Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Výzva k poskytnutí informací o potenciálních projektech do programu DELTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) aktuálně připravuje první veřejnou soutěž programu pro podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji DELTA. Základní informace o programu lze nalézt na webových stránkách TA ČR:

http://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta.html.

Pro kvalitní nastavení první veřejné soutěže programu DELTA by TA ČR velmi uvítala základní informace o potenciálních projektech, u kterých je na straně žadatelů zvažována účast v programu DELTA.

Rádi bychom touto cestou nabídli všem subjektům zvažujícím podání návrhu projektu do programu DELTA možnost informovat TA ČR o následujících základních parametrech zamýšlených projektů:

  • název a cíl projektu - specifikujte zde i tematické zaměření, hlavní výstupy;
  • s jakým zahraničním partnerem je projekt připravován - organizace (typ organizace, případně její název), stát;
  • jak je/bude zajištěno financování na straně zahraničního partnera (v programu DELTA budou doporučeny k podpoře pouze ty projekty, které jsou či budou zároveň podpořeny v zemi zahraničního partnera);
  • jak budou řešena práva k duševnímu vlastnictví získanému v rámci řešení projektu (jaký bude podíl na vlastnictví, jak bude vztah smluvně ošetřen);
  • plánovaní účastníci řešící projekt na české straně (typ organizace - podnik/výzkumná organizace);
  • hrubý odhad nákladů projektu;
  • kontaktní údaje zodpovědné osoby řešitele.

Získané informace budou následně využity k nastavení veřejných soutěží programu DELTA tak, aby v co největší možné míře vycházely vstříc potenciálním uchazečům o podporu. TA ČR následně zašle potenciálním uchazečům vyjádření, zda jsou zamýšlené náměty projektů v souladu s intencemi programu DELTA.

Souhrnné informace o zamýšlených projektech v rozsahu cca 1 normostrana posílejte, prosím, do 27. 1. 2014 na emailovou adresu .

Je možné zaslat předběžné návrhy projektů bez jakéhokoliv teritoriálního omezení (tedy i projekty s partnery z EU/EHP).

Důležité upozornění: Zaslání informací a případného komentáře TA ČR ohledně zamýšlených projektů není ani pro zasílatele ani pro TA ČR žádným způsobem zavazující. TA ČR bude zaslané informace považovat za důvěrné. Při konečném hodnocení návrhů projektů v rámci programu DELTA k takto získaným informacím nebude přihlíženo.