Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Memorandum mezi TA ČR a poradním orgánem AV ČR podepsáno

memo_avcrTechnologická agentura České republiky zastoupená předsedkyní Ing. Rut Bízkovou a Akademie věd ČR zastoupená Radou pro spolupráci Akademie věd České republiky s podnikatelskou a aplikační sférou, jejím předsedou doc. Ing. Josefem Lazarem, Dr. spolu uzavřely na půdě TA ČR memorandum o spolupráci.

V zájmu zefektivnění činností v oblastech, kde na sebe navazují kompetence obou stran, odvozené od platných zákonů a předpisů v oblasti poskytování podpory výzkumu, experimentálnímu vývoji a inovacím, považují obě strany za přínosné navázat úzkou vzájemnou spolupráci a zároveň vyloučit nežádoucí kolizi činností obou stran.

Cíle vzájemné spolupráce:
  1. Strany se zavazují hledat oblasti možné vzájemné spolupráce a nastavit mechanismy spolupráce tak, aby přispívaly k zefektivnění výkonu předmětu činnosti stran. Spolupráce bude primárně zaměřena na podporu návaznosti mezi jednotlivými typy výzkumných činností pracovišť AV ČR, tj. mezi základním a aplikovaným výzkumem, a podporu směřování výsledků této výzkumné činnosti k jejich efektivnímu využití v praxi.
  2. Strany pro zefektivnění svých činností využijí výměnu zkušeností a relevantních informací v rozsahu, který umožňují platné právní předpisy.
  3. Strany se budou vzájemně informovat o přípravě a připomínkování relevantních strategických dokumentů, jako jsou Národní priority orientovaného výzkumu, vývoje a inovací ČR, Národní inovační strategie ČR, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 - 2020 a další, stejně tak jako dokumentů pro přípravu a implementaci operačních programů zaměřených na podporu výzkumu a vývoje v příštím programovém období EU, a spolupracovat v oblasti jejich naplnění.
  4. Strany budou vzájemně konzultovat nová opatření, vyměňovat si zkušenosti s realizací předcházejících a stávajících opatření a vzájemně se informovat o existujících relevantních analýzách a jejich výsledcích vztahujících se k oblasti podpory.
  5. Smluvní strany se dohodly na spolupráci při přípravě a realizaci nových programů podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a následně i při uplatnění jejich výsledků v praxi.
  6. Strany se budou podílet na organizování společných akcí za účelem zvýšení informovanosti o státní podpoře v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
  7. Obě strany budou spolupracovat při poskytování poradenství a odborné pomoci potenciálním žadatelům o podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 130/2002 Sb., (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) a správcem rozpočtové kapitoly zabezpečujícím mimo jiné přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

Rada pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou je pomocným a poradním orgánem Akademické rady AV ČR. Úkolem Rady je aktivně přispívat k účinné spolupráci AV ČR a jejích pracovišť s podnikatelskou a aplikační sférou, a to především v otázkách transferu znalostí a technologií a v propojení základního výzkumu a praktických aplikací.
 
memo av02