Cofundové výzvy
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Mezinárodní výzva

Příručka:

Vše o GENDER-NET Plus Call 2017

Dokumenty:

Všeobecné podmínky (verze 4)
Nařízení komise
Announcement of Opportunity - Call Topics
Příručka pro vyhodnocení genderové dimenze
Národní podmínky poskytovatelů
program ZÉTA

Povinné přílohy: 

Čestné prohlášení za uchazeče

Oficiální dokumenty GENDER-NET Plus Call 2017:

Funding Organisation Rules
Further Requirements
General Eligibility
Pre-proposal submission guidelines
Pre-proposal Detailed Project Description TEMPLATE
Announcement of Opportunity – Call TopicsEvaluation procedure and Timeline for the call

Hledání partnerů:

Gender-Net Plus Partner Linkage Tool

Research Participant Portal - European Commission

Další: prezentace
Harmonogram výzvy


Aktuality:

INFORMACE K NÁVRHŮM PROJEKTŮ PODÁVANÝCH DO VÝZVY GENDER NET PLUS CALL 2017- ÚPRAVA PRAVIDEL PRO VYPLŇOVÁNÍ NÁKLADŮ/PODPORY, RESP. MÍRY PODPORY V SYSTÉMU EPSS

V reakci na Vaše dotazy bychom rádi upřesnili a opravili některé informace týkající se míry podpory pro české uchazeče v mezinárodní výzvě Gender-NET Plus Call 2017, ve které do 1. 3. 2018 do 17:00 CET probíhá příjem projektů.

Pokud plánujete podávat projekt do této výzvy, prosím, kontaktujte nás:
Iveta Zápařková, , +420 234 611 511

Výzva GENDER-NET Plus je navázána na program ZÉTA, v jehož rámci je nejvyšší povolená míra podpory na českou část projektu 85 % z celkových uznaných nákladů. Od českých uchazečů bude požadována spoluúčast na financování nákladů ve výši minimálně 15 % finančních prostředků.

Výzkumné organizace mohou projekt dofinancovat z veřejných i neveřejných zdrojů, podniky pouze z neveřejných zdrojů.

Míra podpory pro každého českého uchazeče v projektu je stanovena podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a nepřekročí nejvyšší povolenou míru podpory na projekt (max. 85 % celkových uznaných nákladů).

Nejvyšší povolené míry podpory pro průmyslový (aplikovaný) výzkum a experimentální vývoj a jednotlivé kategorie účastníků jsou uvedeny v následující tabulce.

Účastník Průmyslový výzkum Experimentální vývoj
Nejvyšší povolená míra podpory při zohlednění příplatků malým a středním podnikům Nejvyšší povolená míra podpory při doložení účinné spolupráce s výzkumnou organizací Nejvyšší povolená míra podpory při zohlednění příplatků malým a středním podnikům Nejvyšší povolená míra podpory při doložení účinné spolupráce s výzkumnou organizací
Malé podniky* 70% 80% 45% 60%
Střední podniky* 60% 75% 35% 50%
Velké podniky 50% 65% 25% 40%
Výzkumné** organizace 100%1) 100%1) 100%1) 100%1)

* Malý a střední podnik je vymezen podle definice uvedené v Příloze 1 Nařízení
** Uvedená míra podpory je určena pro neekonomické činnosti výzkumných organizací.
1)Při respektování omezení nejvyšší povolené míry na projekt, která je stanovena individuálně pro každou soutěž. Výzva GENDER-NET Plus je navázána na program ZÉTA, v jehož rámci je nejvyšší míra podpory na projekt 85 %.
Zdroj: NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0651

Prosíme, pečlivě si přečtěte pokyny pro vyplňování finančních ukazatelů v systému EPSS.

Jak vyplňovat finanční ukazatele ve společném elektronickém systému pro podávání projektů (EPSS):

Český uchazeč v části “Budget Request” vyplní požadovanou “requested” míru podpory od TA ČR v EURECH (s ohledem na typ organizace dle Nařízení a s ohledem na max. možnou míru podpory - tj. max. 85 %) vztahující se na českou stranu projektu (na daného českého uchazeče). Pokud v projektu vystupuje více českých uchazečů, každý uchazeč vyplňuje údaje samostatně za sebe.

