hlavnímu příjemci a dalším účastníkům, se ukládá: 
  1. předložit za hlavního příjemce i další účastníky ověřenou kopii, a to oprávnění k činnosti, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, anebo doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, ne starší než 90 kalendářních dnů,
  2. předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Program DELTA – údaje pro výpis z Rejstříku trestů“, který je ke stažení zde anebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni.

zveřejněno 18. 8. 2017


 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA, vyhlášené dne 28. února 2017.

Po ukončení soutěžní lhůty (31. 5. 2017) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo Technologické agentury České Republiky schválilo dne 15. 6. 2017 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 11 návrhů projektů z celkového počtu 20 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu DELTA:

zveřejněno 19. 6. 2017


 

DOČASNÁ NEDOSTUPNOST SYSTÉMU ISTA - JIŽ OPRAVENO

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že v neděli 28. 5. 2017 ve 4:00 hod byl zaregistrován výpadek dostupnosti datového centra, ve kterém je provozován informační systém ISTA. Nastalá situace byla vyřešena v pondělí 29. 5. 2017 v 10:15 hod, kdy byl informační systém ISTA opět dostupný. Za případné obtíže spojené s tímto výpadkem se TA ČR všem uchazečům omlouvá.

I přesto, že došlo k výpadku informačního systému ISTA, TA ČR nebude prodlužovat soutěžní lhůtu pro podávání návrhů projektů do 4. veřejné soutěže programu DELTA. Tato soutěžní lhůta, která byla stanovena na 92 dnů, je dostatečně dlouhá pro přípravu návrhů projektů a krátkodobý výpadek informačního systému ISTA tuto přípravu nemůže ovlivnit.

zveřejněno 29. 5. 2017


 

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE PRO UCHAZEČE K PROGRAMU DELTA

Dne 4. května 2017 proběhl v Praze informační seminář pro uchazeče o podporu k 4. veřejné soutěži programu DELTA, která je vyhlášena ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF). Hosté se na něm seznámili s vizí a s cíli programu, s jeho zaměřením a s dalšími skutečnostmi, zejm. se způsobem, jak podat úspěšný návrh projektu do veřejné soutěže, kdo je způsobilým uchazečem, se složením řešitelského týmu nebo způsobem hodnocení návrhu projektu apod.

Prezentaci ze semináře naleznete ZDE

Podmínky a informace k vyhlášené výzvě a k podávání projektů na straně BMBF jsou dostupné ZDE

zveřejněno 4. 5. 2017


 

SEMINÁŘ KE 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá seminář ke 4. veřejné soutěži Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Seminář se uskuteční 4. května 2017 v Praze - v prostorách TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, zasedací místnost č. 043.

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované TA ČR a na druhé straně partnerské projekty budou podporované německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (Federal Ministry of Education and Research in Germany). Zahraniční partneři musí být přímo partnerskou institucí podporovaní, nestačí jen prokázat vlastní či jiné zdroje financování.

Na semináři se seznámíte se zaměřením a s podmínkami veřejné soutěže, se strukturou návrhu projektu (přihláškou) a s dalšími informacemi, které Vám pomohou při vyplnění návrhu projektu a jeho odeslání do veřejné soutěže.

delta4vs

 

 zveřejněno 10. 4. 2017


NABÍDKA SPOLUPRÁCE OD FRAUNHOFER HEINRICH-HERTZ-INSTITUT

 

Berlínský Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut hledá vhodné české partnery pro spolupráci v rámci 4. veřejné soutěže programu DELTA. Více informací a kontakt naleznete v tomto souboru.

 zveřejněno 24. 3. 2017


 

VYHLÁŠENÍ 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU PODPORY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE DELTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 28. února 2017 čtvrtou veřejnou soutěž ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (Federal Ministry of Education and Research in Germany) ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále jen program DELTA). Tematicky bude zaměřena na podporu projektů z oblasti tzv. čtvrté průmyslové revoluce. Takové projekty mají zásadní přínos pro hospodářství obou zemí ve zcela klíčové oblasti změn Průmyslu 4.0 směřujících k naší budoucí konkurenceschopnosti.

Tato veřejná soutěž byla vyhlášena dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu DELTA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

TA ČR informuje o spuštění nového informačního systému ISTA (dále jen ISTA), který nahradí stávající informační systém Patriot. Elektronickou přihlášku do systému ISTA naleznete na ista.tacr.cz.

Soutěžní lhůta začíná dnem 1. 3. 2017 a končí dnem 31. 5. 2017 v níže uvedené hodiny:

 1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod.
 2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
 3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.

Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného přes webové stránky TA ČR www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „4. veřejná soutěž – program DELTA – NÁVRH PROJEKTU“. Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „4. veřejná soutěž – program DELTA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 4. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

 

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány.

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk.

TA ČR dále oznamuje, že v souvislosti s velkým množstvím dotazů podávaných ve spojení s vyhlášenými veřejnými soutěžemi a vzhledem ke lhůtám na odpověď stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemusí být zodpovězeny dotazy podané uchazeči v kratší lhůtě než 10 dnů před ukončením soutěžní lhůty. Přednostně budou zodpovídány dotazy, které zatím nebyly zveřejněny v často kladených dotazech k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk, nebo jím obdobné.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby ji neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby podílející se na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontakt uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnotících orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností spolu může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu .

TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.

zveřejněno 28. 2. 2017


 

Oznámení o vyhlášení 4. veřejné soutěže programu DELTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že 4. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále DELTA) bude vyhlášena dne 28. 2. 2017. Tato veřejná soutěž bude zaměřena na spolupráci s partnery z Německé spolkové republiky v oblasti Průmyslu 4.0.

Více informací k vyhlašované 4. veřejné soutěži programu DELTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou obdobné 3. veřejné soutěži. Povinnou přílohou návrhu projektu bude “Common proposal”, který slouží jako potvrzení závazku zahraničního partnera účastnit se řešení projektu.

Ve spolupráci s německými partnery TA ČR připravuje na 7. 3. 2017 v Drážďanech (SRN) match-makingové setkáních zástupců českých podniků a výzkumných organizací s jejich německými protějšky. Registrace na tuto akci je možná do 7. 2. 2017 ZDE.

TA ČR dále informuje uchazeče o podporu ve 4. veřejné soutěži programu DELTA o kontaktních osobách partnerské instituce, na které je možné se v případě potřeby obrátit.

 

Dr. Erasmus Landvogt
E-mail:
Tel.: +49 228 99 57 3190
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Referat 514 - Datenwissenschaft, Informationstechnologie; Industrie 4.0
Heinemannstraße 2
53175 Bonn
Germany

Marcus Wittrin
E-mail:
Tel.: +49 228 99 57 3541
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Referat 514 - Datenwissenschaft, Informationstechnologie; Industrie 4.0
Heinemannstraße 2
53175 Bonn
Germany

zveřejněno 2. 2. 2017


 

Informace o možnosti setkat se s německými partnery a prodiskutovat společné projekty

V souvislosti s přípravou 4. veřejné soutěže programu DELTA zaměřené na česko-německou VaV spolupráci v oblasti Průmyslu 4.0 je na 7. března 2017 v Drážďanech (Spolková republika Německo) plánováno (match-makingové) setkáních zástupců českých podniků a výzkumných organizací s jejich německými protějšky.

Tato akce bude mít za cíl informovat o podmínkách společné výzvy na obou stranách a zároveň umožnit zájemcům z obou zemí, aby se setkali se svými kolegy, navázali důležitý kontakt s potenciálními partnery a případně prodiskutovali přípravu a podání společného návrhu projektu.

TA ČR zároveň žádá všechny instituce, které by se rády tohoto setkání zúčastnily, aby vyplnily níže uvedený stručný registrační formulář a to do 7. 2. 2017 včetně. Tyto informace poslouží k co nejvhodnějšímu nastavení celé akce.
Formulář je přístupný ZDE

zveřejněno 24. 1. 2017


 

Uchazeči o podporu mohou být výzkumné organizace a podniky. Výzkumná organizace může být uchazečem o podporu pouze v případě, že je mezi uchazeči projektu minimálně jeden podnik. Na každém projektu se musí podílet alespoň jeden zahraniční partner se sídlem ve Spolkové republice Německo. Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou obdobné 3. veřejné soutěži. Více informací k vyhlašované 4. veřejné soutěži programu DELTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci.

zveřejněno 8. 12. 2016


VEŘEJNÁ SOUTĚŽ V PROGRAMU DELTA ZAMĚŘENÁ NA SPOLUPRÁCI S NĚMECKEM

Technologická agentura ČR připravuje ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum 4. veřejnou soutěž v rámci programu DELTA (dále veřejná soutěž). Vyhlášení veřejné soutěže se předpokládá na přelomu února a března 2017. Tematicky bude veřejná soutěž zaměřena na projekty v oblasti Průmyslu 4.0, konkrétně pak očekáváme projekty zaměřené na (nejedná se o úplný výčet, témata jsou popsána v angličtině):

 

