Certifikované metodiky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Certifikované metodiky

"

V této rubrice jsou zveřejňovány certifikované metodiky, které jsou výsledky projektů, podpořených Technologickou agenturou ČR, zejména v rámci programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“, který byl schválen usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 54. Tyto certifikované metodiky jsou příslušným orgánem státní správy schváleny a doporučeny k využití v praxi.

Důvodem pro zveřejnění těchto certifikovaných metodik je usnadnit přístup zájemcům o informace obsažené v těchto metodikách. Každý, kdo užije certifikovanou metodiku, by měl mít jistotu, že při jejím dodržení budou získané výsledky průkazné a opakovatelné a že konkrétní postup je regulován nebo doporučován státem a jeho orgány, případně mezinárodními úmluvami.

TA ČR postupuje v souladu s doporučením RVVI k certifikovaným metodikám a ve snaze podpořit širší využití těchto metodik v praxi.

Certifikované metodiky schválené orgány státní správy jsou doporučeny k využití v praxi. Certifikované metodiky by tak měly být využity v praxi k zamýšlenému účelu, jako celek a vždy s uvedením autora/autorů a vlastníka.

Orgán odpovědný za schválení certifikované metodiky Název metodiky Autor (organizace) V rámci projektu
MD Kvantifikace externalit z dopravy UK v Praze – Centrum pro otázky životního prostředí TB0100MD020
MMR Návrh metodiky pro pravidelné a průběžné hodnocení používaných nástrojů bytové politiky z pohledu jejich efektivity, hospodárnosti a účelnosti ÚRS PRAHA, a.s. TB010MMR023
MŽP Metodika analýzy ekonomického efektu hospodářských způsobů Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze TB010MZP050
MD Metodika zavádění spolupracujících inteligentních dopravních systémů v prostředí ČR. ČVUT, INTENS TB0100MD073
CBU Zhodnocení technologií a projektů pro využívání energetického potenciálu důlních vod a optimalizace právních předpisů pro realizaci a bezpečný provoz těchto technologií FITE a.s. TB010CBU001
CBU Predikce horninových struktur na základě stávajících geologických poznatků, vedoucích k možnému vybudování dalších podzemních zásobníků pro uskladňování zemního plynu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava TB010CBU003
MD Koncepční záměr řízení železničního provozu na tratích ve vlastnictví státu – České republiky ČVUT, Fakulta dopravní TB010MD074
MMR Spolupráce vedení obcí a měst s místně koncentrovanými zájmovými skupinami obyvatel PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. TB010MMR024
MMR Prevence a zmírňování následků přívalových povodní ve vztahu k působnosti obcí VÚMOP, v.v.i. TB010MMR027
MMR Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. TB010MMR028
MZP Metodika hodnocení dopadů politik ochrany životního prostředí PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. TB010MZP055
MZP Metodika pro hodnocení programů environmentální výchovy pro předškolní, mladší školní věk, starší školní věk a dospělé. Technická Univerzita v Liberci TB010MZP056
MD Metodika měření emisí výfukových plynů lodních motorů instalovaných na plavidlech Československý Lloyd, spol. s r.o. TB0300MD010
MZP Analýza efektivního využití MVE z hlediska přírodního potenciálu vodních toků jako energetického zdroje Sweco Hydroprojekt a.s. TB010MZP066
MZP Metodika přístupu k analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií TLP, spol. s r.o. TB010MZP059
MZP Environmentální rizika provozu malých vodních elektráren ve vazbě na poproudovou migraci ryb a nápravná řešení Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka TB010MZP065
MD Metodika koncepčního rozvoje poskytování dopravních informací v ČR ČVUT, INTENS a VARS BRNO a.s. TB0100MD011
MD Metodika kvantifikace externalit z dopravy UK, CENTRUM PRO OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TB010MD017
MD Specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujích VŠB-TUO - Fakulta elektrotechniky a informatiky TB0500MD011
TA ČR Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politiky TA ČR TD03000258
"