Výzkumné organizace do tabulky “Budget Request” vyplňují 85 % celkových nákladů, podniky max. výši dle Nařízení. Pro výpočet požadované podpory Vám na žádost zašleme Excelovou tabulku.

Uchazeči musí v systému definovat rozdělení mezi spolufinancováním (min. 15 %) a požadovanou finanční podporou od TA ČR (max. 85 %). Do sekce In-kind contribution / other relevant comments prosím doplňte:

 1. celkovou část nákladů na českého uchazeče (100%) dle jednotlivých nákladových kategorií
 2. míru a zdroj spolufinancování (veřejné/neveřejné zdroje)
 3. specifikaci, zda Vaše část projektu spadá pod Industrial research / Experimental development a v jakém poměru.

Vykazování nepřímých nákladů (overhead) se provádí na základě pevné sazby tzv. metodou “flat rate”, do výše 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů. V případě splnění podmínek je možné navýšení na 30 %*.

Koordinátor Vašeho projektu nesmí zapomenout zahrnout do kalkulace “travel costs” částku pro účast na GENDER-NET Plus mid-term semináři (1,5 dne v Madridu).

Vzhledem k zaměření TA ČR na podporu aplikovaného výzkumu obecně doporučujeme při psaní návrhů projektů věnovat zvýšenou pozornost aplikaci výsledků v praxi a jejímu jasnému a konkrétnímu popisu.

V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit.

*Pokud má uchazeč HR Excellence in Research Award (HR Award), může požádat o navýšení flat rate do výše 30 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů a zároveň uchazeč musí při podání návrhu projektu doložit, že je držitelem HR Award. Uchazeč držitelství HR Award prokáže kopií potvrzující e-mailové zprávy z Evropské Komise 44 (EK), kde je uvedeno oznámení, že se uchazeč zařadí do seznamu vedeného EURAXES: (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r), nebo odkazem na uvedený seznam. Prokázání držitelství HR Award bude povinnou přílohou v případě, že uchazeč bude požadovat navýšení flat rate do výše 30 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů.

Aktualizované materiály:

prezentace ze semináře Gender-NET Plus Call 2017 z 30. 1. 2018

Vše pro zapojení do Gender-NET Plus Call 2017  

Zveřejněno 19. 2. 2018


 

Prezentace z informačního semináře k výzvě GENDER-NET Plus Call 2017

V úterý 30. 1. 2018 proběhl v prostorách Technologické agentury ČR informační seminář „Mezinárodní výzva Gender-Net Plus Call 2017, její pravidla a fungování". Prezentaci ze semináře naleznete ZDE.

 

Zveřejněno 1. 2. 2018


 

Pozvánka na seminář k mezinárodní výzvě GENDER-NET Plus Call2017

Dne 30. ledna 2018 se uskuteční informační seminář pro uchazeče a uchazečky s názvem „Mezinárodní výzva Gender-Net Plus Call 2017, její pravidla a fungování", který pořádá Technologická agentura ČR. Účelem semináře je zvýšit povědomí o výzvě, informovat o podmínkách zapojení a představit praktické kroky pro účast v tomto schématu. Cílovou skupinou semináře jsou mimo zájemce a zájemkyně o výzvu Gender-Net Plus také stávající či budoucí účastníci jiných ERA-NET Cofund projektů.

Seminář se uskuteční v úterý dne 30. 1. 2018 od 13:00 hod v prostorách Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6).

Odkaz na registrační formulář: ZDE

Předběžný program:

13:00 - 15:00

1. Představení schématu ERA-NET cofund, základních pojmů & pravidel fungování
2. Mezinárodní výzva GENDER-NET Plus Call 2017

 • tématické zaměření - jaké projekty jsou očekávány
 • hledání partnerů do projektu
 • způsob podání žádosti
 • hodnocení a výběr projektů

3. Další cofundová schémata podpory


Těšíme se na Vaši účast.

