Kontrolní rada
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

Kontrolní rada

Členové Kontrolní rady (KR) TA ČR

S účinností od 24. září 2014 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR  jmenovány:

S účinností od 1. dubna 2015 byli Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR  jmenováni:

S účinností od 21. října 2015 byli Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR  jmenováni:


Bývalí členové Kontrolní rady TA ČR:

S účinností od 23. března 2011 byli Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jmenováni:

 • prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. – předseda KR

 • Ing. Milan Holl, CSc. – místopředseda KR

 • prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.

 • RNDr. Karel Novák

 • prof. Ing. Josef Psutka, CSc.

 • Mgr. Michal Šedivý

 • prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.

 • prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.

 • Ing. CSc., Jan Zábský, MBA


Obecné informace

Kontrolní rada TA ČR je kontrolním orgánem Technologické agentury. Kontrolní rada má deset členů, které z řad odborníků jmenuje Poslanecká sněmovna na návrh právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. Členství v kontrolní radě je nezastupitelné a neslučitelné s funkcí v jiných orgánech TA ČR.

Funkční období členů kontrolní rady je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující.

Poslanecká sněmovna může odvolat kontrolní radu, pokud opakovaně neschválí výroční zprávu o její činnosti.

Členům kontrolní rady může být přiznána za výkon jejich funkce odměna, jejíž výši stanoví na základě zprávy o činnosti kontrolní rady Poslanecká sněmovna.


Kontrolní rada

 • kontroluje rozdělování finančních prostředků Technologické agentury,

 • kontroluje hospodaření s majetkem státu, k němuž má Technologická agentura příslušnost hospodaření,

 • projednává stížnosti na postup Technologické agentury při hodnocení návrhů programových projektů,

 • předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o své činnosti,

 • předkládá svá stanoviska předsednictvu; stanoviska, která jsou vydávána v rámci kompetence kontrolní rady, jsou pro předsednictvo závazná,

 • schvaluje jednací řád kontrolní rady.


Kontrolní rada je oprávněna si při kontrole finančních prostředků TA ČR vyžádat nezávislý audit.


První členové kontrolní rady TA ČR byli jmenováni na základě usnesení Poslanecké sněmovny České republiky ze dne 23. března 2011.

Kontakt

E-mail:

Tel.: +420 234 611 111