Národní centra kompetence 1
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

 

Národní centra kompetence 1

logo nck1 Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1 byl schválen usnesením vlády České republiky č. 354 ze dne 10. 5. 2017.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. S ohledem na zajištění dlouhodobé stability systému bude na program Národní centra kompetence 1 navazovat program Národní centra kompetence 2 pro období 2020-2026.

Záměrem programu je synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a operačních programů (zejména tzv. VaVpI Centra) s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému. Program pomůže výrazně posílit segment výzkumných organizací zaměřených na aplikovaný výzkum a motivovat relevantní stávající výzkumná pracoviště, aby se transformovala na výzkumně a technologicky zaměřená centra, kde bude realizován kvalitní aplikovaný výzkum podle potřeb aplikační sféry.

Program bude možné využít pro synergické a komplementární efekty v mezinárodních schématech typu H2020, dalších programech EU a dalších mezinárodních programech, které jsou v souladu se zaměřením programu.

CÍL PROGRAMU

Cílem programu je zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu, zvýšení konkurenceschopnosti podniků a posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací.

Nástrojem pro dosažení tohoto cíle je vybudování dostatečně stabilní a dlouhodobé základny aplikovaného výzkumu (v podobě národních center kompetence), a to prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit a nastavení jejich silné orientace na aplikaci výsledků jejich výzkumu v praxi.

Mezi dílčí cíle programu patří: 

  • propojení stávajících výzkumných center,
  • zaměření na perspektivní sektory české ekonomiky dle Národní RIS3 strategie,
  • zajištění mezioborovosti a podpora dlouhodobé spolupráce,
  • podpora inovací prostřednictvím transferu technologií, důraz na aplikovatelnost výsledků v praxi,
  • zvýšení počtu inovačních lídrů.

DOBA TRVÁNÍ A TERMÍNY VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2018 až 2022, tj. 5 let.

První veřejná soutěž na výběr projektů do programu bude vyhlášena v roce 2018 se zahájením poskytování podpory v roce 2018. Na základě vyhodnocení průběhu a výsledků první veřejné soutěže mohou být následně vyhlášeny další veřejné soutěže. V první veřejné soutěži budou podpořeny projekty s trváním do roku 2020, s možností prodloužení o dva roky, tedy do roku 2022.

Na program Národní centra kompetence 1 bude přímo navazovat program Národní centra kompetence 2 pro období 2020-2026.

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM

Celkové výdaje na program jsou na období trvání programu stanoveny v souladu se zkušenostmi s realizací programu Centra kompetence, s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích a postupem přípravy a vzniku jednotlivých center. Předpokládaná průměrná míra podpory na program je 80 %. Celkové výdaje programu ze státního rozpočtu činí 1 833 mil. Kč.

DOKUMENTY

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1 - v účinnosti od 23. 3. 2018

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1 - v účinnosti do 22. 3. 2018

Seznam členek a členů Rady programu

Statut a jednací řád odborného poradního orgánu