První veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU NCK

PROGRAM NCK: UPŘESNĚNÍ K POVINNÉMU VYKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ Z KOMERCIALIZAČNÍCH AKTIVIT

Vzhledem k narůstajícímu počtu dotazů souvisejících s vykazováním příjmů z komercializačních aktivit v rámci podpořených projektů Programu Národní centra kompetence zveřejňuje Technologická agentura ČR (TA ČR) upřesňující informace k této problematice.

Dle kap. 3.4.5 “Zadávací dokumentace” je příjemce povinen vykazovat v rámci průběžné zprávy příjmy z projektů v deklarované výši, nejméně však 19 %, a to z požadované výše podpory na daný kalendářní rok.

Za tyto příjmy jsou pro účely dané veřejné soutěže zejména považovány:

 • příjmy ze smluvního výzkumu;
 • příjmy z licencí;
 • náklady výzkumné organizace uhrazené podnikem v rámci řešení projektů kolaborativního výzkumu, tzn. formou účinné spolupráce, na které nebyla poskytnuta účelová veřejná podpora. V tomto ohledu lze doporučit seznámení se se Stanoviskem k aspektům výzkumné spolupráce.
 • ostatní (příjemce sám upřesní tento typ příjmů).

Výše uvedené příjmy, případně i další příjmy z komercializačních aktivit musejí pokrývat plnění realizované či vzniklé v rámci výzkumné či vývojové činnosti, nemůže se proto jednat např. o příjmy ze servisních služeb nevýzkumné povahy, pronájem apod. V tomto ohledu je možné například uvést, že pokud v rámci inovačního voucheru dochází k prodeji služby výzkumné organizace mající charakter vývojové činnosti, je možné příjem za tuto službu v rámci sledovaných 19% vykázat také.

Příjemce vždy započítá ty příjmy, které mu byly reálně připsány ve prospěch jeho účtu za daný rok.
V rámci průběžné zprávy i závěrečného hodnocení budou příjmy vykazovány ve struktuře viz výše.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) VYHLAŠUJE výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence, vyhlášené dne 29. března 2018.

Předsednictvo TA ČR rozhodlo v souladu s doporučením Rady programu a Jednacího řádu předsednictva TA ČR, a to u všech projektů bez výjimky.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů, jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 17 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 16 návrhů projektů, z nich bude podpořeno celkem 13.

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy/Rozhodnutí”), platí následující:

 1. Před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí musí být za každý projekt doručeno čestné prohlášení o jedinečnosti řešeného projektu a jeho výsledků a výstupů. Čestné prohlášení je ke stažení zde.
 2. Před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí každý hlavní příjemce přihlásí svůj projekt k aplikačnímu odvětví a/nebo znalostní doméně z Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky schválené usnesením vlády ze dne 11. července 2016 č. 634. Formulář naleznete zde.
 3. V případě, že příjemcem projektu je společnost (podnik), která je mladší než 18 měsíců (tj. od data zápisu do Obchodního rejstříku do data odeslání elektronického návrhu projektu prostřednictvím ISTA), musí být před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí poskytovateli předložen finanční plán, kterým příjemce prokáže, že má zajištěno finanční krytí projektu a své činnosti. Finanční plán na celou dobu projektu, v jednoduché formě (roky, zdroje-příjmy, výdaje), by měl obsahovat i záruky (bankovní, mateřské firmy, vlastníků, akcionářů atp.) v podobě písemného dobrozdání nebo čestných prohlášení, vzhledem k neexistující účetní historii.
 4. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.
 5. Příjemcům, tedy hlavnímu příjemci a všem dalším účastníkům, může být dále uloženo: předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a všech dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Žádost o výpis z Rejstříku trestů - fyzická osoba“, anebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů, pouze pokud nebyly veškeré potřebné údaje pro získání výpisu z Rejstříku trestů poskytnuty již při podání návrhu projektu do veřejné soutěže, resp. nebylo možné získat konkrétní výpis z Rejstříku trestů. Formulář pro výpis z Rejstříku trestu je ke stažení zde.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

Národní centra kompetence 1 - Zveřejnění struktury dílčího projektu

Technologická agentura ČR (TA ČR) zveřejňuje strukturu dílčího projektu ve formě excelové tabulky a další informace týkající se vyplňování a podávání dílčích projektů v rámci realizace projektů podpořených v 1. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1.

Více informací naleznete ZDE.

Struktura dílčího projektu je ke stažení ZDE.

