Cofundové výzvy
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

#TeamCzechia

Technologická agentura ČR (TA ČR), jako jedna z vládních i nevládních organizací podporujících inovace a konkurenceschopnost, vidí velké příležitosti v podpoře uplatnění inovací a zejména výsledků výzkumu na globálních trzích.

Záměrem projektu Podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje je cílenou poradenskou podporou pomoci vybraným řešitelským projektům komercializovat výsledky výzkumu a inovací. Za tímto účelem se spojily organizace státní správy i nevládního sektoru a každoročně vybírají projekty, kterým je toto cílené poradenství poskytováno. V rámci stávajícího projektu spolupracují následující instituce: EGAP, MPO, MZV, CzechTrade, CzechInvest, ČEB, HK ČR, SP ČR, AMSP, ICC, VŠE a Česká hlava.

Podobné projekty jsou v různé fázi realizace rovněž v dalších zemích. Ze zemí, které jsou jednak členy TAFTIE a patří mezi inovační lídry, může být inspirací například Finsko a jejich Team Finland (http://team.finland.fi/en/team-finland-in-brief). V rámci této sítě spolupracují následující organizace: Ministry of Economic Affairs and Employment, the Ministry for Foreign Affairs, the Ministry of Education and Culture a veřejně financované organzace Finpro, Tekes, Finnvera, Finnfund, Finnpartnership, Finnish Industry Investment, VTT, the Finnish Patent and Registration Office, the Centres for Economic Development, Transport and the Environment, Finland’s cultural and academic institutes, the Finnish-Russian Chamber of Commerce a the Finnish-Swedish Chamber of Commerce.

Celý projekt byl pilotně ověřen již v rámci projektu reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 “Zefektivnění činnosti TA ČR” financovaného z Evropského sociálního fondu EU a byla připravena Metodika poradenství při exportu výsledků výzkumu. Více podrobností o projektu je uvedeno v každoročních Výročních zprávách vypracovaných podle vytvořené metodiky.

Výroční zpráva projektu Podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje navazuje na vypracovanou výroční zprávu za rok 2015 zpracovanou v rámci projektu.

Výroční zpráva se zpracovává vždy na začátku každého kalendářního roku. Účelem výroční zprávy je shrnout průběh projektu Podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje za uplynulý rok a případně navrhnout zlepšení samotné metodiky.

TEKES

Inspirace z Finska - TEKES

Státní podpora výzkumu může změnit vývoj celé země. Jedním z takových příkladů je Finsko, které v 90. letech prošlo hlubokou krizí, ale dokázalo negativní trend zvrátit. Následná restrukturalizace ekonomiky byla založena na nových průmyslových odvětvích a na inovacích.

Komunikace a výměna zkušeností mezi TA ČR a finskou agenturou TEKES již funguje několik let. TEKES je obdobou TA ČR, ovšem s 30 letou historií, která navazuje na tradici ještě starší.

Finsko z jistého pohledu patří mezi modelové země s nejvyšší konkurenceschopností a ekonomika země z hlediska hrubého domácího produktu (HDP) na obyvatele k těm nejsilnějším v Evropské unii. Jednou z příčin je, že se Finsku podařilo svou ekonomiku transformovat na vědomostně intenzivní s velkým zastoupením hi-tech firem fungujících v nejrůznějších oborech. Jako dobré výchozí podmínky jsou uváděny zejména vysoká inovační schopnost (notně podporovaná ze strany vlády
i neziskových organizací) a podnikavost Finů.

Ve Finsku se podařilo vytvořit téměř ideální podnikatelské prostředí s velkým prostorem a podporou inovací. Zahájení podnikání je snadné a rychlé, lidé jsou vzdělaní a veřejné financování výzkumu
a rozvoje je snadno dostupné.

Jako největší výhody pro podporu výzkumu TEKES uvádí:
Snadný přístup k veřejnému financování výzkumu a rozvoje, vynikající předávání znalostí mezi univerzitami a podniky, dostupnost vysoce kvalifikovaných inženýrů a vědců, propracovaná výzkumná infrastruktura, IT znalosti.