 

GENDER-NET Plus Facebook - Iveta Zápařková

 

Zveřejněno 18. 1. 2018


 

Příjem projektů do výzvy GENDER-NET Plus Call 2017

Od 20. prosince 2017 je možné podávat projekty do společné mezinárodní výzvy GENDER-NET Plus Joint Call 2017 v rámci schématu ERA-NET Cofund. Výzva se tematicky zaměřuje na projekty, které zohledňují v obsahu výzkumu genderovou dimenzi - projekty integrující poznatky z oblasti vlivu pohlaví (biologické faktory) a genderu (socio-kulturní faktory) do praxe. Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří v nejúspěšnějších projektech české subjekty mezinárodních konsorcií v celkové výši 740 700 €. Podmínkou je zaměření projektů na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Nejvyšší povolená míra podpory pro tuto výzvu je 85 % na českou část projektu. Termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů (tzv. pre-proposals) je 1. března 2018 (17:00 CET).

gender-net_logo

Témata společné výzvy jsou:

 1. Good health and well-being
  • Gender-based violence
  • Sex, gender and ageing
  • Sex, gender and health
 2. Infrastructure, industrialization and innovation
  • Gender and new technologies
  • Gender in entrepreneurship and in the innovation system
 3. Climate action
  • Gender dimension in climate behaviour and decision-making

Více informací k tématům naleznete v dokumentu Announcement of Opportunity - Call Topics

Co si představit pod projekty zohledňujícími genderovou dimenzi?

 • bezpečnostní pásy pro těhotné ženy
 • technologie automatického přepisu řeči na text zohledňující např. různou výšku hlasu
 • asistenční technologie pro seniorky a seniory
 • nerovné dopady znečištění na muže a ženy

 

Všechny potřebné informace pro zapojení se do výzvy naleznete v dokumentu Vše o výzvě GENDER-NET PLUS Call 2017.

 

Výhodou zapojení projektů do mezinárodních výzev v těchto schématech je nejen získání partnerů v zahraničí a financování této spolupráce, ale v této specifické výzvě možnost přístupu k partnerům (zejm. akademickým), jejich kapacitám a zkušenostem a využití těchto kapacit a zkušeností pro rozvoj českých společností.

Informace k probíhající výzvě Gender-Net Plus Call 2017 naleznete na našich webových stránkách www.tacr.cz v sekci Mezinárodní spolupráce -> Cofundové výzvy - GENDER-NET Plus, na webu http://gender-net-plus.eu/, popř. nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese (Iveta Zápařková), (Jana Dvořáčková).

 

Pro Vaše dotazy lze využít také HELPdesk TA ČR.

K vyhledání vhodných partnerů do projektu slouží aplikace Gender-Net Plus Partner Linkage Tool na stránce GENDER-Net Plus nebo také můžete využít Partner Search na stránce Reseach Participant Portal - European Commission.

Na přelomu ledna a února plánujeme uspořádat informační seminář k vyhlášené výzvě. Pro bližší informace k semináři sledujte náš web nebo se přihlaste k odběru novinek o výzvě Gender-Net Plus.  

Zveřejněno 9. 1. 2018


 

Oznámení o vyhlášení společné mezinárodní výzvy v rámci schématu GENDER-NET Plus Cofund

TA ČR informuje o vyhlášení společné mezinárodní výzvy GENDER-NET Plus Joint Call 2017 v rámci schématu ERA-NET Cofund, do které můžete podávat projekty. Výzva se tematicky zaměřuje na projekty, které zohledňují v obsahu výzkumu genderovou dimenzi. TA ČR v této výzvě podpoří české subjekty v nejúspěšnějších projektech (přičemž podmínkou je zaměření projektů na aplikovaný výzkum) v celkové výši 740 700 €. Nejvyšší povolená míra podpory pro tuto výzvu je 85 % na českou část projektu. Termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů (pre-proposals) je 1. března 2018 (17:00 CET). Témata společné výzvy jsou:

1. Good health and well-being

     Gender-based violence

     Sex, gender and ageing

     Sex, gender and health

2. Infrastructure, industrialization and innovation

     Gender and new technologies

     Gender in entrepreneurship and in the innovation system

3. Climate action

     Gender dimension in climate behaviour and decision-making

Více informací k tématům naleznete v dokumentu Announcement of Opportunity - Call Topics

Seznam zemí a poskytovatelů podpory:

flags

Kdo může podat projekt?

Výzva bude vyžadovat, aby projekty předkládala mezinárodní konsorcia složená z partnerů z nejméně tří zúčastněných zemí (viz přehled zemí výše). Další partneři z jiných zemí mohou být součástí konsorcia, pokud si mohou zajistit vlastní financování. Každý poskytovatel (tzv. RFO - Research Funding Organisation) z daného státu financuje své národní subjekty v projektech. Je nutné, aby všichni partneři projektu splňovali pravidla způsobilosti příslušné RFO.

