Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Archiv Omega 2

 

DOPLNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO STANOVISKA PŘEDSEDNICTVA TA ČR

Předsednictvo TA ČR na základě žádosti uchazeče o doplnění závěrečného stanoviska předsednictva TA ČR, doplňuje své závěrečné stanovisko k projektu č. TD020140 „Nové mapy nedestruktivně zkoumaných pravěkých a ranně středověkých hradišť ve středních a severozápadních Čechách“, které je zveřejněno, v odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR, na webových stránkách TA ČR.30. 8. 2013ZPŘÍSTUPNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ PODPORY

Upozorňujeme příjemce, že na https://vyzvy.tacr.cz je možné generovat Smlouvu o poskytnutí podpory a její povinné přílohy (dále jen smlouva). Smlouvu je možné stáhnou pod přihlašovacím jménem a heslem osoby, která návrh projektu v elektronické aplikaci pro podávání návrhů projektů zakládala.

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 16. ledna 2013 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA (dále jen Program), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), (dále jen Nařízení Komise).

Předmětem veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu OMEGA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Návrh projektu a dále přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče musí být předány poskytovateli od 17. ledna 2013 do 6. března 2013 do 16:30 hod. Uchazeč musí předat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupného přes stránky poskytovatele www.tacr.cz a zároveň v jednom vyhotovení v listinné podobě, v uzavřené obálce s adresou poskytovatele a označením „2. veřejná soutěž – program OMEGA – NEOTVÍRAT!“ a dále doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče pouze v listinné podobě v samostatné uzavřené obálce s adresou poskytovatele a označením „2. veřejná soutěž – program OMEGA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“ do podatelny Technologické agentury České republiky, Evropská 1692/37, Praha 6, 160 00. Úřední hodiny podatelny pro veřejnost: Po - Pá 9:00 – 16:30 hod. V jedné obálce smí být pouze jeden návrh projektu.

Kontaktní osobou je Ing. Zuzana Sedláková, tel.: 234 611 637, e-mail: 

Elektronická přihláška: vyzvy.tacr.cz

DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

 

 


VÝSLEDKY FORMÁLNÍ KONTROLY 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU OMEGA

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky formální kontroly 2. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, vyhlášené dne 16. ledna 2013.

Po ukončení soutěžní lhůty (6. 3. 2013) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo Technologické agentury České republiky dne 21. 3. 2013 schválilo Komisí předložené výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Do dalšího hodnocení postupuje 220 návrhů projektů z celkového počtu 228 návrhů projektů, které byly přijaty do veřejné soutěže.


PROGRAM OMEGA – POSUNUTÍ ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

TA ČR oznamuje všem uchazečům v 2. veřejné soutěži, že odkládá termín zveřejnění výsledků soutěže programu OMEGA na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje.
Výsledky budou zveřejněny nejpozději do 30. 6. 2013 na internetové adrese: 
http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-omega/omega-druha-soutez.html