Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Informace k návrhům projektů podávaných do výzvy Gender Net Plus Call 2017- úprava pravidel pro vyplňování nákladů/podpory, resp. míry podpory v systému EPSS

V reakci na Vaše dotazy bychom rádi upřesnili a opravili některé informace týkající se míry podpory pro české uchazeče v mezinárodní výzvě Gender-NET Plus Call 2017, ve které do 1. 3. 2018 do 17:00 CET probíhá příjem projektů.

Pokud plánujete podávat projekt do této výzvy, prosím, kontaktujte nás:
Iveta Zápařková, , +420 234 611 511

Výzva GENDER-NET Plus je navázána na program ZÉTA, v jehož rámci je nejvyšší povolená míra podpory na českou část projektu 85 % z celkových uznaných nákladů. Od českých uchazečů bude požadována spoluúčast na financování nákladů ve výši minimálně 15 % finančních prostředků.

Výzkumné organizace mohou projekt dofinancovat z veřejných i neveřejných zdrojů, podniky pouze z neveřejných zdrojů.

Míra podpory pro každého českého uchazeče v projektu je stanovena podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a nepřekročí nejvyšší povolenou míru podpory na projekt (max. 85 % celkových uznaných nákladů).

Nejvyšší povolené míry podpory pro průmyslový (aplikovaný) výzkum a experimentální vývoj a jednotlivé kategorie účastníků jsou uvedeny v následující tabulce.

Účastník Průmyslový výzkum Experimentální vývoj
Nejvyšší povolená míra podpory při zohlednění příplatků malým a středním podnikům Nejvyšší povolená míra podpory při doložení účinné spolupráce s výzkumnou organizací Nejvyšší povolená míra podpory při zohlednění příplatků malým a středním podnikům Nejvyšší povolená míra podpory při doložení účinné spolupráce s výzkumnou organizací
Malé podniky* 70% 80% 45% 60%
Střední podniky* 60% 75% 35% 50%
Velké podniky 50% 65% 25% 40%
Výzkumné** organizace 100%1) 100%1) 100%1) 100%1)

* Malý a střední podnik je vymezen podle definice uvedené v Příloze 1 Nařízení
** Uvedená míra podpory je určena pro neekonomické činnosti výzkumných organizací.
1)Při respektování omezení nejvyšší povolené míry na projekt, která je stanovena individuálně pro každou soutěž. Výzva GENDER-NET Plus je navázána na program ZÉTA, v jehož rámci je nejvyšší míra podpory na projekt 85 %.
Zdroj: NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0651

Prosíme, pečlivě si přečtěte pokyny pro vyplňování finančních ukazatelů v systému EPSS.

Jak vyplňovat finanční ukazatele ve společném elektronickém systému pro podávání projektů (EPSS):

Český uchazeč v části “Budget Request” vyplní požadovanou “requested” míru podpory od TA ČR v EURECH (s ohledem na typ organizace dle Nařízení a s ohledem na max. možnou míru podpory - tj. max. 85 %) vztahující se na českou stranu projektu (na daného českého uchazeče). Pokud v projektu vystupuje více českých uchazečů, každý uchazeč vyplňuje údaje samostatně za sebe.

Výzkumné organizace do tabulky “Budget Request” vyplňují 85 % celkových nákladů, podniky max. výši dle Nařízení. Pro výpočet požadované podpory Vám na žádost zašleme Excelovou tabulku.

Uchazeči musí v systému definovat rozdělení mezi spolufinancováním (min. 15 %) a požadovanou finanční podporou od TA ČR (max. 85 %). Do sekce In-kind contribution / other relevant comments prosím doplňte:

  1. celkovou část nákladů na českého uchazeče (100%) dle jednotlivých nákladových kategorií
  2. míru a zdroj spolufinancování (veřejné/neveřejné zdroje)
  3. specifikaci, zda Vaše část projektu spadá pod Industrial research / Experimental development a v jakém poměru.

Vykazování nepřímých nákladů (overhead) se provádí na základě pevné sazby tzv. metodou “flat rate”, do výše 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů. V případě splnění podmínek je možné navýšení na 30 %*.

Koordinátor Vašeho projektu nesmí zapomenout zahrnout do kalkulace “travel costs” částku pro účast na GENDER-NET Plus mid-term semináři (1,5 dne v Madridu).

Vzhledem k zaměření TA ČR na podporu aplikovaného výzkumu obecně doporučujeme při psaní návrhů projektů věnovat zvýšenou pozornost aplikaci výsledků v praxi a jejímu jasnému a konkrétnímu popisu.

V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit.

*Pokud má uchazeč HR Excellence in Research Award (HR Award), může požádat o navýšení flat rate do výše 30 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů a zároveň uchazeč musí při podání návrhu projektu doložit, že je držitelem HR Award. Uchazeč držitelství HR Award prokáže kopií potvrzující e-mailové zprávy z Evropské Komise 44 (EK), kde je uvedeno oznámení, že se uchazeč zařadí do seznamu vedeného EURAXES: (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r), nebo odkazem na uvedený seznam. Prokázání držitelství HR Award bude povinnou přílohou v případě, že uchazeč bude požadovat navýšení flat rate do výše 30 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů.

Aktualizované materiály:

prezentace ze semináře Gender-NET Plus Call 2017 z 30. 1. 2018

Vše pro zapojení do Gender-NET Plus Call 2017