Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Pozvánka: seminář ke způsobu zadávání metod v oblasti software a aplikovaného výzkumu

Dne 12. prosince 2018 od 14:00 hod se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6) uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu MV k projektové přípravě TITXMV803 s názvem "Centrální správa archivních entit - etapa II".

Harmonogram setkání:

14:00 - 14:45 ukázka zadávacích metod a přehled připravovaných SW s využitím open source
14:50 - 15:30 představení projektu s využitím open source (předběžná tržní konzultace k TITXMV803)
15:50 - 16:30 diskuse

Setkání je určeno především dodavatelům, jako možným řešitelům tohoto projektu, který bude řešen v Programu BETA2 a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, vývoje či inovace, hrazeného formou 100% podpory uznatelných nákladů projektu.

Ukázkou cíle plánovaného projektu TITXMV803 je návrh a příprava systému, který umožní tvorbu, správu a sdílení entit mezi archivy. Entitami se rozumí původci archivních souborů a entity používané při popisu rolí entity ve vztahu k jednotce popisu a při tvorbě rejstříků archivních pomůcek. Systém by byl využíván uživateli systému ELZA, ale i jiných archivních systémů, například SW PEvA (systém pro evidenci NAD - Národního archivního dědictví) a některými součástmi národního portálu (portál digitálního archivu při Národním archivu). Součástí řešení musí být návrh metodiky správy entit, analýza a realizace importu počátečních množin entit z jiných systémů (např. PEvA, regionální databáze geografických entit). Archivy mají povinnost dle vyhlášky č. 645/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základních pravidel pro zpracování archiválií a zásad vedení evidence NAD vytvářet a udržovat evidenci archivních entit. Těmito entitami se rozumí původci archivních souborů a entity používané při popisu rolí entity ve vztahu k jednotce popisu a při tvorbě rejstříků archivních pomůcek. Cílem je příprava systému, který umožní tvorbu, správu a sdílení těchto entit mezi archivy. Systém a v něm uložená data budou v plné správě archivní komunity.

Bližší informace budou zaslány všem registrovaným zájemcům.

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek, je zadavatel oprávněn vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, analogicky toto zadavatel činí ve vztahu v zakázce malého rozsahu.

Předmětem jednání/konzultace k plánovanému projektu TITXMV803 je:

  • diskuse nad vhodným nastavením projektu,
  • nalezení možných limitů řešení a ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů),
  • zjištění možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení.

Tyto parametry mohou přítomní dodavatelé a zástupci resortů aktivními dotazy a diskusí ovlivnit na místě.

Vstup je bezplatný po REGISTRACI ZDE

Registrovaným dodavatelům budou zaslány bližší informace formou projektového rámce nebo záměru projektu nejpozději 3 dny před konáním tohoto semináře. Po proběhlé předběžné tržní konzultaci plánovaného projektu TITXMV803 bude na tomto odkazu zveřejněn zápis.