Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Další krok ke zvýšení efektů aplikovaného výzkumu

„Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA“

Technologická agentura ČR vyhlásila první veřejnou soutěž nového programu GAMA, jehož cílem je podpora aplikovaného výzkumu v ČR. První podprogram nového programu GAMA je svou koncepcí zcela novým typem podpory, která umožní ověřit již ve výzkumné organizaci potenciál daného projektu z pohledu jeho aplikovatelnosti, realizovatelnosti, účelnosti či efektů. Novinkou je i způsob financování.

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 30. ledna 2014 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu GAMA.

„Program Gama je novým a doufáme, že bude efektivním nástrojem pro úspěšnou proměnu myšlenek, záměrů a výsledků výzkumu na konečné výrobky či technologie, které bude možné prakticky využít,“ řekla předsedkyně TA ČR Ing. Rut Bízková.

V této veřejné soutěži bude pro první rok řešení rozděleno mezi příjemce 15 mil. Kč. Maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt na celou dobu řešení se omezuje na 21 mil. Kč, nejvyšší povolená míra podpory na jeden projekt je 100 % celkových uznaných nákladů.

Významnou odlišností je způsob financování jednotlivých projektů v rámci prvního podprogramu programu GAMA. Kompetence, tedy zodpovědnost i kontrola nad finančními toky se přesouvá o stupeň blíže k realizátorům projektů. Výzkumné organizace prokáží Technologické agentuře, že splňují všechny technické a organizační podmínky pro to, aby byly schopny vybrat nejlepší nápady, které vznikly v této organizaci a mohou vést k užitečnému výsledku. Na základě tohoto prokázání dostanou z TA ČR finanční prostředky do svého vnitřního fondu. Z tohoto fondu pak budou podporovat jednotlivé projekty uvnitř organizace. Předpokládáme, že průměrná výše prostředků bude 4 mil. Kč na rok pro jednu organizaci, která podpoří 4-5 projektů s průměrnými náklady 800 tis. Kč na projekt. Výhodou je urychlení rozhodovacích procesů a fakt, že know-how zůstává plně pod kontrolou výzkumné organizace.

Zjednodušené schéma financování GAMA / podprogram 1
schema gama