Realizace projektů
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Archiv CK 2

DOKUMENTY SPOJENÉ S PODPOŘENÝMI PROJEKTY V DRUHÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽI

 


 
DODATEČNĚ PODPOŘENÉ PROJEKTY

Předsednictvo Technologické agentury ČR, poskytovatele účelové podpory, rozhodlo na svém 227. zasedání dne 9. 10. 2014 v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s doporučením odborného poradního orgánu o dodatečné podpoře projektů č. TE02000086 a č. TE02000032 ve 2. veřejné soutěži programu Centra kompetence, a to v míře, která je finančně únosná.

Předsednictvo tak rozhodlo na základě nedočerpaného limitu prostředků pro 2. veřejnou soutěž v programu Centra kompetence a předpokládanému stavu disponibilních finančních prostředků pro roky 2014, 2015 a 2016. Hlavním důvodem dodatečného podpoření je předpokládaný synergický efekt s již podpořenými projekty v rámci programu Centra kompetence. TA ČR tak v souladu se strategií TA ČR do roku 2025, koncepčními doporučeními výzkumné rady a doporučením kontrolní rady TA ČR pro 2. veřejnou soutěž v programu Centra kompetence vytváří prostor pro budoucí kooperaci mezi autory již realizovaných projektů a dalšími subjekty a potenciál pro vznik národních center kompetence v jednotlivých oblastech národního hospodářství s vysokou dynamikou růstu.
Pro podporu všech projektů v rámci 2. veřejné soutěže programu Centra kompetence platí stejné podmínky.Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 27. března 2013 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem „CENTRA KOMPETENCE“, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

Číst dál...

2. veřejná soutěž programu Centra kompetence

Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže Programu na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem „CENTRA KOMPETENCE “

Technologická agentura České republiky VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Programu Centra kompetence, vyhlášené dne 27. března 2013.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů z těchto důvodů:

  • Projekty byly doporučeny k podpoře odborným poradním orgánem, ale nejsou podpořeny z důvodu nedostatku disponibilních finančních prostředků. V případě, že se finanční prostředky uvolní, budou projekty postupně podpořeny v pořadí uvedeném v tabulce.
  • Projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí Technologické agentury ČR vyrozuměni i písemně. Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích (verze: 2).

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR
Zde je tisková zpráva: ve formátu PDF

22. 11. 2013DOKUMENTY SPOJENÉ S PODPOŘENÝMI PROJEKTY V PRVNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽI

Změnové řízení u realizovaných projektů


Ostatní:

 


 

ARCHIV

 

1. stupeň veřejné soutěže

VÝSLEDKY 1. STUPNĚ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky prvního stupně veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Centra kompetence vyhlášené dne 29. června 2011.