Home
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Dobře využít peníze na výzkum znamená soustředit je na jedno místo a udělat protikorupční opatření

Protikorupční opatření, která zavedla Technologická agentura ČR ve spolupráci s Transparency International – Česká republika, o.p.s., zajišťují transparentnost poskytování podpory výzkumu prostřednictvím této státní organizace. V těchto dnech je dokončována prověrka toho, čeho bylo dosaženo od roku 2012, kdy se TA ČR a Transparency International začaly touto problematikou společně zabývat.
 
Technologická agentura ČR (TA ČR) vznikla na konci roku 2009 jako státní organizace, která bude podporovat aplikovaný výzkum z jednoho místa, aby přestalo docházet k běžnému jevu, že se jeden výzkumný projekt podporoval několikrát a nenesl odpovídající výsledky.

Místo deseti ministerstev, na kterých bylo vždy deset až dvacet úředníků spravujících několik stovek milionů korun, vznikla jedna státní organizace s rozpočtem v roce 2014 téměř tři miliardy korun a padesáti zaměstnanci.

Soustředění financí na jedno místo a způsob, jakým se podle zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, prostředky rozdělují, však zvyšuje riziko korupce nebo jiného nekalého jednání.

Technologická agentura připravuje programy, ve kterých – po schválení vládou – vyhlašuje soutěže, do nichž autoři hlásí výzkumné projekty. Za účasti externích hodnotitelů je posouzena kvalita projektů, v několika stupních jsou vybírány nejlepší a těm je pak poskytnuta státní podpora. Projekty jsou ze strany agentury sledovány od začátku řešení až po ukončení a odevzdání výsledků.

Z důvodu identifikace možných korupčních rizik v procesu schvalování a v rámci protikorupční prevence začala TA ČR brzo po svém vzniku, v polovině roku 2012, spolupracovat s nevládní organizací Transparency International – Česká republika, o.p.s. (TI), která se zabývá transparentností procesů a protikorupčními aktivitami.

Prvním výsledkem spolupráce byla mapa korupčních rizik, došlo k proškolení zaměstnanců, zavedení protikorupčních mechanismů do smluv s externími posuzovateli návrhů projektů i příjemci a byla vytvořena protikorupční emailová adresa . Pokud dojde k podání na tuto adresu, není možné obsah zprávy nijak utajit a oznámení se musí řešit.

Ve spolupráci vznikl vnitřní projekt agentury „Snížení korupčního rizika v činnostech TA ČR“, jehož cílem je snížení možných korupčních rizik při hlavních činnostech agentury, vyškolení zaměstnanců a zvyšování transparentnosti procesů a činností.

Experti TI revidovali vnitřní dokumentaci TA ČR, zejména tu, která se týká hodnocení návrhů projektů, prověřili postupy jednotlivých orgánů, údaje o zaměstnancích, členech orgánů agentury, vedli pohovory s pracovníky kanceláře, ředitelem a předsedkyní TA ČR. Proškolili zaměstnance TA ČR a zpracovali závěrečnou zprávu, ve které doporučili potřebné kroky k tomu, aby TA ČR byla vůči vnějším i vnitřním nepříznivým vlivům co nejvíce odolná.

Hlavním systémovým problémem TA ČR se ukázala spolupráce s velkým množstvím vnějších expertů (oponentů), kteří jsou sice pro tuto spolupráci školeni a prověřováni, nicméně se podílejí na významných rozhodnutích vedení TA ČR, aniž jsou jejími zaměstnanci. To je způsobeno nastavením podle zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, a dále také nedostatkem systemizovaných funkčních míst v aparátu TA ČR.

Ke zprávě TI připravila TA ČR akční plán a postupně zajišťuje kritická místa tak, aby riziko bylo co nejmenší. Např. byl doplněn informační systém o funkce zajišťující auditní stopu, byly doplněny smlouvy s externími hodnotiteli i příjemci o jasné kroky, jak postupovat v případě identifikace korupčního jednání, životopisy členů orgánů TA ČR byly doplněny o identifikaci možného střetu zájmů (protikorupční životopis), součástí pracovního řádu se stal etický kodex, důsledně je prověřována vlastnická struktura uchazeče, a to až na koncové fyzické osoby – beneficienty. Tento bod je velmi významný při přidělování státních dotací. V zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, bylo v novele z roku 2012 v § 14 odst. 3 písm. e) stanoveno, že ten, kdo chce získat státní dotaci, musí prokázat vlastnickou strukturu, což je samo o sobě velmi významné protikorupční opatření a TA ČR jej důsledně ve svých soutěžích uplatňuje.

Další dílčí cíle jsou nastaveny ve schváleném akčním plánu protikorupčních kroků.

Díky upozornění a díky této snaze se podařilo u několika projektů včas zastavit financování tak, aby nedocházelo ke zneužití dotace. TA ČR je schopna reagovat na snahy o ovlivnění procesu hodnocení a včas zabezpečit nápravu.

„Jsme vděčni Transparency International za spolupráci a mnohá upozornění. Naše konání jistě není bez chyb, ale s jejich pomocí jsme vyřešili kritická místa v systému,“ říká Rut Bízková, předsedkyně TA ČR.


Kontakt:
Pavlína Slavíková
Technologická agentura České republiky
E-mail:
Web: www.tacr.cz
Tel.: +420 725 032 064

Tisková zpráva ve formátu PDF je ke stažení ZDE.

Jasně, tam jsou četné body, budete muset přemýšlet o své zdraví. Například Diprolene krém je lokální kortikosteroid. Tento lék snížit otoky spojené s různými kožními podmínkami. Pojďme diskutovat o různé příležitosti. Co Cialis a ? V těchto posledních dnech mnozí pacienti vyhledávat přesnou frázi "" na webu. Nezapomeňte, že v úvahu . Betweentimes lidí, kdo hledají opravné prostředky k vyřešení sexuální zdravotní problém. Každý, kdo trpí erectile dysfunkce potřebovat odbornou pomoc. Několik ošetření bude zahrnovat páry terapii. Jakýkoli lék může vyvolat nežádoucí vedlejší účinky. Některé nežádoucí účinky mohou být velmi vážné. A konečně, online farmacie je nákladově efektivní způsob, jak získat jakýkoliv typ léků, neboť poskytuje potěšení včetně přes internet.