Centra kompetence
logo alfa logo beta2 logo gama logo delta logo epsilon logo omega logo ck logo zeta

Centra kompetence

 

logo ckProgram Centra kompetence byl schválen usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 55.

Návrh změn v programu Centra kompetence byl schválen usnesením vlády ze dne 27. února 2013 č. 146.

Délka trvání programu je 8 let (2012–2019).

Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky.

Ve vazbě na hlavní cíl programu, kterým je zvýšení konkurenceschopnosti ČR, program proto stimuluje vytvoření a činnosti takových center výzkumu, vývoje a inovací, která budou inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, budou mít tržní potenciál a ve kterých budou soustředěny výzkumné a aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru.

Změny v programu Centra kompetence reflektují poznatky získané v první veřejné soutěži a nově zapracovávají Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ze dne 19. července 2012 č. 552.


Přehled hlavních změn v programu Centra kompetence:

  • Zrušení třetí veřejné soutěže. Termín třetí veřejné soutěže (rok 2015, se zahajováním poskytování podpory v roce 2016) byl z programu vyřazen. První veřejná soutěž byla vyhlášena dne 29. Června 2011. Druhá veřejná soutěž bude vyhlášena v roce 2013 se zahájením poskytování podpory v roce 2014.

  • Změna z dvoustupňové veřejné soutěže na jednostupňovou. Druhá veřejná soutěž bude vyhlášena jako jednostupňová. Technologická agentura České republiky předpokládá snížení časové, finanční a procedurální náročnosti. Jedním ze zjednodušení bude předkládání návrhů projektů pouze v anglickém jazyce.

  • Naplňování Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „Národní priority“) nově zapracováno jako jeden z principů programu. Podporována budou především ta centra, která budou naplňovat Národní priority.

  • V programu byly dále upraveny zaměření a cíle programu, a v souvislosti s tím rovněž kritéria hodnocení projektů a očekávané výsledky. Důraz bude kladen na inovativní potenciál projektů a na udržitelnost strategické výzkumné agendy center kompetence. Uchazeči se zaváží k minimálně pětileté udržitelnosti strategické výzkumné agendy center kompetence po ukončení projektu. Mezi kritéria pro posuzování návrhů projektů bylo zařazeno nově např. kritérium „výzkumný a aplikační překryv či komplementarita navrhovaných center s již podpořenými centry, s přihlédnutím k výzkumnému potenciálu regionů“.

Na celou dobu trvání programu Centra kompetence je schválený rozpočet ve výši 6 297 mil. Kč. Pro druhou soutěž se předpokládají celkové výdaje pouze 1,78 mld. Kč. Z těchto důvodů budou podpořeny zejména ty projekty, které budou z hlediska naplňování Národních priorit nejkomplexnější, konkurenceschopné a dlouhodobě udržitelné. Maximální míra podpory na jeden projekt činí 70 % celkových uznaných nákladů.DOKUMENTY
 


ARCHIV DOKUMENTŮ