Veřejná podpora
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Modernizace veřejné podpory v EU – tzv. bloková výjimka

V rámci Evropské unie pokračuje úsilí o modernizaci pravidel veřejné podpory, které Evropská komise zahájila v roce 2012. Jedním ze základních předpisů, které budou platit pro období 2014-2020, je i nové nařízení Komise (EU), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „obecné nařízení o blokových výjimkách“), které by mělo vstoupit v platnost od 1.7.2014 (původně plánováno od 1.1.2014).

Jedním z důvodů prodlení s vydáním tohoto obecného nařízení o blokových výjimkách je i to, že jej během přípravy Evropská komise intenzivně konzultuje se zainteresovanou veřejností a institucemi, čehož aktivně využívá i Technologická agentura ČR k prosazení široké podpory aplikovaného výzkumu, respektive výzkumu, vývoje a inovací vůbec.

Nové nařízení o blokových výjimkách tak neklade překážky podpoře výzkumu a vývoje, spíše povolenou podporu rozšiřuje (např. o podporu studií proveditelnosti), přestože v ostatních oblastech došlo v souladu s tezemi modernizace podpory spíše ke zpřísnění, resp. ke snížení maximálních výší veřejné podpory. Nařízení se zároveň snaží snížit administrativu související s poskytnutím veřejné podpory – a to zejména zavedením nových oblastí, ve kterých není, při dodržení podmínek daných obecným nařízením o blokových výjimkách, nutno veřejné podpory předem oznamovat Evropské komisi, například v oblasti kultury či sportu.

Definitivní podoba nařízení však zatím není známa, neboť ačkoliv Evropská komise zveřejnila již v prosinci 2013 připravené paragrafové znění návrhu nařízení, obdržela v této souvislosti velké množství připomínek, které v současnosti zpracovává – přesto je zjevné, že by se v rámci podpory výzkumu, vývoje a inovací nemělo nic zásadního změnit, zejména ne v neprospěch žadatelů a příjemců.

V této souvislosti se zástupci Technologické agentury ČR účastnili veřejné diskuse o změnách, které modernizace pravidel veřejné podpory přináší a jejích dopadech na české subjekty, která se konala za přítomnosti zástupců Evropské komise ve čtvrtek 27.3.2014 od 16 do 18 hodin v Evropském domě a také neveřejného semináře k veřejné podpoře se zástupci Evropské komise konaného 27.3.2014. Se závěry těchto jednání seznámí veřejnost.

Aktuální informace k modernizaci veřejné podpory naleznete na stránkách Evropské komise, které však bohužel nejsou k dispozici v češtině. (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html)

Na závěr je nutné upozornit, že doposud platné obecné nařízení o blokových výjimkách (nařízení Komise (EU) č. 800/2008) má v návaznosti na zdržení s vydáním nového nařízení prodlouženu účinnost do 30.6.2014, a přechodné období, po které je možné jej používat beze změn, trvá do 31.12.2014. I proto není třeba se obávat žádných významných změn pro příjemce v podpoře výzkumu, vývoje a inovací ze strany pravidel veřejné podpory vydávaných Evropskou komisí.