Novinky
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

Předběžná tržní konzultace k projektu - Výzkum v oblasti vztahu obyvatel ČR k Evropské unii včetně modelování vývoje a implikace pro komunikační strategie vlády ČR směrem k občanům ČR

Dne 26. ledna 2018 od 10:00 hodin v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6), se bude konat setkání s dodavateli a zástupci resortů ÚV ČR k projektu TIRXUVCR702 - Výzkum v oblasti vztahu obyvatel ČR k Evropské unii včetně modelování vývoje a implikace pro komunikační strategie vlády ČR směrem k občanům ČR.

Setkání je určeno především dodavatelům, jako možným řešitelům tohoto projektu, který bude řešen v Programu BETA2 a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, vývoje či inovace, hrazeného formou 100% podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu je s využitím různých výzkumných metod analyzovat postoje občanů ČR vůči Evropské unii (případně Evropským společenstvím) od počátku 90. let 20. století do současnosti s cílem identifikovat faktory, jež tyto postoje ovlivňovaly a analyzovat příčiny aktuálních postojů občanů vůči Unii i v souvislosti s předchozím vývojem jejího vnímání u občanů. Součástí bude modelování možného dalšího vývoje a identifikace variant možného postupu (včetně zapojení relevantních aktérů), jak znovu připomenout občanům ČR, co EU přináší, a obnovit celospolečenský konsensus na pevném zakotvení ČR v EU.

Výzkum by měl přispět ke zvýšení efektivity, viditelnosti a úspěšnosti komunikace evropských záležitostí ze strany vlády ČR. Zároveň by měl analyzovat současný stav veřejného mínění ve vztahu k evropské integraci, a to nově za komplexního spojení metod z oblasti sociologie, psychologie a politologie. S ohledem na interdisciplinární charakter tohoto projektu je důležité zohlednění přístupu všech relevantních subjektů. Účelem této předběžné tržní konzultace je zjištění situace na trhu, jaké jsou existující přístupy k řešení problematiky a získání zpětné vazby ke zpracovanému projektovému rámci ze strany budoucích možných řešitelů.

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek, je zadavatel oprávněn vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem jednání/konzultace je: diskuse nad vhodným nastavením projektu, nalezení možných limitů řešení a ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů), zjištění možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení. Tyto parametry mohou přítomní dodavatelé a zástupci resortů ovlivnit na místě.

Vstup je bezplatný po registraci ZDE.

Registrovaným dodavatelům budou zaslány bližší informace formou projektového rámce nejpozději 3 dnů před konáním této předběžné tržní konzultace.