Metoda PCP

Proti korupci

Technologická agentura ČR zřídila pro účely oznámení korupčního jednání, a to z jakékoliv strany, e-mailovou adresu

Případně můžete využít tento Protikorupční formulář.

Všechna oznámení o podezření z korupčního jednání budou automaticky zaevidována do elektronického systému spisové služby a neprodleně poté postoupena Bezpečnostnímu řediteli TA ČR. Bezpečnostní ředitel oznámení prošetří, a to v případě oznámení o podezření z korupčního jednání osobou, která je součástí TA ČR, sám, a v případě externích osob ve spolupráci s oddělením kontroly. Na základě výsledků šetření navrhne způsob řešení oznámení. Na základě návrhu Bezpečnostního ředitele vyhodnotí předseda TA ČR oznámení některým z následujících způsobů:

  • vyhodnotí oznámení jako nedůvodné,
  • rozhodne o učinění interních nápravných resp. preventivních opatření, které povedou k odvrácení nebo snížení újmy,
  • nasvědčuje-li výsledek šetření tomu, že by oznámeným jednáním mohla být naplněna skutková podstata některého trestného činu, předá záležitost orgánům činným v trestním řízení.


O způsobu řešení oznámení Bezpečnostní ředitel vyrozumí oznamovatele, pokud oznamovatel v oznámení uvedl kontaktní údaje. Veškerá oznámení včetně informací o učiněných opatřeních jsou souhrnně předkládána předsednictvu TA ČR. Oznámení jsou v TA ČR vyřízená do 30 dnů od data podání.
 
TA ČR se zavazuje zajistit ochranu osobních a identifikačních údajů oznamovatele, s výjimkou  předání oznámení k řešení orgánů činným v trestním řízení
 
Stránky s protikorupční tématikou:
 
Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí, nábřeží E. Beneše 4, Praha 1, telefon: 224 002 158, e-mail:
 

Transparency International, Sokolovská 260/143, Praha 8, telefo: 224 240 895-7, e-mail:

 

Oživení, o.s., Muchova 13, Praha 6, telefon: 257 531 983, e-mail:

Preventivní protikorupční činnost v TA ČR je koordinována s Transparency International. Uvedené odkazy jsou ověřené.