Vyhlášení výsledků: vyhodnocení splněných podmínek 1. veřejné soutěže programu NCK

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Národní centra kompetence 1 (NCK 1), vyhlášené dne 29. 3. 2018.

Po ukončení soutěžní lhůty (31. 5. 2018) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 12. 7. 2018 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 15 návrhů projektů z celkového počtu 17 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu NCK 1:

ANALÝZA PODANÝCH NÁVRHŮ DO 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU NCK1

Technologická agentura ČR zveřejňuje, na základě principů otevřenosti, předběžnou analýzu podaných návrhů projektů před provedením kontroly splnění podmínek 1. veřejné soutěže (1. VS) v programu Národní centra kompetence (NCK) vyhlášenou dne 29. března 2018. Do 1. VS bylo podáno celkem 17 návrhů projektů, na jejichž řešení by se mělo podílet 302 účastníků. Celkové náklady projektů dosahují 2,35 mld. Kč, s celkovým úhrnem požadované státní podpory ve výši 1,85 mld. Kč.

Nejvýznamněji je zastoupena skupina oborů „J – Průmysl“ s jedenácti podanými návrhy projektů a celkovými náklady 1,49 mld. Kč. Druhou nejpočetnější oborovou skupinou je skupina „E – Biovědy“ s celkovými náklady 244,75 mil. Kč.

Každý návrh projektu se mohl přihlásit k více výzkumným tématům. Nejčastěji byly návrhy projektů přiřazeny k hlavnímu výzkumnému tématu „Pokročilé materiály a nanotechnologie“ a „Strojírenství pro 21. století“, obě tato témata byla přiřazena k osmi podaným návrhům projektů.

Podniky tvoří 60,6% všech účastí organizací, z nichž malé a střední podniky tvoří 34,1 % a velké podniky 26,5 %. Výzkumné organizace jsou zastoupeny z 39,4 %.

Kompletní předběžná analýza ZDE

 

 

Národní centra kompetence 1 - informace k dílčím projektům

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že v druhé polovině června 2018 zveřejní strukturu dílčího projektu ve formě excelovské tabulky a další informace týkající se vyplňování a podávání dílčích projektů v rámci 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1 (NCK 1).

Struktura dílčího projektu bude zveřejněna po vyhlášení výsledků splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů do 1. veřejné soutěže programu NCK 1 (po formální kontrole návrhů projektů).

Zveřejněny budou podrobné informace ohledně struktury elektronického návrhu dílčího projektu, společně s dalšími informacemi souvisejícími s podmínkami pro jeho vyplnění a předložení.

Upozornění: V případě, že nebude návrh projektu podaný v rámci programu NCK 1 podpořen, náklady na řešení dílčího projektu nebudou uznatelné.

Předkládání dílčích projektů bude uchazečům umožněno před uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory (po vyhlášení výsledků veřejné soutěže programu NCK 1 na konci října 2018). V případě, že příjemce začne řešit více dílčích projektů souběžně, nejdříve však od 1. června, je nutné předložit TA ČR všechny tyto dílčí projekty.

DOKUMENTY SPOJENÉ S VYHLÁŠENÍM 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 1

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že k dokumentům spojeným s vyhlášením 1. veřejné soutěže programu Národní centra kompetence 1 byly doplněny níže uvedené dokumenty. Jedná se o překlady českých dokumentů spojených s vyhlášením veřejné soutěže do anglického jazyka, které mají pouze informativní charakter a slouží pro fázi hodnocení. Závazná je česká verze, přičemž i Smlouvy o poskytnutí podpory budou uzavírány v českém jazyce.

Videozáznam a prezentace ze semináře k 1. veřejné soutěži programu Národní Centra kompetence 1

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádala dne 10. 4. 2018 seminář k 1. veřejné soutěži programu Národní centra kompetence 1. Uchazeči se na semináři seznámili zejména s koncepcí programu Národní centra kompetence 1, se zaměřením a s podmínkami veřejné soutěže, se strukturou návrhu projektu (přihlášky), se způsobem hodnocení,  se způsobem, jak podat úspěšný návrh projektu do veřejné soutěže, kdo je způsobilým uchazečem a dalšími informacemi, které jim pomohou při vyplnění návrhu projektu a jeho odeslání do veřejné soutěže.

