Veřejná podpora
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Stanovisko k článku 20 Rámce pro státní podporu VaVaI

Pokud výzkumná infrastruktura/výzkumná organizace (VO) vykonává hospodářské činnosti, které bezprostředně nesouvisí s primární činností výzkumné infrastruktury/VO, na veřejné financování hospodářských činností se vztahují pravidla státní podpory a v těchto činnostech se na výzkumnou organizaci pohlíží jako na podnik. Limit 20 % celkové roční kapacity subjektu vnímáme jako limit pro hospodářské činnosti, které jsou doplňkové k nehospodářským činnostem. Musí být však splněn požadavek na vedení odděleného účetnictví nákladů, financování a příjmů hospodářských činností. Podrobnější vymezení pravidel je uvedeno níže.

Základem právní úpravy státní podpory je Smlouva o fungování EU, která v čl. 107 stanoví, že podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak. Za slučitelné s vnitřním trhem mohou být považovány jiné kategorie podpor, které určí Rada na návrh Komise rozhodnutím. Takovou kategorií je i podpora ve prospěch výzkumu, vývoje a inovací dle Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ve znění Nařízení Rady (EU) č. 733/2013.

V nové evropské legislativě, Nařízení Komise (EU), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem č. 651/2014 (dále jen „Nařízení o blokových výjimkách“) a Rámci pro státní podporu VaVaI C(2014) 3282 (dále jen “Rámec”), platné od 1. července 2014, jsou podrobně vymezeny podmínky, za kterých je možné poskytovat státní podporu na VaVaI, slučitelnou s vnitřním trhem. Nařízení o blokových výjimkách je právním aktem, který má obecnou závaznost, aplikační přednost a bezprostřední působnost. Rámec není právním předpisem, závazným pro členské státy, ale jedná se o výkladová pravidla, závazná pro Evropskou komisi, podle kterých bude posuzovat další podpory poskytované členskými státy.

Pojem výzkumná organizace je nově vymezen jako organizace pro výzkum a šíření znalostí, která bez ohledu na právní postavení nebo způsob financování má jako hlavní cíl provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum1 nebo experimentální vývoj, nebo obecně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Pokud VO vykonává hospodářské činnosti, je třeba pro ně vést oddělené účetnictví (doložené např. roční účetní závěrkou). Podniky, jež mohou uplatňovat vliv na VO, nesmí mít přednostní přístup k jeho výzkumným kapacitám nebo výsledkům. Dříve byl součástí definice požadavek na zpětné investování zisku do hlavní činnosti, tento požadavek již v nové definici není.
 
Významná změna se týká posuzování výzkumné infrastruktury/VO, které se bude týkat jejich činností. Dle Preambule (čl.49) Nařízení o blokových výjimkách může výzkumná infrastruktura vykonávat hospodářské a nehospodářské činnosti, avšak financování a náklady na tyto činnosti musí být zřetelně odlišitelné.

Státní podporou není financování nákladů na nehospodářské činnosti ze státních prostředků.

Činnosti nehospodářské povahy, jsou např:

a) primární činnosti výzkumné infrastruktury/VO, které jsou vymezeny v Rámci jako:
- veřejné vzdělávání,
- nezávislý VaV,
- šíření výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním základě,
b) činnosti v rámci transferu znalostí při splnění podmínek vymezených Rámcem,
c) další výjimky např. výzkumná infrastruktura/VO jedná jako zprostředkovatel, který převádí zcela výhodu plynoucí z veřejného financování na konečné příjemce.
 
Veřejné financování spadá do působnosti pravidel státní podpory pouze tehdy, pokud pokrývá náklady na činnosti hospodářské. K hospodářským činnostem se přihlíží pro účely dodržení prahových hodnot oznamovací povinnosti a maximální intenzity podpory. Je-li výzkumná infrastruktura využívána téměř výhradně pro nehospodářskou činnost, nemusí se na ni pravidla státní podpory vztahovat vůbec, pokud vedlejší hospodářská činnost:
- přímo souvisí a je nezbytná a neoddělitelně spojena s hlavním nehospodářským využitím2 a
- je svým rozsahem omezena max. 20 % z celkové roční kapacity.

Hospodářské činnosti mohou mít následující povahu:
- poskytování přístupu a pronajímání infrastruktury podnikům,
- poskytování výzkumných služeb podnikům,
- provádění smluvního výzkumu.

V Nařízení a Rámci nalezneme mírně odlišné znění výše uvedených pravidel. Nařízení se týká pouze výzkumné infrastruktury, avšak Rámec rozšiřuje výklad tohoto ustanovení na výzkumné infrastruktury a VO.

V Praze dne 1. července 2014


[1] Ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. v platném znění se jedná o “aplikovaný výzkum”, resp. pojem “industrial research” zahrnuje rovněž podporu aplikovaného výzkumu v oblastech humanitních, společenskovědních, ekonomických a dalších. Nový Rámec však v čl. 1.3. uvádí definici pojmu “applied research” jako kombinaci “industrial research” a “experimental development” a tím způsobí v ČR problémy s výkladem těchto pojmů v českém jazyce.
[2] Tato podmínka je splněna, například pokud jsou pro tyto doplňkové hospodářské aktivity využívány stejné vstupy (materiál, vybavení, zaměstnanci a fixní kapitál).
Jasně, tam jsou četné body, vůle muset přemýšlet o své zdraví. Například Diprolene krém je lokální kortikosteroid. Tento lék snížit otoky spojené s různými kožními podmínkami. Pojďme diskutovat o různé příležitosti. Co Cialis a ? V těchto poslední dnech mnozí pacienti vyhledávat přesnou frázi "" na webu. Pamatovat, že v úvahu . Betweentimes lidí, jenž hledají opravné prostředky k vyřešení sex zdravotnických problém. Každý, kdo trpí vztyčitelný dysfunkce potřebovat odbornou pomoc. Několik ošetření bude zahrnovat páry terapii. Jakýkoli lék může vyvolat nežádoucí sekundární účinky. Některé nežádoucí vlivy mohou být velmi vážné. A konečně, online farmacie je nákladově efektivní způsob, jak získat jakýkoliv typ léků, neboť poskytuje potěšení včetně přes internet.