 • Software Engineering
 • Digitalization and software intensive embedded systems (Cyber Physical Systems)
 • IT-Applications in production (incl. service robotics)
 • Virtual technologies
 • Process and system simulation and control
 • Knowledge management
 • Usability
 • Software reliability, quality and safety
 • Data engineering and data driven systems
 • Parallelization and distributed systems
 • Cooperative robotics
 • System integration

 


3. veřejná soutěž programu DELTA

INFORMACE PRO PŘÍJEMCE PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

Poskytovatel oznamuje, že vzhledem k přibývajícím dotazům týkajících se doložení skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory byly doplněny často kladené dotazy k veřejné soutěži v aplikaci HELPDESK dostupné na https://www.tacr.cz/hesk/knowledgebase.php?category=76. Před podáním Vašeho dotazu, je, prosím, prostudujte.

Poskytovatel dále oznamuje, že povinnou přílohou Smlouvy o poskytnutí podpory jsou pouze Závazné parametry řešení projektu, nikoliv Všeobecné podmínky. Všeobecné podmínky již nemusíte zasílat společně se Smlouvou o poskytnutí podpory.

Zveřejněno 22. 11. 2016


 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU PODPORY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE DELTA

Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky třetí veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA, vyhlášené dne 27. dubna 2016.

Poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

Poskytovatel nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů, z těchto důvodů:

 • Projekty byly doporučeny k podpoře odborným poradním orgánem, ale nejsou podpořeny z důvodu nesplnění podmínky Zadávací dokumentace dle bodu 3.2 Specifické podmínky pro uchazeče, kdy musí být splněna následující skutečnost: „Předsednictvo TA ČR může podpořit návrh projektu pouze v případě, že tento návrh projektu bude podpořen také partnerskou agenturou KIAT nebo KETEP.“
 • Projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí poskytovatele vyrozuměni i písemně. 

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.
Poskytovatel dále zveřejnuje výsledky hodnocení partnerskými agenturami KIAT a KETEP. Tyto výsledky jsou dostupné zde.


Pro projekty, u nichž poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy/Rozhodnutí”), platí následující:

 1. V případě, že příjemce nedoložil řádně v návrhu projektu vlastnickou strukturu v souladu s ustanovením § 14 odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících dokumentů (rozpočtová pravidla) a v souladu se Zadávací dokumentací pro 3. veřejnou soutěž programu DELTA, je povinen před podpisem Smlouvy/Rozhodnutí tyto skutečnosti doložit.
 2. Příjemce musí mít se zahraničním partnerem uzavřenou smlouvu, ve které bude vymezen způsob spolupráce na řešení projektu a dále zde bude ošetřena problematika ochrany práv duševního vlastnictví. Tuto smlouvu je povinen před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory poskytovateli předložit. Smlouvu je možné nahradit tak, že zahraniční partner bude stranou Smlouvy o účasti na řešení projektu, aniž by zahraniční partner byl v roli dalšího účastníka
 3. Doložit Smlouvu o účasti na řešení projektu před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory.
 4. Za účelem ochrany výsledků projektu a partnerů projektu musí příjemce doložit před uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory formulář Pre-existent knowledge a popsat projektový “background” za předpokladu, že bude mezi řešiteli projektu tento dokument smluvně vypracován. V případě, že příjemce v návrhu projektu deklaroval, že dokument před uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory poskytovateli dodá, musí tak učinit. Formulář Pre-existent knowledge je dostupný zde.
 5. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.
 6. Příjemcům, tedy hlavnímu příjemci a dalším účastníkům, se ukládá: 
  1. předložit za hlavního příjemce i další účastníky ověřenou kopii, a to oprávnění k činnosti, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, anebo doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, ne starší než 90 kalendářních dnů,
  2. předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Program DELTA – údaje pro výpis z Rejstříku trestů“, který je ke stažení zde anebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni.

Zveřejněno 26.10. 2016


 

 

VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA, vyhlášené dne 27. dubna 2016.

Po ukončení soutěžní lhůty (20. 7. 2016) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo Technologické agentury České republiky dne 4. 8. 2016 schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 11 návrhů projektů z celkového počtu 13 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže programu DELTA:

Zveřejněno 5. 8. 2016


 

KOMENTOVANÁ PREZENTACE K SEMINÁŘI KE 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA

Dne 31. 5. 2016 proběhl seminář pro uchazeče o podporu k 3. veřejné soutěži programu DELTA, na kterém se zúčastnění blíže seznámili s programem samotným a s podmínkami podání návrhu projektu do 3. veřejné soutěže. Pro ty, kteří se nemohli semináře zúčastnit, jsme připravili komentovanou prezentaci, která doplňuje a rozšiřuje informace o programu DELTA a o podmínkách podání návrhu projektu do 3. veřejné soutěže.