Videozáznam ze semináře naleznete ZDE

Prezentaci ze semináře naleznete ZDE

Dotazy ze semináře naleznete ZDE

Dotazy podávané k vyhlášení 1. VS programu Národní centra kompetence

Technologická agentura ČR (TA ČR) zveřejnila často pokládané dotazy související s vyhlášením 1. veřejné soutěže v programu Národní centra kompetence. Odpovědi jsou dostupné ZDE.  Prosíme Vás před samotným podáním dotazu o prostudování často kladených dotazů k nalezení odpovědí na Vaše otázky. Přednostně budou zodpovídány ty dotazy, které zatím nebyly zveřejněny v často kladených dotazech k veřejné soutěži nebo jím obdobné.

VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 1

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 29. března 2018 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (veřejná soutěž) pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1 (program Národní centra kompetence 1), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu Národní centra kompetence 1.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná dnem 30. 3. 2018 a končí dnem 31. 5. 2018 v níže uvedené hodiny:

 1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hodin.
 2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hodin prostřednictvím datové schránky TA ČR.
 3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hodin prostřednictvím datové schránky TA ČR.

Uchazeč je povinen odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného přes webové stránky TA ČR www.tacr.cz  a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – program Národní centra kompetence 1 – NÁVRH PROJEKTU“.

Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – program Národní centra kompetence 1 – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

 

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk  v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány. K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk.

V souvislosti s velkým množstvím dotazů podávaných ve spojení s vyhlášenými veřejnými soutěžemi a vzhledem ke lhůtám na odpověď stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemusí být zodpovězeny dotazy podané uchazeči v kratší lhůtě než 10 dnů před ukončením soutěžní lhůty. Přednostně budou zodpovídány dotazy, které zatím nebyly zveřejněny v často kladených dotazech k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk, nebo jím obdobné.

TA ČR dále informuje, že do 1. veřejné soutěže programu Národní centra kompetence 1 nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. Poskytovatel provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu (2014, 2015, 2016), v případě subjektů, které nemají tuto povinnost stanovenou zákonem za celé toto období, bude její plnění kontrolováno za období, za které mají tuto povinnost stanovenou.
 2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst 4 písm. a) a c) a čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Splnění těchto povinností, bude hodnoceno v rámci kontroly splnění podmínek veřejné soutěže dle § 21 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ TA ČR

V rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby podílející se na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontakt uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnotících orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností spolu může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu .

TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách. 

Změna termínu vyhlášení 1. veřejné soutěže programu NCK

Technologická agentura ČR informuje o posunutí termínu vyhlášení první veřejné soutěže v Programu Národní Centra kompetence 1. Vyhlášení této veřejné soutěže proběhne o den později, tedy 29. března 2018. Informační systém ISTA bude zpřístupněn v původně plánovaném termínu, tedy také 29. března 2018. Z pohledu uchazečů a počátku přípravy návrhů projektů nedochází ke změně oproti předběžně avizovanému termínu. Všem zainteresovaným děkujeme za pochopení.

SEMINÁŘ K 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 1

Dne 10. dubna 2018 od 14:00 hod se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, 160 00 Praha) v místnosti č. 043, bude konat seminář k 1. veřejné soutěži programu Národní centra kompetence.

Uchazeči se na semináři podrobně seznámí zejména s koncepcí programu Národní centra kompetence 1, se zaměřením a s podmínkami veřejné soutěže, se strukturou návrhu projektu (přihláškou) a se způsobem a kritérii hodnocení. Uchazečům budou sděleny informace, které jim pomohou při vyplnění návrhu projektu a jeho odeslání do veřejné soutěže.

Rádi bychom Vás informovali, že seminář bude vysílán živě s možností on-line chatu pro Vaše případné dotazy k této veřejné soutěži. V den konání semináře bude na našich webových stránkách www.tacr.cz zveřejněn odkaz na živé vysílání.

Formulář pro registraci ZDE 

NCK registrace 2

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 1 A PREZENTACE ZE SEMINÁŘE

Technologická agentura ČR (TA ČR) upozorňuje vzhledem k blížícímu se termínu vyhlášení 1. veřejné soutěže programu Národní centra kompetence 1 na povinné přílohy návrhu projektu, bez kterých nebude možno návrh projektu přijmout do veřejné soutěže:

písemná Smlouva o ustanovení národního centra kompetence uzavřená mezi jednotlivými členy Centra NCK (hlavním uchazečem a dalšími účastníky). Tato Smlouva o ustanovení Národního centra kompetence může plnit funkci Smlouvy o účasti na řešení projektu, a to se všemi povinnými náležitostmi podle článku 6 Všeobecné podmínky v5 Smlouva o ustanovení národního centra kompetence musí odpovídat popisu spolupráce v návrhu projektu. Součástí tohoto smluvního vztahu vymezeného Smlouvou o ustanovení národního centra kompetence nebo jiným obdobným dokumentem, například v podobě statutu, musí být i způsob fungování Centra NCK a vymezení role Rady centra, jejíž základní role jsou vymezeny programem. Tato Smlouva o ustanovení Národního centra kompetence je podepsaná všemi členy Centra NCK (hlavním uchazečem a dalšími účastníky). Tato Smlouva o ustanovení Národního centra kompetence může být uzavřena s rozvazující podmínkou neposkytnutí podpory, nebo ve formě Smlouvy o smlouvě budoucí.

