Gender

 pozvánka 28.3.2017

 

Registrace na Platformu žen ve výzkumu a podnikání ZDE

 

Prolamováním bariér ve výzkumu a inovacích se snaží Technologická agentura ČR (TA ČR) o dosažení komplexních a excelentních znalostí, relevantních technologií a odpovědných inovací pro nové trhy a vyšší kvalitu života společnosti. Za tímto účelem připravila TA ČR manuál, který má zvýšit povědomí o genderové dimenzi ve výzkumu a inovacích. Nejde přitom jen o aplikaci biologických poznatků do obsahu výzkumu a inovací, ale o integraci socio-kulturních znalostí z oblasti genderové identity, věku nebo různých znevýhodnění. To vše za účelem zvyšování konkurenceschopnosti firem a kvality života společnosti.

Mnoho bezpečnostních prvků nových produktů se v současnosti uvádí na trh bez vyhodnocení poznatků o tom, že muži a ženy mají různé nároky na jejich využívání. To vede k nutnosti jejich dodatečných úprav nebo dokonce následnému stahování z trhu. Známým příkladem jsou bezpečnostní pásy aut dimenzované na průměrnou postavu muže, avšak pro těhotnou ženu a plod mohou být již při malém nárazu velmi nebezpečné. „Především v technických oborech převládají výzkumníci – muži, a to může být příčinou toho, že základní nastavení výsledných produktů je, mnohdy neúmyslně, šito na míru jejich tvůrcům, neboť jsou vytvářeny s určitou implicitní představou uživatele,” řekl Marcel Kraus, spoluautor příručky. Podle něj může těmto rizikům předcházet např. různorodé složení výzkumných týmů.

Dalším příkladem mohou být systémy plánování veřejné dopravy, které jsou v drtivé většině založeny na dojíždění za zaměstnáním. Avšak mobilita spojená s péčí o děti či starší osoby ani poznatky o rozdílném chování můžu a žen nebo obyvatel různých věkových skupin nejsou obvykle brány v úvahu. Výsledkem je pak snížená kvalita života určitých skupin lidí. „Produkty či systémy založené na stereotypech a předsudcích mohou vést k vyloučení některé skupiny obyvatel z jejich využívání nebo dokonce uvíznutí těchto lidí v předsudcích a stereotypech utvrzovat,“ dodává Marcel Kraus.

Genderovou dimenzí v obsahu výzkumu, vývoje a inovací se rozumí integrace poznatků z oblasti vlivu pohlaví (biologické faktory) a genderu (socio-kulturní faktory) do výzkumné praxe. Jestliže se vytratí zřetel na různé potřeby a charakteristiky lidí z výzkumné práce, může to být příčinou nižší bezpečnosti technologických řešení, nevhodného dávkování léků, nižší účinnosti léčebných metod nebo nižší efektivity veřejných služeb nebo politik. Potenciální uživatelé takovýchto produktů tak mohou z trhu odcházet nebo výsledné produkty modifikovat neodborným nebo neoprávněným – a tedy nebezpečným – způsobem. To v důsledku vede nejen ke ztrátě kvality života v některé skupiny obyvatel, ale i k tržním ztrátám nebo ke ztrátě dobrého jména obchodní značky.

„Příručka má sloužit managementu výzkumných pracovišť při plánování priorit a při následném hodnocení projektů a výstupů. Mohou ji samozřejmě využívat i výzkumnice a výzkumníci ke zlepšení orientace v genderové problematice,“ vysvětlil předseda TA ČR Petr Očko s tím, že reflexe poznatků z oblasti genderu do výzkumné práce může vést k rozšíření standardů odpovědného výzkumu a inovací.

Hodnocení genderové dimenze v obsahu výzkumu a inovací vyplývá jak z přijaté Genderové politiky TA ČR, tak národních a evropských politik včetně Horizontu 2020. Příručka vychází zejména z výstupů projektů Stanfordovy univerzity „Gendered Innovation“ a projektu Fraunhoferovy společnosti „Genderové aspekty ve výzkumu“.

Příručku je možné stáhnout zde.

Archiv:

Pozvánka na seminář 25. 5. 2016 - Politika genderové rovnosti ve vědě v ČR a EU: Jaké podmínky a podporu při prosazování genderové rovnosti nabízí výzkumným institucím a vysokým školám stát? Jaký je politický a institucionální rámec, který stát vytváří? Jaké jsou mantinely, ve kterých se instituce při zavádění opatření pohybují? Co přináší evropská politika genderové rovnosti ve vědě? Program a odkaz na registraci naleznete ZDE.

Tip na zajímavou akci - Představení projektu GenPORT
21.4.2016 8,30-17,00 : Snídaně a následná diskuze účastníků v Evropském Parlamentu, kterou organizuje organizace STOA (Science and Technology Options Assessment). GenPORT je portál zabývající se problematikou genderu a vědy. Na jeho stránkách naleznete odborné informace, studie, události atd. Zainteresované osoby zde mohou sdílet své znalosti a zkušenosti. Více informací o akci a odkaz na přihlášku naleznete ZDE.

6.4.2016 - O naši zkušenost je v zahraničí zájem! Způsob, jakým se TA ČR zhostila implementace genderové politiky dosátvá mezinárodní rozměr. Ve Vilnius byla prezentována zkušenost s implementací genderové politiky TA ČR. Aktivity v oblasti diverzity a genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích, které TA ČR podnikla za poslední rok, posloužily jako inspirace zástupkyním ministerstev, univerzit nebo národních vědeckých rad z Estonska, Litvy, Polska nebo Lotyšska. Setkání bylo organizováno sítí COST "Capacity Building Symposium for Policy Makers - COST Targeted Network: Implementing Gender Equality Policy in European Research and Innovation".
22.3.2016 - předsednictvo TA ČR schválilo dokument "Příručka pro užívání genderově senzitivního jazyka v komunikaci TA ČR". Účelem této příručky je poskytnout návod k tomu, jak učinit komunikaci uvnitř kanceláře TA ČR i navenek zdvořilou a příjemnou vůči ženám i mužům. Příručka slouží těm, kteří se rozhodnou vyjadřovat a tím uznávat podíl žen na akademických, výzkumných a inovačních činnostech.
23.2.2016 - Dne 22.2. 2016 se v sídle Technologické agentury konal seminář s názvem „Jak podpořit ženy ve výzkumné a řídící činnosti“. Informace o semináři, fotogalerii a prezentace naleznete ZDE.

 

AKCE - SEMINÁŘE

Technologická agentura ČR (TA ČR) se věnuje genderové problematice a možnostem slaďování rodinného a profesního života v rámci cyklu "Ženy ve výzkumu a podnikání". Na toto téma byly uspořádány tři akce: 

Jak podpořit ženy ve výzkumné a řídící činnosti – 22.2. 2016

Co brání ženám ve výzkumné a řídicí činnosti – 11.2.2015

Ženy ve výzkumu a podnikání – 21.1.2015

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
PLATFORMA ŽEN VE VÝZKUMU A PODNIKÁNÍ

profily žen a jejich výzkumných či podnikatelských aktivit: KE STAŽENÍ ZDE

 
ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

 

KONTAKTY
Kontaktovat nás můžete na emailové adrese: