Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Pokyny k vyplnění odhadu čerpání finančních prostředků

Dne 22. října 2013 Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) rozeslala dopisy datovou schránkou a emailové zprávy na statutární zástupce, řešitele a další osoby spojené s řešením projektů, ve kterých žádá příjemce o revizi čerpání poskytnutých účelových prostředků a stanovení odhadu čerpání k 31.12.2013.  K této zprávě je přiložen excelový soubor s přílohami k vyhlášce č. 52/2008 Sb. Termín pro vyplnění těchto formulářů a zaslání zpět je stanoven do 29. listopadu 2013. Formulář zašlete zpět buďto datovou schránkou nebo naskenované na emailovou adresu .


Zaslané tabulky jsou předvyplněné ze strany TA ČR, žádáme Vás o kontrolu všech uvedených hodnot, v případě nesouladu nás ihned kontaktujte.  Buňky jsou uzamčené a nepůjdou z Vaší strany měnit. Údaje ohledně čerpání dotace – sloupec 5 – Skutečně použito k 31. 12. 2013 zapisujte vždy do řádku s konkrétním číslem projektu. Součtové řádky jsou také uzamčeny.


Pro příjemce z programu BETA jsou níže uvedeny konkrétní pokyny pro vyplnění všech sloupců tabulek.


Veškeré číselné údaje uvádějte v Kč na dvě desetinná místa.


V případě, že předpokládaná výsledná vratka u jednotlivých podpořených projektů Vám vychází větší než  5 % poskytnuté dotace, vraťte takto nevyčerpané prostředky na běžný výdajový účet TA čR 3125001/0710 a to nejpozději připsáním na výše uvedený účet do 31.12.2013. Jako variabilní symbol uveďte číslo projektu.


V případě, že jste dopis nebo emailovou zprávu neobdrželi nebo se v zaslaném souboru  vyskytl jakýkoliv nesoulad, obraťte se na Ing. Simonu Zmatlíkovou, tel 234 611 413 nebo email .
Zaslaný soubor obsahuje dva listy: příloha část A a příloha část B.

Část A – zde jsou  uvedeny všechny  projekty podpořené TA ČR

Část B – nevyplňuje se

 

Vysvětlivky k tabulkám naleznete zde.