Pro další procesy v konkurenčním podnikatelském prostředí pak navíc je výhodné, že existují dynamické sítě velkých společností a malých podniků, funguje efektivní partnerství veřejného a soukromého sektoru, které je zatíženo minimem byrokracie. Ekonomika je stabilní a bezpečí v zemi také znamená mnoho nejen pro finské subjekty. Mezinárodní společnosti zaregistrované ve Finsku mohou získat veřejné finance stejně jako firmy finské.

Kolik peněz rozděluje TEKES?
TEKES uděluje každoročně kolem 15 mld. Kč na podporu aplikovaného výzkumu (570 mil € v roce 2012), přičemž počet obyvatel je asi poloviční než v ČR. Objem prostředků rozdělených TA ČR v roce 2012 byl 2,2 mld.Kč.

Jak se vybírají příjemci? Existují soutěže jako u nás?
Princip je poněkud jiný. Nejsou organizovány soutěže dle vypsaných zadání, ale podniky či realizátoři se obracejí na TEKES přímo se svými záměry a komise rozhodne, zda bude grant udělen či nikoli.Uvádíme část rozhovoru s Mgr. Petrem Matolínem, TA ČR, odb. strategie a analýz

Podporuje TEKES jen projekty aplikovaného výzkumu?
Je to trošku odlišné, mají širší záběr. Není to jen aplikovaný výzkum jako u nás, protože tam neexistuje striktní rozdělení mezi aplikovaným a základním výzkumem. Oni podporují částečně snad i trochu základního výzkumu, aby pochopili lépe, jak tam probíhá spojení . Hlavně se zaměřují na podporu firem.

Takže podporují přímo firmy, ne jednotlivé projekty?
Podporují projekty firem. Je to tam trochu jinak - oni nemají programy, pro jejich koncového zákazníka, takže ten ani neví, že nějaké programy jsou. Firma za nimi přijde, že chce něco udělat – oni se s ní domluví a pokusí se v rámci svých nástrojů najít to, co nejlepšího pro danou firmu mají. Není to tak, že by se někdo hlásil do vyhlášených veřejných soutěží jako u nás.

Firma tedy přichází se svým projektem-nápadem a s nikým nesoutěží. Jenom agentura rozhodne, jestli dá peníze nebo nedá?
Tak, ano. Trošku je to jiné ve výzkumu, kde jde o veřejné instituce (vysoké školy, výzkumné instituce), tak tam takénějaké výzvy mají (základní výzkum), ale - to je ten překryv základní-aplikovaný výzkum – tj.1/3 podpory TEKESu jde sem a pak je experimentální vývoj což jsou více firmy a to představuje asi 2/3.

Co jste si z návštěvy v TEKESU přivezli?
Určitě poznatky, motivaci. Přestože TEKES má úplně jiné postavení než u nás, třeba už jen co do zavedenosti agentury. Fungují už skoro 30 let - my necelé 4 roky, takže oni si už mohou dovolit daleko více. Samozřejmě je stát kontroluje a posílá na ně audity, ale TEKES má daleko volnější ruce než my. Můžou si programy nastavit sami, jak potřebují, což je u nás nepředstavitelné. U nás jsou zatím procesy složitější. Třeba jakmile je překryv s něčím, co dělá někdo jiný, tak už je to problém. Takže mají trochu odlišné podmínky, ale určitě lze vystopovat i momenty, na které my tady v ČR můžeme navázat. A to je orientace na klienta – silnější individuální přístup. Další věcí je, že mají know-how už těmi 30-ti lety ověřené. Takže si od nich můžeme nějaké postupy-procesy třeba „půjčit“.

Jaké procesy?
Třeba výběr projektů – to je jedna věc. Oni mají vlastní hodnotící aparát - tvoří ho zaměstnanci TEKESU, nemají externisty, což je lepší, protože jsou, nebo měli by být loajální.

