Předsednictvo
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Předsednictvo

Obecné informace
Předsednictvo Technologické agentury ČR je výkonným orgánem TA ČR. Předsednictvo TA ČR má pět členů včetně předsedy. Funkční období členů předsednictva TA ČR je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Členy předsednictva a předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Členové předsednictva TA ČR
Členy předsednictva byli jmenováni:


Předseda TA ČR

  • zastupuje TA ČR navenek a jedná jejím jménem ve všech jejích věcech,
  • řídí zasedání předsednictva,
  • jmenuje a odvolává ředitele Kanceláře TA ČR,
  • v případě nepřítomnosti, je předseda TA ČR zastoupen místopředsedou v plném rozsahu.


Předsednictvo TA ČR

  • schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích,
  • rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory nebo o vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory,
  • předkládá vládě ke schválení návrh statutu Technologické agentury České republiky a jeho změn,
  • předkládá návrh rozpočtu Technologické agentury České republiky,
  • koordinuje činnost oborových komisí.