Pokud může být partner způsobilý k získání finančních prostředků ze strany více zúčastněných poskytovatelů (RFO), musí si vybrat pouze jednoho poskytovatele pro financování.

Aby konsorcium projektu bylo způsobilé, musí být splněna následující kritéria:

      délka projektů max 36 měsíců

      nejzazší termín začátku řešení projektu 1.3.2019

      nejzazší termín konce projektu 31.12.2021

      mezinárodní konsorcium:

      musí mít minimálně tři partnery;

      partneři musí být z nejméně tří odlišných zemí

      každý partner musí splnit své národní podmínky - viz Funding Organisation Rules

Jak probíhá příjem projektů?

Dle české legislativy je nutné společnou výzvu realizovat ve dvou fázích:

-       mezinárodní výzva

-       národní výzva

V mezinárodní výzvě se uplatňuje proces podání žádosti o finanční podporu ve dvou stupních. Nejprve jsou žadatelé vyzváni, aby předložili zkrácenou verzi návrhu projektové žádosti (tzv. pre-proposal). Pokud budou vybráni v prvním stupni hodnocení, předloží úplný návrh projektové žádosti (tzv. full proposal). Jeden z partnerů konsorcia projektu je vždy určen do role koordinátora projektu a potvrzuje za celé konsorcium odeslání společného projektového návrhu prostřednictvím elektronického systému pro podávání žádostí (EPSS).

Elektronický systém společně s dalšími informacemi k mezinárodní výzvě a příručkou pro podání žádosti  je k dispozici na stránkách http://gender-net-plus.eu/joint-call/cofunded-call/.

České subjekty v projektech prokazují svou způsobilost dle českých podmínek definovaných v dokumentu Funding Organisation Rules

Doklady k prokázání způsobilosti českého subjektu budou přijímány do 1.3. 2018 do 17:00 CET prostřednictvím datové schránky TA ČR. ID datové schránky: afth9xp
Uchazeč do pole “VĚC” uvede: „Horizon2020 - GENDER-NET - prokázání způsobilosti“.

Kontrola doložení povinných příloh bude součástí kontroly splnění podmínek v rámci 1. stupně hodnotícího procesu u mezinárodní výzvy.

Hodnocení a výběr projektů

Více informací k hodnotícímu procesu a kritériím hodnocení naleznete v dokumentu Evaluation procedure.

Seznam zúčastněných poskytovatelů a jejich alokace:

Poskytovatel

Země

Alokace (€)

CNRS

Francie

CNRS funding contribution to the Action will be managed by the ANR.

MINECO

Španělsko

300 000

RCN

Norsko

1 060 000

SRC

Švédsko

1 070 000

HEA-IRC

Irsko

600 000

FWF

Rakousko

400 000

FNRS

Belgie

200 000

TA CR

Česká republika

740 700

RPF

Kypr

400 000

MOST

Izrael

400 000

ETAg

Estonsko

50 000

MOH-IT

Itálie

600 000

ANR

Francie

200 000

FBLC

Španělsko

100 000

NSERC

Kanada

450 000

CIHR

Kanada

(*)1 030 000

(*) Částka představující $ 1,5 milionu (CAD) pouze pro granty.

www.tacr.cz/mezinarodni-spoluprace/cofundove-vyzvy-ii

http://gender-net-plus.eu/

 

EUflagTento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 741874.

 


Nalaďme se na mezinárodní výzvu v Gender Net Plus

Během prosince bude vyhlášena společná mezinárodní výzva, která se tematicky zaměří na projekty zohledňující genderovou dimenzi v obsahu výzkumu. Výzva bude vyžadovat, aby projekty předkládala konsorcia složená z partnerů z nejméně tří zúčastněných zemí. Délka projektu je tři roky.

Pro více informací sledujte webové stránky www.tacr.cz a www.gender-net-plus.eu, nebo sociální sítě Technologické agentury ČR.. Pokud máte zájem o odběr novinek Gender Net Plus, přihlaste se ZDE

 


 

České subjekty v projektech v rámci výzvy GENDER-NET Plus Call 2017 budou podpořeny v celkové výši 740 700 €. Vyhlášení společné mezinárodní výzvy se předpokládá v prosinci 2017.

 

 

 

 

 

EUflagTento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 741874.