Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Předběžná tržní konzultace k projektu: Výzkum a vývoj programového aparátu pro generalizaci státního mapového díla

Dne 31. července 2018 od 9:00 hod se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6) uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu ČÚZK k projektu TIRDCUZK702  s názvem „Výzkum a vývoj programového aparátu pro generalizaci státního mapového díla“.

Setkání je určeno především dodavatelům jako možným řešitelům tohoto projektu, který bude řešen v Programu BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, vývoje či inovace, hrazeného formou 100% podpory uznatelných nákladů projektu. Předpokládaným druhem řízení je rámcová dohoda.

Cílem projektu (prostřednictvím jeho výstupů) je:  automatizovat postup výroby státního mapového díla (SMD) z podkladových dat ZABAGED, a tím minimalizovat subjektivní zásahy kartografa do standardizovaného obsahu a formy SMD, vytvořit podmínky pro zkrácení periody vydávání SMD, a tím zvýšit aktuálnost SMD a dosáhnout vyšší efektivity tvorby SMD. Dále obohatit obsah SMD o prvky dosud ze zdrojových databází nepřebírané či nedostatečně dobře vizualizované.

Dílčím cílem je: generalizace zdrojových dat do měřítek 1 : 50 000 a 1 : 100 000, tzn. technologie pro odvození kartografického modelu pro měřítka 1 : 50 000 a 1 : 100 000, automatické umisťování geografického názvosloví a ostatního popisu ve všech Základních topografických mapách (ZTM), generování mapových rámů, rámových a mimorámových údajů SMD v systémech S-JTSK a ETRS89/TMZn. a revize výsledků projektu č. TB04CUZK001 s ohledem na poznatky získané z implementace výsledků TB04CUZK001 v praxi a doprojektování příslušných generalizačních software. Globálním cílem je pak posílení interoperability SMD České republiky v rámci mezinárodní spolupráce včetně krizového řízení a plnění úkolů udržitelnosti životních podmínek.

Bližší informace zašleme registrovaným zájemcům.

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je zadavatel oprávněn vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem jednání/konzultace je:

  • diskuse nad vhodným nastavením projektu
  • nalezení možných limitů řešení a ověření realizovatelnosti
  • zjištění možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení

Tyto parametry mohou přítomní dodavatelé a zástupci resortů aktivními dotazy a diskusí ovlivnit na místě.

Vstup je bezplatný po REGISTRACI ZDE

Registrovaným dodavatelům budou zaslány bližší informace formou projektového rámce. Po proběhlé předběžné tržní konzultaci bude na tomto odkazu také zveřejněn zápis.

Prezentace z uvedené akce je k dispozici zde.