Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Oznámení o vyhlášení společné mezinárodní výzvy v rámci schématu GENDER-NET Plus Cofund

TA ČR informuje o vyhlášení společné mezinárodní výzvy GENDER-NET Plus Joint Call 2017 v rámci schématu ERA-NET Cofund, do které můžete podávat projekty. Výzva se tematicky zaměřuje na projekty, které zohledňují v obsahu výzkumu genderovou dimenzi. TA ČR v této výzvě podpoří české subjekty v nejúspěšnějších projektech (přičemž podmínkou je zaměření projektů na aplikovaný výzkum) v celkové výši 740 700 €. Nejvyšší povolená míra podpory pro tuto výzvu je 85 % na českou část projektu. Termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů (pre-proposals) je 1. března 2018 (17:00 CET). Témata společné výzvy jsou:

1. Good health and well-being

     Gender-based violence

     Sex, gender and ageing

     Sex, gender and health

2. Infrastructure, industrialization and innovation

     Gender and new technologies

     Gender in entrepreneurship and in the innovation system

3. Climate action

     Gender dimension in climate behaviour and decision-making

Více informací k tématům naleznete v dokumentu Announcement of Opportunity - Call Topics

Seznam zemí a poskytovatelů podpory:

flags

Kdo může podat projekt?

Výzva bude vyžadovat, aby projekty předkládala mezinárodní konsorcia složená z partnerů z nejméně tří zúčastněných zemí (viz přehled zemí výše). Další partneři z jiných zemí mohou být součástí konsorcia, pokud si mohou zajistit vlastní financování. Každý poskytovatel (tzv. RFO - Research Funding Organisation) z daného státu financuje své národní subjekty v projektech. Je nutné, aby všichni partneři projektu splňovali pravidla způsobilosti příslušné RFO.

Pokud může být partner způsobilý k získání finančních prostředků ze strany více zúčastněných poskytovatelů (RFO), musí si vybrat pouze jednoho poskytovatele pro financování.

Aby konsorcium projektu bylo způsobilé, musí být splněna následující kritéria:

      délka projektů max 36 měsíců

      nejzazší termín začátku řešení projektu 1.3.2019

      nejzazší termín konce projektu 31.12.2021

      mezinárodní konsorcium:

      musí mít minimálně tři partnery;

      partneři musí být z nejméně tří odlišných zemí

      každý partner musí splnit své národní podmínky - viz Funding Organisation Rules

Jak probíhá příjem projektů?

Dle české legislativy je nutné společnou výzvu realizovat ve dvou fázích:

-       mezinárodní výzva

-       národní výzva

V mezinárodní výzvě se uplatňuje proces podání žádosti o finanční podporu ve dvou stupních. Nejprve jsou žadatelé vyzváni, aby předložili zkrácenou verzi návrhu projektové žádosti (tzv. pre-proposal). Pokud budou vybráni v prvním stupni hodnocení, předloží úplný návrh projektové žádosti (tzv. full proposal). Jeden z partnerů konsorcia projektu je vždy určen do role koordinátora projektu a potvrzuje za celé konsorcium odeslání společného projektového návrhu prostřednictvím elektronického systému pro podávání žádostí (EPSS).

Elektronický systém společně s dalšími informacemi k mezinárodní výzvě a příručkou pro podání žádosti  je k dispozici na stránkách http://gender-net-plus.eu/joint-call/cofunded-call/.

České subjekty v projektech prokazují svou způsobilost dle českých podmínek definovaných v dokumentu Funding Organisation Rules

Doklady k prokázání způsobilosti českého subjektu budou přijímány do 1.3. 2018 do 17:00 CET prostřednictvím datové schránky TA ČR. ID datové schránky: afth9xp
Uchazeč do pole “VĚC” uvede: „Horizon2020 - GENDER-NET - prokázání způsobilosti“.

Kontrola doložení povinných příloh bude součástí kontroly splnění podmínek v rámci 1. stupně hodnotícího procesu u mezinárodní výzvy.

Hodnocení a výběr projektů

Více informací k hodnotícímu procesu a kritériím hodnocení naleznete v dokumentu Evaluation procedure.

Seznam zúčastněných poskytovatelů a jejich alokace:

Poskytovatel

Země

Alokace (€)

CNRS

Francie

CNRS funding contribution to the Action will be managed by the ANR.

MINECO

Španělsko

300 000

RCN

Norsko

1 060 000

SRC

Švédsko

1 070 000

HEA-IRC

Irsko

600 000

FWF

Rakousko

400 000

FNRS

Belgie

200 000

TA CR

Česká republika

740 700

RPF

Kypr

400 000

MOST

Izrael

400 000

ETAg

Estonsko

50 000

MOH-IT

Itálie

600 000

ANR

Francie

200 000

FBLC

Španělsko

100 000

NSERC

Kanada

450 000

CIHR

Kanada

(*)1 030 000

(*) Částka představující $ 1,5 milionu (CAD) pouze pro granty.

www.tacr.cz/mezinarodni-spoluprace/cofundove-vyzvy-ii

http://gender-net-plus.eu/

 

EUflagTento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 741874.