Dobře, stát určí TEKESU roční rozpočet, oni řeknou výborně …… a mají touhu ho celý rozdělit nebo naopak ho ušetřit?
Je zajímavé, co říkali. Do firmy (vztahují na firmy, protože jsou hlavně nejvíce podporované) – tam se nesmí dávat peněz moc, protože firmy pak „zleniví“, jsou to pro ně jednoduché peníze a nic je nenutí, aby samy inovovaly, samy investovaly do výzkumu a vývoje. Takže, musí to být v rovnováze. Nemám představu, jestli rozpočet utratí celý nebo ne. Rozhodně šetří a koukají na to, aby peníze byly rozděleny efektivně. Rozhodně nepodpoří každého.

Co se stane, když se projekt nepovede, nepodaří?
To je zajímavá věc, co říkali. Oni jdou společně s těmi firmamy do rizika . A to záměrně, aby podpořili to, co by jinak nebylo realizováno. A právě proto, že jdou do rizika, tak se počítá s tím, že bude určité procento projektů, které se nepovedou. To ale berou jako normální, že to tak má být (TEKES tedy nemá být jako banka, která dá peníze a chce je zpátky).

Co se stane, když firma dostane dotaci a zkrachuje?
To je bráno jako projekt, co se nepovedl. V žádném případě však nepodporují firmy, které mají špatnou platební historii, nebo nejsou jinak perspektivní. To nedělají.A ani nepomáhají firmám, které jsou v těžké situaci, protože TEKES tvrdí, že to má dělat trh. Snaží se naopak podporovat ty firmy, které jsou dravé, a zároveň nejsou velké - podporují hlavně malé a střední podniky a především ty, které mají inovační potenciál.

Jak si finská společnost považuje TEKESU a aplikovaného výzkumu obecně?
Jednoznačně hodně. Mají tu výhodu, že řada projektů, které podpořili, už doběhla, skončila. Jednak mohou změřit výsledky, mají tak důkazní materiál podepřený jasnými daty. Mohou dokázat, že agentura má nějaký smysl. Navíc ve Finsku funguje databáze, kterou zpracovává společnost VTT (databáze sejmenuje SfinoDataBase) – a tam schraňují informace a data o inovacích snad již od r. 1945 a díky tomu mají dost dat o inovacích ve Finsku.. A z nich je jasně vidět, že TEKES má značný a nezpochybnitelný vliv. U inovací ve Finsku i u inovací s globálním dopadem pocházejících z Finska, tak tam Tekes hraje velmi významnou roli.

 

Mezinárodní spolupráce

Jednou z hlavních činností, kterou TA ČR zabezpečuje, je rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a spolupráce s obdobnými agenturami v zahraničí.

V rámci mezinárodní bilaterální spolupráce podepsala TA ČR v září 2010 Memorandum o spolupráci v oblasti výměny informací mezi TA ČR a National Science Council (NSC - Národní vědeckou radou; nyní Ministry of Science and Technology) Čínské republiky, (Taiwanu). Memorandum je jedním ze stimulů pro rozvoj vzájemné technologické spolupráce a informační výměny mezi oběma zeměmi.

Dále bylo dosaženo dohody o zahájení spolupráce mezi TA ČR a Japonskou agenturou NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization), nejvýznamnější institucí financující aplikovaný výzkum a vývoj zejména v oblastech využívání energetických, environmentálních a průmyslových technologií v Japonsku. V říjnu 2012 uzavřela TA ČR obdobnou dohodu s Korea Energy Agency (dříve New and Renewable Energy Center of Korea Energy Management Corporation), v roce 2014 následovala dohoda s KITECH (Korea Institute for Industrial Technology) a konečně v prosinci 2015 byla uzavřena dvě memoranda o porozumění s korejskými partnery KIAT (Korea Institute for Advancement of Technology) a KETEP (Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning) - tyto dohody dávají rámec budoucí spolupráci při společné podpoře projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Již dříve byla obdobná spolupráce navázána s partnery z Vietnamu (SATI), Nigérie (NASENI), Thajska (NRCT). Během roku 2015 byla dále uzavřena série dohod s partnery z čínských provincií (Zhejiang, Jiangsu, Sichuan), které umožnili vyhlášení 2. veřejné soutěže programu DELTA zaměřené na česko-čínskou spolupráci.

