Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Zákon o daních z příjmů – nový impuls pro český výzkum a vývoj?

Novela zákona o daních z příjmů od 1. ledna 2014 nově rozšiřuje odpočet nákladů za nakoupený výzkum a vývoj od vybraných výzkumných organizací. Pro malé a střední podniky, ale i podle nejvýznamnější mezinárodní korporace operující v České republice, se tak tzv. smluvní výzkum ve spolupráci s českou výzkumnou institucí stává o přibližně 20 % levnější než v předchozích letech.

Legislativní podmínky pro podporu smluvního výzkumu jsou nastaveny, nicméně realita o jeho využití z úst investorů do vědy a výzkumu je jiná. Bez intenzivní osvěty a podpory vybraných orgánů státní správy a propojení soukromých a veřejných institucí k zintenzivnění výzkumu a vývoje v ČR nedojde.

Proč podporovat výzkumné a vývojové aktivity?

Výzkum a vývoj v současných tržních podmínkách neustále nabírá na významu. Je zásadní pro zvyšování konkurenceschopnosti výrobků a služeb a tím pádem i pro ekonomický rozvoj vyspělých zemí. Zákonodárné orgány České republiky zohlednily tento trend při přípravě novely zákona o daních z příjmů, která by měla prostřednictvím státních prostředků podpořit rozvoj výzkumu a vývoje v České republice.

Novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. (dále jen “novela zákona”) od 1. ledna 2014 rozšířila a upřesnila možnost uplatňování odpočtu od základu daně v oblasti VaV. Nově lze od základu daně odečíst i náklady na službu výzkumu a vývoje a náklady na nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pořízené od výzkumné organizace nebo veřejné vysoké školy. Novela zákona rovněž zvýšila výše odpočtu díky ustanovení, které umožňuje odečíst 110 % nákladů na výzkum a vývoj vynaložených navíc oproti předchozímu zdaňovacímu období.

Technologická agentura ČR, organizační složka státu, která centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, novelizaci zákona vítá jako další krok podporující výzkum a vývoj v České republice. V souvislosti s uvedenými změnami Technologická agentura ČR zadala zpracovat studii společnosti EY (dříve Ernst & Young), jejímž cílem bylo posoudit přínosy nepřímé daňové podpory smluvního výzkumu a odhadnout možné změny v intenzitě využití smluvního výzkumu mezi vědecko-výzkumnými institucemi a soukromým sektorem v souvislosti s rozšířením daňového zvýhodnění.

Dle průzkumu EY nabídka služeb ve výzkumu a vývoji nereflektuje poptávku

Dle výsledků studie EY je zřejmé, že existuje určitý nesoulad v očekáváních od novely zákona o daních z příjmů. Zatímco výzkumné organizace očekávají zvýšený zájem o vlastní služby v oblasti smluvního výzkumu, soukromé subjekty jsou v reakcích na novelu zákona spíše zdrženlivé. Hlavním důvodem je jejich přetrvávající preference tzv. přímé podpory (společnosti „jsou zvyklé“ dostávat přímou podporu z veřejných rozpočtů) a často minimální povědomí o tom, jaké služby, v jakých oborech a v jaké míře kvality výzkumné organizace nabízí. Předsedkyně Technologické agentury ČR, Ing. Rut Bízková, k tomu uvedla: „Pokud by novela zákona přinesla osvětu ve využívání smluvního výzkumu, bude možné změnit přímou podporu státu v projektech podporovaných Technologickou agenturou ČR. Přímá podpora se přenese na projekty, kde je větší riziko, že výzkum nepovede k okamžitě realizovatelnému výsledku.“

Studie rovněž ukázala, že nabídka služeb veřejných výzkumných organizací se často neřídí poptávkou soukromých subjektů. Na jedné straně výzkumné organizace nemají přílišnou motivaci k hledání partnerů pro smluvní výzkum z důvodů nastavení současného systému podpory výzkumných organizací (jiné zdroje jsou dostupnější). Na druhé straně existují mezi soukromými společnostmi určité pochybnosti o kvalitě služeb výzkumných organizací, přestože výzkumná infrastruktura v ČR je kvalitní. Dle vedoucího partnera společnosti EY pro veřejný sektor, Ing. Petra Knapa, MBA, je zřejmé, že: „V České republice objektivně chybí moderátor diskuze, který by lépe zprostředkovával kontakt mezi soukromými subjekty a výzkumnými organizacemi. Bez propojení těchto dvou světů bude dopad novely zákona jen minimální.“

Novela zákona nepřinese v prvním roce její platnosti zásadní změnu ve využívání daňových odpočtů na výzkum a vývoj

Lze očekávat, že novela zákona přinese v roce 2014 navýšení intenzity smluvního výzkumu až o 0,5 mld. Kč (ze současných oficiální statistikou evidovaných hodnot cca 0,75 mld. Kč), přičemž celkový odhadovaný objem nově uplatněného odpočtu daně z příjmů dle novely zákona bude v roce 2014 až 0,25 mld. Kč.

Tyto hodnoty využívání nepřímé podpory jsou nízké nejen vzhledem k výši přímé podpory každoročně vyplácené z prostředků státního rozpočtu (v roce 2012 přibližně 26 mld. Kč), ale i vzhledem k mezinárodnímu srovnání využívání nepřímé – daňové – podpory výzkumu a vývoje. „Výzkum a vývoj V České republice je charakteristický poměrně vysokým podílem veřejných zdrojů financování výzkumných aktivit a do značné míry jednostranným zaměřením přímé vs. daňově podpory na celkové výši podpory výzkumu a vývoje. Ve vyspělém světě přitom trendy ukazují spíše příklon k zvýšení intenzity výdajů podnikatelského sektoru a využívání nepřímé podpory. V tomto ohledu by se měla situace v českém výzkumu a vývoji v nejbližší době změnit.“, dodává Rut Bízková.

V Praze dne 23. června 2014

Jasně, tam jsou četné body, budete muset přemýšlet o své zdraví. Například Diprolene krém je lokální kortikosteroid. Tento lék snížit otoky spojené s různými kožními podmínkami. Pojďme diskutovat o různé příležitosti. Co Cialis a ? V těchto poslední dnech mnozí pacienti vyhledávat přesnou frázi "" na webu. Vzpomenout, že v úvahu . Betweentimes lidí, kdo hledají opravné prostředky k vyřešení sex zdravotní problém. Každý, kdo trpí erektilní dysfunkce potřebovat odbornou pomoc. Několik ošetření bude zahrnovat páry terapii. Jakýkoli lék může vyvolat nežádoucí vedlejší účinky. Některé nežádoucí účinky mohou být velmi vážné. A konečně, online farmacii je nákladově efektivní způsob, jak získat jakýkoliv typ léků, neboť poskytuje potěšení včetně přes internet.