Interní projekty TA ČR
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

PROJEKT TA ČR SYNERGIE

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000132

Synergie národních programů s komunitárním programem H2020 a příprava programového období 2021 - 2027 v oblasti aplikovaného VaVaI

projtacr

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je přispět k efektivnější koordinaci přípravy nového programového období v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. K tomuto cíli povedou následující dva cíle:

 1. Pilotní ověření některých synergických nástrojů s komunitárním programem H2020 v podmínkách Technologické agentury ČR a tím vytvoření motivace pro české subjekty k většímu zapojení do programu H2020 a jeho nástupce. Bude se jednat o:
   1. Projekty ERA NET COFUND
   2. Projekty Seal of Excellence
   3. Synergické efekty se Společnými technologickými iniciativami
   4. Projekty koordinačních a podpůrných akcí, do kterých se může TA ČR zapojit
 2. Využití praktických zkušeností z těchto pilotních ověření a jejich promítnutí do formulace pozic TA ČR, potažmo Č, k přípravě programového období 2021+ rámcového programu a ESIF.

Co je výstupem projektu?

V rámci TA ČR budou opilotovány čtyři výše zmíněné aktivity. Na základě těchto pilotů vzniknou 2 zprávy Best practise (jedna z oblasti implementace projektů Cofund a druhá z financování projektů Seal of Excellence Horizontu 2020). Dále vznikne Návrh na spolupráci se Společnými technologickými iniciativami. Po dobu řešení projektu budou zorganizovány dva workshopy, na kterých se TA ČR podělí o své zkušenosti s pilotováním těchto nástrojů. Workshopy budou cílit zejména na poskytovatele podpory VaVaI (MPO, MŠMT), řídící orgány operačních programů na podporu VaVaI (MPO, MŠMT) a koordinační orgány (MMR, TC AV ČR, apod.) Dále také v rámci projektu bude připravena jedna žádost do Horizontu 2020, do nástroje koordinační a podpůrné akce.

Harmonogram

36 měsíců (1. 1. 2018 - 31. 12. 2020)

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou jsou ostatní subjekty a jejichž pracovníci, kteří budou moci využít praktických zkušeností TA ČR při přípravě programového období 2021+. Jedná se zejména o koordinační pracovníky MMR, pracovníky řídících orgánů, kteří implementují intervence v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (především tedy MŠMT a MPO), další partnery zapojené do přípravy období 2021+ (zde se bude jednat zejména o další poskytovatele účelové podpory VaVaI - např. GA ČR, MV, MO; partnery aktivní v RIS 2 strategii jako jsou příjemci projektů Smart Akcelerátoru OP VVV, inovační agentury, partneři z oblasti VaVaI - AVO, AV ČR, TC AV ČR, konference rektorů, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora, apod.)

Východiska pro realizaci projektu

ČR dlouhodobě čerpá méně prostředků z rámcového programu EU na podporu výzkumu a inovací (Horizont pro období 2014 - 2020) než do něj jako členský stát EU vkládá. Tento stav je znepokojující zejména do budoucna, kdy dojde k poklesu ESI fondů a to i pro oblast VaVaI. Synergické nástroje, které budou v rámci tohoto projektu opilotovány, mohou výrazně podpořit vyšší zapojení českých subjektů do rámcového programu.

Realizace projektu

Projekt je rozdělen do 6 etap. Jedna etapa vždy trvá 6 měsíců. Zatímco v roce 2018 bude převažovat pilotní ověření nástrojů Cofund a Seal of Excellence, v roce 2019 se projekt bude více věnovat vytipování možných příležitostí projektů koordinačních a podpůrných akcí, do kterých se bude moci TA ČR zapojit. Zároveň pak analýze spolupráce se Společnými technologickými iniciativami. Všechny tyto aktivity se budou následně promítat do formulace pozic TA ČR, potažmo ČR k dalšími programovému období a praktickým otázkám jeho implementace.
Celkové výdaje projektu jsou 18 mil. Kč.

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, Fondu soudržnosti, prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc a ze státního rozpočtu ČR.

TA ČR Otevřený úřad

OPZ TA bar hor 

Nastavení systému a regionální spolupráce v oblasti poradenství, poskytování dat a informací klientům TA ČR

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je zkvalitnění a zefektivnění činností TA ČR v oblasti poskytování poradenství, šíření dat a informací a vnější komunikace. Projekt je zaměřen na zvýšení rozsahu a kvality poradenských služeb a informací poskytovaných TA ČR cílovým skupinám, zkvalitnění a zefektivnění komunikačních a informačních nástrojů, procesů a aktivit v oblasti vnější komunikace a spolupráce.