 1. dokument ustavující Radu centra NCK, včetně činnosti a funkce Rady centra. Může se jednat o smlouvu, případně jednací řád nebo nebo jiný právně závazný dokument.
 2. zápis nebo jiný obdobný dokument z jednání Rady centra potvrzující projednání předkládaného návrhu projektu do 1. veřejné soutěže programu Národní centra kompetence 1 i jeho schválení ze strany Rady centra.

TA ČR pořádala k 1. veřejné soutěži programu Národní Centra Kompetence seminář, který se uskutečnil 28. února 2018 v Praze. Hosté se na něm seznámili zejm. s koncepcí programu Národní Centra Kompetence, se základními podmínkami veřejné soutěže, klíčovými parametry a dalšími informacemi, které umožní zahájit přípravu záměrů, projektových konsorcií a dalších podkladů souvisejících s podáním návrhu projektu ještě před samotným vyhlášením veřejné soutěže.

Prezentaci ze semináře naleznete ZDE

Dotazy ze semináře naleznete ZDE

DODATEČNÁ INFORMACE O SEMINÁŘI K 1. VS PROGRAMU NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá dne 28. února 2018 seminář k vyhlášení 1. veřejné soutěže nového programu Národní Centra kompetence. Akce se bude konat od 14:00 hod na ČVUT, fakulta stavební (Thákurova 7, 166 29).

V případě Vašeho zájmu o seminář, se prosím REGISTRUJTE ZDE. Seminář nebude vysílán živě ani nebude pořízen jeho videozáznam.

TA ČR uspořádá informační seminář i po vyhlášení 1. veřejné soutěže, tj. po 28. březnu 2018, který bude vysílán online a jehož videozáznam bude poté k dispozici. Datum a místo konání tohoto semináře bude oznámeno prostřednictvím webových stránek TA ČR.

 

INFORMACE PRO UCHAZEČE K VYHLÁŠENÍ 1. VS PROGRAMU NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE

Technologická agentura ČR upozorňuje uchazeče o podporu v programu Národní centra kompetence 1, že nepřijme do veřejné soutěže takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. TA ČR provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu, tzn. za roky 2014, 2015 a 2016.
 2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst. 4 písm. a) a c) a v čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Případné dotazy k 1. veřejné soutěži programu Národní centra kompetence 1 směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.  

 

SEMINÁŘ PŘED VYHLÁŠENÍM 1. VS NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE

Technologická agentura České republiky pořádá seminář k 1. veřejné soutěži programu Národní Centra Kompetence 1, který se uskuteční 28. února 2018 v Praze - ČVUT, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 od 14.00 hodin.

 

NCK pozvanka

 

 

SEMINÁŘ PŘED VYHLÁŠENÍM 1. VS PROGRAMU NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE

Technologická agentura České republiky (TA ČR) tímto informuje o pořádaném semináři k 1. veřejné soutěži programu Národní Centra Kompetence, který se uskuteční 28. února 2018 v Praze. Původně oznámené místo semináře (prostory TA ČR) je z kapacitních důvodů změněno, konkrétní místo a čas bude upřesněno v blízké době společně s pozvánkou.

Cílem semináře je seznámení zejm. s koncepcí programu Národní Centra Kompetence, se základními podmínkami veřejné soutěže, klíčovými parametry a dalšími informacemi, které umožní zahájit přípravu záměrů, projektových konsorcií a dalších podkladů souvisejících s podáním návrhu projektu ještě před samotným vyhlášením veřejné soutěže.

1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 1

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že 1. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1 bude vyhlášena 28. 3. 2018. První informace k veřejné soutěži, k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže naleznete zde. Souhrnné informace jsou uvedeny v následující tabulce.

Podrobné informace budou uvedeny v Zadávací dokumentaci spolu se strukturou elektronického návrhu projektu a s podmínkami pro jeho podání v den vyhlášení veřejné soutěže.