Specifickou oblastí mezinárodní spolupráce TA ČR je spolupráce s agenturami ze zemí V4. Tato spolupráce se týká především výměny know-how a osvědčených dobrých praxí při podpoře výzkumu, vývoje a inovací.

TA ČR má zájem o spolupráci s agenturami a institucemi rozvíjejícími mezinárodní spolupráci po celém světě za účelem navazování kontaktů, určení vzájemných priorit, výměny know-how a podpory společných projektů aplikovaného výzkumu k zajištění rozvoje inovací a konkurenceschopnosti partnerů. TA ČR rovněž rozvíjí kontakty a spolupráci se zastupitelskými úřady cizích států v ČR v kooperaci s MZV a českými zastupitelskými úřady v zahraničí za účelem prohloubení informovanosti o aktivitách a programech TAČR a situaci v oblasti aplikovaného výzkumu, vědeckého rozvoje a inovací v ČR.

Významnou součástí mezinárodní spolupráce je rozvoj partnerských vztahů a využívání zkušeností a příkladů dobré praxe v rámci Evropské sítě inovačních agentur TAFTIE. Technologická agentura ČR se v minulosti zapojila také do twinningového (partnerského) programu PCP, který byl organizován iniciativou INNO-Partnering Forum – pro lepší podporu inovací zaměřených na malé a střední podniky. Tato iniciativa byla složena z vedoucí evropských inovačních agentur, mezi které patří VINNOVA (Švédsko), TEKES (Finsko), Technology Strategy Board (VB), FFG (Rakousko) aj.

TAFTIE


taftie

V průběhu roku 2010 byla podniknuta řada kroků potřebných ke vstupu TA ČR do prestižní evropské sítě inovačních agentur TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies) a v prosinci téhož roku byla TA ČR přijata za stálého člena této sítě.

TAFTIE je Evropská asociace předních národních inovačních agentur. Její členové velkou měrou přispívají k posílení hospodářských výsledků Evropy tím, že podporují inovace prostřednictvím provádění vnitrostátních a mnohokrát mezinárodní programů ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Technologická agentura získala členstvím v síti přístup k obrovskému zdroji informací a zkušeností, které mohou být využity v jejím dalším rozvoji i v přípravě dalších programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Kromě toho se aktivním zapojením do aktivit této sítě a jejich pracovních skupin bude agentura moci podílet na formování strategie budoucí podoby evropského výzkumného a inovačního prostoru a podpory konkurenceschopnosti členských zemí. V neposlední řadě se zaměstnanci Technologické agentury účastní seminářů pořádaných tzv. Akademií TAFTIE, které účastníkům pomáhají získávat praktické znalosti a tím slouží k výměně zkušeností a rozvoji lidských zdrojů členských organizací sítě.

Předsednictví TA ČR v síti TAFTIE v roce 2017

V roce 2017 TA ČR upevnila coby předsedající agentura své postavení aktivního člena v síti evropských inovačních agentur Taftie. TA ČR připravovala agendu a zúčastnila se všech jednání Taftie Executive Working Group, řídila jednání Taftie Board, připravila program expertních setkání, Výroční konference TAFTIE i Policy Forum. TA ČR připravila program tří expertních setkání, Výroční konference TAFTIE i Policy Forum, připravila networking workshop Akademie TAFTIE zaměřený na finanční nástroje, zapojila se do Task Force Soft Power a připravila návrh na ustavení Task Force RINS.

Kromě toho TA ČR podpořila komunikaci agentur s Evropskou komisí a dalšími evropskými partnery a aktivní zapojení agentur TAFTIE do procesu připomínkování nového programovacího období po roce 2020 (9. Rámcový program pro výzkum a vývoj) a do příprav Evropské inovační rady (EIC).

Úspěšné zvládnutí předsednictví přispělo k posílení pozitivního obrazu TA ČR a obecně i České republiky jako země s tradicí ve výzkumu, vývoji a inovacích a s vyspělou kulturou.

 

Bulletin předsednictví TA ČR ZDE 

 

Taftie TACR inv