Komentovaná prezentace je ke shlédnutí ZDE.

Zveřejněno 10. 6. 2016


 

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY KOREJSKÝCH PODNIKŮ A VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

Technologická agentura České republiky byla v souvislosti s vyhlášenou 3. veřejnou soutěží programu DELTA kontaktována korejskou stranou s prosbou o identifikaci případných zájemců (českých podniků či výzkumných organizací) o spolupráci s korejskými partnery v rámci této veřejné soutěže.

Profily a projektové záměry korejských podniků a výzkumných organizací:

 • KIMM - High-speed composite (HSC) gearbox

 • Shin-A T&C Co, Ltd - Achievements and Business Fields

 • Telefield - IoT based Industrial Safety Care Service

 • RIST - Multi-blade fan for low energy consumption and low vibration

 • RIST - Semi-Permanent Timing belt with Corner Groove for Automobile

 • Kyungsung University - PROTOTYPE OF IOT ENABLED SMART FACTORY

 • Kyungsung University -Iot enabled smart factory which can utilize many sensor network. The smart factory can handle highly complex and efficient systems in terms of quality, cost, responsiveness and customer satisfaction

 • Hans Creative Co, Ltd - Development of Energy Saving for Electric Equipments and PC Security Solution based on User Location using Bluetooth Low Energy Technology

 • ENERGY PLUS Technology Co, Ltd. - Development of a build-up plan for the efficient low-carbon small combined heat & power plant using waste of its regional area as combustible energy resource

 • ICE CO, Ltd - Method for generating electricity using both waterpower generation and pumping-up power generation of low head, equipment for generating electricity, and flood control system using these method and equipment

V případě zájmu o spolupráci s výše uvedenými institucemi nebo v případě požadavku na nalezení jiného vhodného korejského partnera je možné se (v anglickém jazyce) obrátit na níže uvedený kontakt:

Global Technical Trade Unit / DeltaTech-Korea Ltd.

Enterprise Europe Network-KOREA

13th Fl, Keumkang Penterium IT Tower, Dangsan-dong 4-ga 74-2

Yeongdeungpo-gu, Seoul, South Korea

TEL : +82-2-3278-2715

E-mail : / URL : eng.dtk3.com

Zveřejněno 6. 6. 2016


 

SEMINÁŘ KE 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA

Dne 31. 5. 2016 proběhl v sídle Technologické agentury ČR seminář pro uchazeče o podporu ke 3. veřejné soutěži Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA, na kterém se uchazeči blíže seznámili s programem DELTA a s podmínkami podání návrhu projektu do 3. veřejné soutěže.

Prezentace ze semináře je ke stažení zde.

Zveřejněno 1. 6. 2016


 

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ SEMINÁŘE

Vzhledem k nenaplněné kapacitě semináře ke 3. veřejné soutěži Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA se seminář v Brně neuskuteční. V případě zájmu se, prosím, přihlašte na seminář v Praze, který se uskuteční dne 31. 5. 2016 v Praze - Kancelář TA ČR Evropská 1692/37, Praha 6. Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno 16. 5. 2016


 

VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 27. dubna 2016 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále jen program DELTA), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu DELTA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná dnem 28. 4. 2016 a končí dnem 20. 7. 2016 v níže uvedené hodiny:

 • Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS Partiot do 16:30:00 hod.
 • Potvrzení podání návrhu projektu do IS Patriot bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.
 • Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupného přes webové stránky poskytovatele www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ do datové schránky poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „3. veřejná soutěž – program DELTA – NÁVRH PROJEKTU“. Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky poskytovatele, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „3. veřejná soutěž – program DELTA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.

ID datové schránky poskytovatele: afth9xp.

Elektronická přihláška: https://vyzvy.tacr.cz/

DOKUMENTY SPOJENÉ S 3. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese https://www.tacr.cz/hesk/ v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány.

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na https://www.tacr.cz/hesk/.

Poskytovatel dále oznamuje, že v souvislosti s velkým množstvím dotazů podávaných ve spojení s vyhlášenými veřejnými soutěžemi a vzhledem ke lhůtám na odpověď stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemusí být zodpovězeny dotazy podané uchazeči v kratší lhůtě než 10 dnů před ukončením soutěžní lhůty. Přednostně budou zodpovídány dotazy, které zatím nebyly zveřejněny v často kladených dotazech k veřejné soutěži dostupné na https://www.tacr.cz/hesk/, nebo jím obdobné.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

Poskytovatel v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby podílející se na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontakt uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnotících orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností spolu může poskytovateli výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu .

Poskytovatel uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.

SEMINÁŘE KE 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA

Poskytovatel pořádá semináře ke 3. veřejné soutěži Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA.

Semináře se uskuteční 25. 5. 2016 v Brně - VUT, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, místnost č. 321 od 10 hod. a 31. 5. 2016 v Praze - Kancelář TA ČR Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, zasedací místnost č. 043.

Seminář v Brně se uskuteční pouze v případě, že minimální počet přihlášených osob bude 50. V opačném případě se uskuteční pouze seminář v Praze.

Registrační formulář a pozvánku naleznete zde: Brno / Praha

Zveřejněno 27. 4. 2016

 


OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura ČR (dále poskytovatel) tímto informuje, že 3. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále program DELTA) bude vyhlášena dne 27. 4. 2016.

Více informací k vyhlašované 3. veřejné soutěži programu DELTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura elektronického návrhu projektu se nebude příliš lišit od verze 2. veřejné soutěže.

KONTAKTNÍ OSOBY JEDNOTLIVÝCH PARTNERSKÝCH AGENTUR A TERMÍNY VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ/VÝZEV O PODPORU TĚCHTO PARTNERSKÝCH AGENTUR

Poskytovatel informuje uchazeče o podporu ve 3. veřejné soutěži programu DELTA o kontaktních osobách jednotlivých partnerských agentur, na které je možné se v případě potřeby obrátit. Dále poskytovatel uvádí, termíny vyhlášení soutěží/výzvy o podporu partnerských agentur.

Partnerská agentura KIAT vyhlásila soutěž / výzvu o podporu dne 1. 4. 2016. Partnerská agentura KETEP bude vyhlašovat soutěž / výzvu o podporu 27. 4. 2016 nebo 28. 4. 2016.

Název partnerské agentury

Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT)

Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP)
Jméno kontaktní osoby

Mr. Dongwan Park

Mr. Kim Sang Kyoung

E-mail

Telefon

+82 2 6009 3185

+82 2 3469 8349

Termín vyhlášení soutěže/výzvy

1. 4. 2016*

27. nebo 28. 4. 2016

Předpokládaný termín výsledků soutěže/výzvy

31. 10. 2016

31. 10. 2016

* Informace k vyhlášené výzvě k podávání projektů na straně KIAT jsou dostupné zde.

Zveřejněno 11. 4. 2016

 


Podmínky pro podání návrhů projektů do veřejných soutěží programů Technologické agentury ČR

Technologická agentura České republiky jako poskytovatel účelové podpory (dále jen poskytovatel) informuje uchazeče o podporu ve veřejných soutěžích programů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje o následujících skutečnostech:

Poskytovatel nepřijme do veřejné soutěže takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • nezveřejní účetní závěrku v Obchodním rejstříku a tím nedodrží povinnost dle § 66 písm. c) a § 72 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena.

  Poskytovatel provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu.

 • splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Splnění těchto povinností, bude hodnoceno v rámci kontroly splnění podmínek veřejné soutěže dle § 21 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

  

Zveřejněno 22. 1. 2016

 


OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura ČR tímto informuje, že 3. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále program DELTA) bude vyhlášena ve druhém čtvrtletí roku 2016.

3. veřejná soutěž programu DELTA bude zaměřena na spolupráci se zahraničními partnery, kteří mají sídlo v Korejské republice. V rámci 3. veřejné soutěže může zahraniční partner požádat o podporu níže uvedené partnerské agentury:

Korea Institute for Advancement of Technology  (KIAT)
135-780, 5th Fl. Korea Technology Center 305,
Teheranno, Kangnam-Gu, Seoul
Republic of Korea

Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP)
Teheranro 114gil 14
Gangnamgu, Seoul
Republic of Korea

Partnerská agentura plánuje vyhlásit komplementární veřejnou soutěž. O této skutečnosti Vás budeme průběžně informovat.

Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou obdobné 1. a 2. veřejné soutěži. Povinnou přílohou návrhu projektu bude “Letter of Intent”, který slouží jako potvrzení závazku zahraničního partnera účastnit se řešení projektu. Více informací k vyhlašované 3. veřejné soutěži programu DELTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení.

 

Zveřejněno 22. 12. 2015

 


VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA vyhlášené dne 13. července 2015.

Po ukončení soutěžní lhůty (30. 9. 2015) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Číst dál...