Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Ochrana průmyslových práv - Úřad průmyslového vlastnictví a TA ČR

Ochrany průmyslových práv Dne 25. února 2014 proběhlo v sídle TA ČR jednání za účasti Ing. Bízkové, Ing. Komárka, Mgr. Veselíkové a Ing. Kořínkové se zástupci Úřadu průmyslového vlastnictví – předsedou Mgr. Ing. Kratochvílem, ředitelem Kanceláře Ing. Dvornákem a Ing. Bělohradskou.

Oběma stranami bylo konstatováno, že Akční plán spolupráce na rok 2013 se v podstatě podařilo splnit. Body, kterými je zapotřebí se dále zabývat, jsou:
  • podpora zavádění ochrany průmyslových práv do školní výuky, zejm. však podpora praktického využití těchto znalostí na vysokých školách,

  • podpora využívání mezinárodní patentové přihlášky (PCT) českými subjekty, vč. možnosti uznatelnosti PCT přihlášky jako výsledku VaV projektu.


S uvedenými body souvisela i další diskuse, kdy byl ÚPV ze strany TA ČR informován o aktivitě RVVI v oblasti IPRs pod vedením prof. Maříka (iniciovanou nabídkou pomoci od firmy IBM) a zároveň požádán o účast na kulatých stolech k tomuto tématu a další spolupráci. Tato aktivita RVVI by mohla přispět ke zlepšení systémů VO, zejm. VŠ, ošetřujících vztah k ochraně průmyslových práv uvnitř organizace.

K mezinárodní patentové přihlášce PCT byly diskutovány možnosti, které budou nabízet EU fondy a očekávaná novela zákona č.130/2002 Sb. Pokud by TA ČR zavedla specifickou podporu nákladů na PCT přihlášku (cca 100 tis. Kč), bylo by vhodné motivovat příjemce podpory tím, že bude zavázán z budoucích licenčních poplatků část těchto nákladů uhradit zpětně TA ČR. Ing. Komárek upozornil na nutnost najít vhodné legislativně-technické řešení společně s Ministerstvem financí v oblasti nedotačních nástrojů pro podporu VaV (s odkazem na problematičnost projektu seed fond MPO, který nakonec i z důvodu časové tísně není realizován). Předseda ÚPV zdůraznil, že např. ve srovnání s Rakouskem je počet ročně podaných PCT přihlášek českými subjekty cca 10krát nižší (pouze 160) a ve větší míře jsou využívány pouze národní patenty, což znamená uvolnění informací o těchto vynálezech pro celý zbytek světa vlastně bezplatně. Navrhl, aby TA ČR umožňovala proplacení nákladů souvisejících s podáním PCT přihlášky (nejlépe vč. nákl. na patentového zástupce) a podmínkou stanovila předložení rešerše od ÚPV nebo od patentového zástupce, která bude deklarovat světovou novost. Předsedkyně TA ČR požádala ÚPV o zpracování analýzy na příkladu Rakouska – oborové srovnání s ČR, zejm. oblast zdravotnictví – kolik patentů je přihlašováno, pokud to bude možné s rozlišením dle kategorií přihlašovatelů (podniky x výzkumné organizace). Zástupci ÚPV přislíbili prověřit, zda bude možné kategorie vynálezů přiřadit k CEP oborům.

Ing. Komárek současně připomněl programy TA ČR – GAMA a DELTA – v nichž bude hrát ochrana průmyslových práv významnou úlohu. Na žádost o nominaci zástupce ÚPV do Rady programu GAMA nominoval na místě předseda ÚPV ing. Dvornáka.

Ochrana průmyslových práv Ochrana průmyslových práv Ochrana průmyslových práv Ochrana průmyslových práv Jak nabízet inovace světu Marketing vašich inovací