Předsednictvo
logo alfa logo beta2 logo gama logo delta logo epsilon logo omega logo ck logo zeta

Předsednictvo

Obecné informace
Předsednictvo Technologické agentury ČR je výkonným orgánem TA ČR. Předsednictvo TA ČR má pět členů včetně předsedy. Funkční období členů předsednictva TA ČR je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Členy předsednictva a předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Členové předsednictva TA ČR
Členy předsednictva byli jmenováni:


Předseda TA ČR

  • zastupuje TA ČR navenek a jedná jejím jménem ve všech jejích věcech,
  • řídí zasedání předsednictva,
  • jmenuje a odvolává ředitele Kanceláře TA ČR


Předsednictvo TA ČR

  • schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích,
  • rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory nebo o vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory,
  • předkládá vládě ke schválení návrh statutu Technologické agentury České republiky a jeho změn,
  • předkládá návrh rozpočtu Technologické agentury České republiky,
  • koordinuje činnost oborových komisí.