2. stupeň veřejné soutěže
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

2. stupeň veřejné soutěže


VÝSLEDKY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 30. 3. 2012 výsledky první veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích programu Centra kompetence vyhlášené dne 29. června 2011.

V průběhu hodnotících lhůt dvoustupňové veřejné soutěže byly návrhy projektů předložené do programu Centra kompetence vyhodnoceny z formálního i odborného hlediska. Na základě tohoto hodnocení a aktuálně disponibilních finančních prostředků předpokládá Technologická agentura uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u celkem 22 návrhů projektů z celkem 128 návrhů projektů podaných do této veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích. Mezi podpořené projekty by mělo být v prvním roce řešení rozděleno celkem 446 842 tis. Kč, což odpovídá částce alokované na program v Návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 schváleném usnesením vlády ze dne 21. září 2011 č. 692.

Seznam návrhů projektů, které BYLY doporučeny k podpoře a u kterých Technologická agentura ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/Rozhodnutí o poskytnutí podpory. Návrhy projektů jsou seřazeny dle výsledku hodnocení.UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ PODPORY – INFORMACE PRO PŘÍJEMCE

Smlouva o poskytnutí podpory a přílohy číslo 2. a 3. (viz níže) budou dostupné v aplikaci pro uzavírání smluv o poskytnutí podpory (bude součástí aplikace přihlášky), o jejímž spuštění budou manažeři podpořených projektů informováni (předpokládaným termínem spuštění je začátek června). Podmínkou uzavření smlouvy o poskytnutí podpory je řádně doložené trvání způsobilosti příjemce a dalších účastníků projektu dle § 18 odst. 2 písm. b), e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) ve znění pozdějších předpisů. Příjemce zašle podepsanou smlouvu o poskytnutí podpory spolu s přílohami (s výjimkou negociačního protokolu z písemných negociací, který bude přiložen poskytovatelem) ve dvou pare na adresu poskytovatele. Jednotlivá pare smlouvy z důvodu přiložení negociačního protokolu nesvazujte.

Společně s podepsaným vyhotovením Smlouvy o poskytnutí podpory budou poskytovateli zasílány následující přílohy:

1. schválený návrh projektu 2. stupně veřejné soutěže;
- Nemusí se jednat o kompletní návrh projektu (kompletní výtisk), ale pouze o nepodepsané titulní strany předloženého návrhu projektu, kde jsou uvedeny názvy všech subjektů, které se na projektu podílejí spolu se jmény statutárních zástupců.
2. všeobecné podmínky;
3. tabulky uznaných nákladů projektu;
4. podepsaná smlouva o spolupráci;
- V případě, že platná a účinná smlouva o spolupráci nebyla příjemcem ke dni podpisu smlouvy o poskytnutí podpory dodána k založení jako její příloha, nabyde smlouva o poskytnutí podpory účinnosti dodáním platné a účinné smlouvy o spolupráci příjemcem. Příjemce může dodat smlouvu o spolupráci do 60 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí podpory. Pokud příjemce smlouvu o spolupráci nedodá do 60 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit ve smyslu čl. 6 odst. 2 písm. e) všeobecných podmínek (viz Článek 12, odstavec 5 Smlouvy).
5. negociační protokol;
- Negociační protokol bude ke smlouvě přiložen poskytovatelem s výjimkou protokolu z prezenčních negociací, který příjemce pošle spolu s jedním pare smlouvy.