Co je výstupem projektu?

Mezi hlavními výstupy projektu bude interní poradenské centrum v prostorách TA ČR a regionální poradenská centra TA ČR ve zvolených regionech. V souvislosti se vznikem poradenských center vzniknou vzdělávací materiály za účelem školení pracovníků na pobočkách poskytující poradenské služby. Kontinuitu poradenských center po skončení projektu zajistí vyhodnocení funkčnosti poradenských center, ze kterého vyplyne další postup zaručující jejich potřebnou kvalitu. Pro efektivnější komunikaci mezi žadateli/příjemci a poskytovatelem podpory budou zhotoveny nové marketingové a propagačními materiály, nově vzniklé ICT nástroje a upravené webové stránky. Nedílnou součástí budou rovněž přístupné datasety na principu Open Data.

Harmonogram

36 měsíců (1. 2. 2018 - 31. 1. 2021)

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou jsou zaměstnanci TA ČR. Jedná se o zaměstnance ze sekce Administrace projektů - oddělení veřejných soutěží, oddělení podpory hodnocení projektů, oddělení realizace projektů, dále sekce Realizace resortních potřeb, úsek zahraniční spolupráce a úsek vnější komunikace. Do projektu se zapojí rovněž zaměstnanci TA ČR v roli odborných konzultantů, kteří budou přímo poskytovat poradenské služby. Neméně podstatnou část tvoří zájemci o podporu z řad veřejné správy (uchazeči/žadatelé/potenciální příjemci/stávající příjemci a řešitelé podpořených projektů).

Do širší cílové skupiny spadají za účelem sdílení informací a zkušeností i ostatní poskytovatelé podpory VaVaI (ministerstva), instituce veřejné správy spadající do definice OSS, státní příspěvkové organizace zřízené OSS (CzechInvest) a regionální aktéři z řad veřejné správy (zástupci krajů, měst aj), např. RIS 3 koordinátoři.

Východiska pro realizaci projektu

Potřebnost projektu plyne především z jednoho z poslání TA ČR dle Zákona o podpoře výzkumu a vývoje a tím je "poskytování poradenství řešitelům a uživatelům výsledků" a posílení spolupráce mezi výzkumnými institucemi a aplikační sférou. Na základě mapování zkušeností a názorů různých aktérů projektové praxe, které proběhlo v rámci dříve realizovaného projektu Zefektivnění TA ČR vyplynulo, že reálná potřeba poradenství je větší než zákonná povinnost TA ČR. Posílení systému poradenství by poskytlo vysokou přidanou hodnotu pro veřejnou správu, resp. pro cílovou skupinu projektu.

KLÍČOVÉ AKTIVITY A VÝSTUPY:

KA1: Zřízení interního poradenského centra v TA ČR a ověření jeho fungování

KA2: Zřízení poradenských center TA ČR ve zvolených regionech a ověření jejich fungování

KA3: Naplňování komunikační strategie TA ČR v oblasti poradenství a regionální spolupráce

KA4: Tvorba vhodných ICT nástrojů v oblasti poradenství a regionální spolupráce

Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Více informací naleznete na webových stránkách www.esfcr.cz.

Podrobnější informace o projektu.

Projekt Sektorové služby TA ČR

Projekt Nastavení a implementace sektorových expertních služeb Technologické agentury České republiky

Co je cílem projektu?
Hlavním  cílem  projektu Sektorové  služby TA ČR je zefektivnit a zkvalitnit činnosti TA ČR jako subjektu veřejné správy v oblasti podpory VaVaI. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením dosud chybějících sektorových  služeb, které budou zajišťovat  vazbu jednotlivých sektorů na hlavní činnost TA ČR a jejich implementací do procesní dokumentace a vnitřních předpisů.

Harmonogram
17 měsíců (1.6. 2014 – 31.10. 2015)

Cílová skupina
Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené  těmito  úřady  a  jejich zaměstnanci (zaměstnanci TA ČR).

Klíčové aktivity

 • Řízení a administrace projektu;
 • Analýza potřeb interních a externích zákazníků odborných sektorových služeb;
 • Návrh nastavení interních a externích odborných sektorových služeb;
 • Pilotní ověření provozu odborných sektorových služeb;
 • Institucionalizace a implementace odborných sektorových služeb

 

Projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Více informací naleznete na webových stránkách www.esfcr.cz.

 
Podrobnější informace o projektu